Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 5384Overige besluiten van algemene strekkingInstructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte

Besluit van de provinciesecretaris van de provincie Drenthe van 15 juli 2019, kenmerk BC/2019001791 tot vaststelling van de Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte

 

 

gelet op onder meer de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Organisatiebesluit provincie Drenthe 2018

 

 

 

BESLUIT

 

 • 1.

  vast te stellen als bijlage bij dit besluit gevoegde Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit, Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte;

 • 2.

  per datum inwerkingtreding van dit besluit, alle eerdere besluiten over de vaststelling van de Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit en het Overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte in te trekken;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

provinciesecretaris voornoemd,

 

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 29 juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructies van de provinciesecretaris bij het Organisatiebesluit

 

 

 

I. ALGEMEEN

Vooraf

Overal waar in deze instructies termen staan als ‘hij’ of ‘zijn’ kan natuurlijk ook worden gelezen ‘zij’ of ‘haar’.

 

Ambtelijk mandaat

In het Organisatiebesluit is een ambtelijk mandaat opgenomen, waardoor Gedeputeerde Staten (GS) niet alle beslissingen zelf hoeven te nemen. Bepaalde, vooral routinematige besluiten kunnen worden genomen door gemandateerden. Dit ambtelijke mandaat heeft gevolgen voor de ondertekening van stukken. In deze Instructies wordt uitgelegd hoe en door wie stukken moeten worden ondertekend.

 

Begrenzing beslissingsbevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen

Het komt voor dat op zich routinematige besluiten grote financiële transacties tot gevolg hebben. De hoogte van de financiële transactie kan een reden zijn om besluitvorming hierover op een hoger hiërarchisch niveau te laten plaatsvinden. Daarom wordt op grond van artikel 14 lid 5 Organisatiebesluit het mandaat aan de teammanagers voor beslissingen die leiden tot een verplichting beperkt tot een maximum van € 1.000.000, -- per aangegane verplichting.

Dit betekent dat bij beslissingen die een bedrag van € 1.000.000,- te boven gaan, de provinciesecretaris ondertekent.

Voor het uitzetten en aantrekken van gelden met inachtneming van het Financieringsstatuut provincie Drenthe gelden andere bedragen (zie bijlage 1 Ondermandaten).

 

Besluiten inzake Wet openbaarheid van bestuur

Alle beslissingen op ingekomen WOB-verzoeken worden ter besluitvorming voorgelegd aan GS.

 

Vooraf informeren leden van GS

Alle verplichtingen van tenminste € 300.000,-- die binnen ambtelijk mandaat worden aangegaan worden vooraf gemeld aan de verantwoordelijke bestuurlijke portefeuillehouder.

 

Voor subsidies geldt het volgende:

De leden van het college van GS worden wekelijks via het portefeuillehoudersoverleg geïnformeerd over alle ingekomen subsidieaanvragen en alle voorgenomen weigeringen die onder een regeling vallen. In uitzonderlijke gevallen kan de portefeuillehouder de aanvraag ter besluitvorming aan GS voorleggen.

 

Alle subsidieaanvragen die niet onder een subsidieregeling vallen (incidentele subsidies) of subsidieaanvragen die politiek-bestuurlijk gevoelig liggen, worden aan GS ter besluitvorming voorgelegd.

In gevallen waarin GS in vergadering al heeft ingestemd met de ontvanger, periode, het bedrag en het doel van de subsidie, kan de verlening van de subsidie in mandaat plaatsvinden door S&I.

Boekjaarsubsidies worden - voor verlening - via een (verzamel)nota aan GS voorgelegd. In deze nota wordt inzicht gegeven in de hoofdzaken/speerpunten van de te verlenen boekjaarsubsidies.

De overige subsidieaanvragen kunnen in ambtelijk mandaat worden afgedaan.

 

2. Concernlijn ondertekening stukken

Aanhef, titel(s), initialen en achternaam van de ondertekenaar(s). De titels worden vermeld voor zover zij die heeft (hebben). Ondertekening geschiedt dan als volgt:

 

 

aanhef

 

evt. titel(s)

 

initialen

achternaam

evt. titel(s)

Toelichting

 

Als het een vrouw betreft, wordt altijd de aanduiding ‘mevrouw’ gebruikt.

 

Als het een man betreft, wordt nooit de aanduiding ‘de heer’ gebruikt. Dit ‘veld’ blijft dan leeg.

Toelichting

 

Altijd vermelding van titel(s) als de betreffende persoon deze heeft.

 

Op deze plek komt de eventuele titel te staan als het gebruikelijk is de betreffende titel vóór de naam te plaatsen.

 

Bijvoorbeeld dr., drs., ir., mr., …

 

(Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een persoon meerdere titels heeft.)

Toelichting

 

Alleen initialen gebruiken, met puntjes daartussen.

 

En dus bijvoorbeeld niet de voornaam volledig tussen haakjes erbij vermelden.

Toelichting

 

Als er een dubbele achternaam is (bijvoorbeeld na een huwelijk), wordt de volledige, dubbele achternaam vermeld voor zover de betreffende persoon die zelf hanteert.

Toelichting

 

Altijd vermelding van titel(s) als de betreffende persoon deze heeft.

 

Op deze plek komt de eventuele titel te staan als het gebruikelijk is de betreffende titel áchter de naam te plaatsen.

 

Bijvoorbeeld BA, BSc, MA, MSc, bc., …

(Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een persoon meerdere titels heeft.)

Bij de adressering en de aanhef van een stuk (zoals een brief) wordt of worden, voor zover bekend, ook de eventuele titel(s) van de geadresseerde vermeld.

 

Ondertekening:

Onderscheid kan worden gemaakt tussen de ondertekening van stukken die van GS uitgaan:

 • A.

  op grond van beslissingen die door GS zelf zijn genomen of

 • B.

  op grond van beslissingen die in mandaat zijn genomen

 

Ad A. Beslissingen door GS genomen

Volgens de Provinciewet moeten de stukken die van GS uitgaan op grond van beslissingen die door GS zelf zijn genomen (dus niet in mandaat) worden ondertekend door de CvdK als voorzitter van GS en altijd worden meeondertekend door de (plaatsvervangend) secretaris. De ondertekening van stukken die uitgaan van GS geschiedt dan als volgt:

 • a.

  door de CvdK of bij zijn afwezigheid door een van de gedeputeerden in de hoedanigheid van voorzitter van GS en

 • b.

  door de provinciesecretaris of bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend secretaris in de hoedanigheid van secretaris van GS.

 

 

 

 

Uitzondering:

In de gevallen waarin de CvdK en de gedeputeerden niet in de gelegenheid zijn de uitgaande stukken te ondertekenen heeft de CvdK op grond van artikel 19 lid 4 Organisatiebesluit de ondertekening opgedragen aan de (plaatsvervangend) secretaris. De secretaris tekent dan alleen.

Onder dergelijke stukken staat alleen de aanduiding “secretaris” met de naam van secretaris of zijn plaatsvervanger.

 

Ad B. Beslissingen in mandaat genomen

De ondertekening van stukken die uitgaan van GS op grond van beslissingen die in mandaat zijn genomen geschiedt als volgt:

 • a.

  Ondertekening door teammanagers

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening teammanager>

<naam teammanager>

Teammanager <naam team voluit>

 

 • b.

  Ondertekening door provinciesecretaris

  Als stukken ondertekend worden door de provinciesecretaris in de hoedanigheid van algemeen directeur van de ambtelijke organisatie geldt een soortgelijke opzet. De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

namens dezen,

 

<handtekening provinciesecretaris>

<naam provinciesecretaris>

Provinciesecretaris

 

Ook bij vervanging van de provinciesecretaris in de hoedanigheid van algemeen directeur van de ambtelijke organisatie door een directeur wordt onder het stuk het voorgaande vermeld. De directeur zet dan op het stuk zijn handtekening bij de naam van de provinciesecretaris, met daarbij de aanduiding “i.o.” (in opdracht).

 

 • c.

  Ondertekening door concernprogrammamanager of concernprojectleider

  Ondertekening van stukken m.b.t. concernprogramma's en concernprojecten gebeurt namens GS onder de naam van de betreffende concernprogrammamanager of concernprojectleider, met vermelding van de naam van het concernprogramma/concernproject. De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

 •  

  Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  namens dezen,

   

  <handtekening concernprogrammamanager of concernprojectleider>

 • <naam concernprogrammamanager of concernprojectleider>

 • Concernprogrammamanager <naam concernprogramma voluit> / Concernprojectleider <naam concernproject voluit>

 

 • d.

  Ondertekening door directeur of concerncontroller

  Als stukken ondertekend worden door de directeur of concerncontroller ziet de ondertekening er als volgt uit:

   

  Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  namens dezen,

   

  <handtekening directeur of concerncontroller>

 • <naam directeur of concerncontroller>

 • Directeur / concerncontroller

 

 • e.

  Ondertekening door specifieke gemandateerde medewerkers

  Ook als een beslissing in ondermandaat is genomen door een gemandateerde medewerker in geval van een specifiek ondermandaat wordt de naam van de teammanager, concernprogrammamanager van het concernprogramma of concernprojectleider van het concernproject opgenomen. De medewerker zet dan bij de ondertekening zijn handtekening bij de naam van de teammanager, de concernprogrammamanager of de concernprojectleider, met daarbij de aanduiding ‘i.o.’ (in opdracht). De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

   

  Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  namens dezen,

   

  <handtekening medewerker met aanduiding ‘i.o.’>

 • <naam teammanager>

 • Teammanager team <naam team voluit>

   

  Of

   

  Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  namens dezen,

   

  <handtekening medewerker met aanduiding ‘i.o.’>

 • <naam concernprogrammamanager of concernprojectleider>

 • Concernprogrammamanager <naam concernprogramma voluit> /

 • Concernprojectleider <naam concernproject voluit>

   

 • f.

  Ondertekening bij afwezigheid

  Het principe van de ondertekening bij afwezigheid verandert niet. Als de ondertekenaar afwezig is, tekent de daarvoor bevoegde vervangende collega de brief onder de naam van de afwezige collega. De vervangende collega zet dan bij de handtekening de aanduiding ‘b.a.’ (bij afwezigheid). De ondertekening ziet er dan als volgt uit:

   

  Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  namens dezen,

   

  <handtekening vervangende collega met aanduiding ‘b.a.’>

 • <naam teammanager>

 • Teammanager team <naam team voluit>

   

  Of

   

  Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  namens dezen,

   

  <handtekening vervangende collega met aanduiding ‘b.a.’>

 • <naam concernprogrammamanager of concernprojectleider>

 • Concernprogrammamanager <naam concernprogramma voluit> / Concernprojectleider <naam concernproject voluit>

   

  Of

   

  Gedeputeerde Staten van Drenthe,

  namens dezen,

   

  <handtekening vervangende collega met aanduiding ‘b.a.’>

 • <naam directeur of concerncontroller>

 • Directeur / concerncontroller

   

  NB.

 • Het gaat hierboven over stukken die van GS uitgaan. Het kan ook voorkomen dat stukken uitgaan vanuit een andere organisatie (bijvoorbeeld het Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld) dan de provincie Drenthe, waarvan een medewerker van de provincie bijvoorbeeld uit hoofde van zijn functie secretaris is. In dat geval tekent de medewerker als secretaris van de andere organisatie (mee) als vertegenwoordiger van die organisatie en dus niet namens GS. De medewerker als secretaris van de andere organisatie doet dit op briefpapier van de betreffende organisatie, dus niet op briefpapier van de provincie Drenthe.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Overzicht interne ondermandaten

 

Interne ondermandaten

 

Ondermandaten aan medewerkers

Team

Naam c.q. functies

Bevoegdheden

 

Beheer Wegen en Vaarwegen

 

Projectingenieur geodesie

en vastgoed

Voor zover deze betrekking hebben op het verrichten van

(rechts)handelingen met betrekking tot roerende en onroerende zaken, zo nodig voor zover de verantwoordelijke budgethouder daarmee heeft ingestemd.

Beheer Wegen en Vaarwegen

Medewerker beleidstoepassingen

Medewerker projectondersteuning

Medewerker projectuitvoering

Medewerker beleidsresultaten/projectleider

 

Ten behoeve van de uitoefening van bevoegdheden voor het verrichten van feitelijke handelingen en/of financiële afhandelingen inzake het

operationeel beheer en onderhoud van de provinciale vaar(wegen), voor zover het de werkzaamheden betreft voor het team Beheer Wegen en Vaarwegen

Beheer Wegen en Vaarwegen

De medewerkers belast met directievoering op basis van de UAV

Ten behoeve van de taken en bevoegdheden als genoemd in paragraaf 3 tot en met 6 van de UAV

Bestuur en Concernzaken

Medewerkers secretariaat

rechtsbescherming

 

Voor zover deze betrekking hebben op het zenden van ontvangstbevestigingen en het nemen van vervangingsbesluiten als bedoeld in de artikelen 6:14, 7:10, 9:6 en 9:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

Bestuur en Concernzaken

Medewerkers behandeling aanbestedingsklachten

Voor zover deze betrekking hebben op het zenden van ontvangstbevestigingen en behandelberichten van ingekomen aanbestedingsklachten.

Bestuur en Concernzaken

Medewerkers

ondersteuning

Ondernemingsraad (OR)

Voor zover deze betrekking hebben op het nemen van beslissingen die leiden tot uitgaven ten laste van het budget voor de OR.

Bestuursservice en Gebouwen

 

Adviseur

huisvestingszaken

 

 

Voor zover deze betrekking hebben op het beheer en onderhoud van het provinciehuis en de huisvesting van de provinciale medewerker.

Communicatie, inclusief Klant Contact Centrum

 

 

Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie

Provinciaal archeologen

Voor zover deze belast zijn met het besluit tot goedkeuren, bijstellen of weigeren van de (de)selectie- en conserveringsrapporten die tijdens de evaluatiefase van archeologische opgravingen worden opgesteld. Conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) OS13 / OS16.

 

 

Voor zover deze belast zijn met het besluit tot selectie en deselectie (verwijderen uit de collectie van het Noordelijk Archeologisch Depot [NAD]) van de in het veld bij archeologische opgravingen in Drenthe aangetroffen vondsten (gaat om hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten en /of dateringen en conservering).

Documenten

 

 

Economie

 

 

Financiën, Planning en Control

Teammanager

 

 

Voor zover deze betrekking hebben op het uitzetten en aantrekken van gelden op grond van het Financieringsstatuut provincie Drenthe.

Voor bedragen boven de € 5 miljoen is voorafgaand toestemming nodig van de provinciesecretaris.

Informatie en Automatisering

 

 

Milieu, Bodem en Energie

Medewerker bodemsanering

Voor zover deze betrekking hebben op:

1. de bevoegdheid als budgethouder tot het aangaan, middels parafering en ondertekening namens Gedeputeerde Staten, van financiële verplichtingen betreffende projectgebonden kosten inzake oriënterend, nader en saneringsonderzoek en saneringsplannen en het voeren van correspondentie daarover namens Gedeputeerde Staten;

2. het paraferen van nota’s inzake projectgebonden kosten van derden en het opdragen van betalingen;

3. het ter uitvoering van overeenkomsten met derden omtrent onderzoek en sanering paraferen en namens Gedeputeerde Staten ondertekenen van brieven waarin bijdragen van derden worden opgevraagd (niet het aangaan van overeenkomsten) of bijdragen, geen subsidies zijnde, aan derden worden verstrekt;

4. het coördineren van de programmering van projecten, deelprojecten en projectfases en van inkomsten en uitgaven voor de diverse bodemsaneringsprojecten, zodanig dat sprake is van optimale en maximale aanwending van rijksmiddelen ten behoeve van de bodemsaneringsoperatie in Drenthe.

Natuur en Water

Medewerker beleidsresultaten

belast met de coördinatie van natuur monitoring

Voor zover deze betrekking hebben op:

- de toezending van veldbrieven voor uitvoering van veldwerk;

- de toezending van brieven aan bewoners die op de hoogte worden gesteld van het veldwerk.

Personeel en Organisatie

Medewerkers

beleidsondersteuning

 

 

Voor zover deze betrekking hebben op de toezending van ontvangstbevestigingen, uitnodigingen en afschrijvingen aan sollicitanten.

 

 

 

Plattelandsontwikkeling

Medewerker

beleidsresultaten belast

met Europese projecten

 

Voor zover deze betrekking hebben op het nemen van beslissingen over Europese Interreg-projecten.

Plattelandsontwikkeling

Medewerker

administratieve

informatievoorziening

 

Voor zover deze betrekking hebben op de toezending van ontvangstbevestigingen en verzoeken tot aanvullende informatie.

Projecten Wegen en Vaarwegen

Medewerker projectcoördinatie/projectleider

 

Medewerker projectuitvoering

Medewerker projectondersteuning

 

Technisch projectmedewerker

Ten behoeve van de uitoefening van de bevoegdheden van de verantwoordelijk teammanager en/of directeur voor zover deze betrekking hebben op het verrichten van feitelijke handelingen en/of financiële afhandeling inzake aanbestedingen en uitvoering van civieltechnische, werktuigbouwkundige, elektronische, bodemsanering en beplanting technische werken en/of leveringen en diensten voor het team Projecten Wegen en Vaarwegen

Projecten Wegen en Vaarwegen

De medewerkers belast met directievoering op basis van de UAV

Ten behoeve van de taken en bevoegdheden als genoemd in paragraaf 3 tot en met 6 van de UAV

Ruimtelijke ontwikkeling

 

 

Secretariaten

 

 

Subsidies en Inkoop

Teammanager1

Voor zover deze betrekking hebben op het ondertekenen van subsidiebeschikkingen, en de verantwoordelijke budgethouder daarmee heeft ingestemd en zo nodig afgestemd met de verantwoordelijke beleidsmedewerkers en (deel)projectleiders.2

Subsidies en Inkoop

Medewerker

administratieve

informatievoorziening

 

Voor zover deze betrekking hebben op de toezending van ontvangstbevestigingen en verzoeken tot aanvullende informatie.

Subsidies en Inkoop

Aanbestedingskundigen en coördinerende inkopers

Voor zover deze betrekking hebben op het ondertekenen van een proces-verbaal bij aanbestedingen.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Medewerkers die zijn

belast met de handhaving

en met het toezicht als

bedoeld in hoofdstuk 5

van de Algemene wet

bestuursrecht

 

Voor zover deze betrekking hebben op het nemen van beslissingen in onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen noodzakelijk is, zoals bij onmiddellijk gevaar voor gezondheid en veiligheid en zoals voor de toepassing van bestuursdwang in de gevallen als bedoeld in artikelen 5:24 en 5:31, van de Algemene wet bestuursrecht.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Medewerkers die zijn belast met de ondersteuning van de wettelijke taken

Voor zover deze betrekking hebben op het versturen van ontvangstbevestigingen van aanvragen en meldingen op grond van de onder het team vallende wetgeving en het verzenden van ontvangstbevestigingen en brieven inzake ontvankelijkheid van alle onder het team vallende aanvragen om vergunningen.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Medewerkers die zijn belast met de handhaving en met het toezicht als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht

Ingeval in het belang van de bescherming van een Natura 2000-gebied een onverwijlde tenuitvoerlegging van een besluit als bedoeld in artikel 2.4 lid 1 Wet natuurbescherming noodzakelijk is, voor zover deze betrekking hebben op het mondeling mededelen aan degene die de handeling verricht of het voornemen daartoe heeft als bedoeld in artikel 2.4 lid 2 Wet natuurbescherming.

Verkeer en Vervoer

 

 

 

Vertegenwoordiging in rechte

 

Vertegenwoordiging in rechte

Tot het vertegenwoordigen van Gedeputeerde Staten van Drenthe in rechte (inclusief bij de behandeling van bezwaren door de bezwarencommissies) en bij bijeenkomsten inzake mediation zijn de volgende medewerkers bevoegd:

 

 

Team

Naam medewerker

3P

 

Beheer Wegen en Vaarwegen

 

Dhr. G. Bouman

Dhr. Tj. van der Heide

Dhr. A.R. Kroeze

Dhr. J. Snijder

Bestuur en Concernzaken

Mw. G. Huizing3

Mw. F. Westerhof

Mw. A.M. Wilkens

Dhr. L.F. de Jager

Mw. J. Mulder

Mw. M. Beerten

Mw. C.H. Flim

Bestuursservice en Gebouwen

 

Communicatie, inclusief Klant Contact Centrum

 

Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie

Dhr. D. Nijzink

Mw. G.M.A. Bergsma

Mw. I.C. Pul

Dhr. A. de Jong

Dhr. M.A. van Nieuwpoort

Mw. K. Tap

Dhr. G. Kamstra

Dhr. H. van der Horst

Mw. S.A.W. van Dijk

Mw. E. Alkema

Dhr. G. Bosschers

Dhr. J. Langeland

Mw. A. Mars

Mw. W. Schutte

Dhr. P. Voerman

Dhr. M. Vuyck

Mw. D. Wekema

Documenten

 

Economie

 

 

 

 

 

Dhr. E.E. Bos

Dhr. H. Cock

Mw. T. Sextro

Mw. J. Warners

Mw. I. Warmelts

Financiën, Planning en Control

Mw. J.C. Snoek

Informatie en Automatisering

 

Milieu, Bodem en Energie

Dhr. H. Booij

Mw. K. de Boer

Dhr. J. Braam

Dhr. A. Brouwer

Dhr. D. Bunskoeke

Dhr. A. van Harten

Dhr. U. Leever

Dhr. W. Nijhuis

Dhr. B. Pents

Mw. G. Roelfs

Dhr. J. Scholte

Mw. M. Speelman

Dhr. A. Scheper

Dhr. J. de Vos

Dhr. M. van Vulpen

Dhr. C. Uri

Mw. D. Wimmers

Natuur en Water

Dhr. G. Arkema

Dhr. H. Alkema

Dhr. A. Postma

Dhr. M. Lumkes

Dhr. M. Siemonsma

Mw. M.J. Wimmers- Westerveld

Personeel en Organisatie

Dhr. D. van Dijken

Plattelandsontwikkeling

Mw. A. Popken

Projecten Wegen en Vaarwegen

Mw. H.P. van den Brink - Post

Dhr. L. Dijks

Mw. J. Swaving

Dhr. J. de Klerk

Dhr. R. Madhloom

Dhr. A. Mesken

Mw. G. Tammenga

Mw. C.D.M. Veenstra

Ruimtelijke Ontwikkeling

Dhr. A. Anema

Mw. K.E. Blanke

Mw. B.K. Hendriks

Dhr. G. Rouwenhorst

Secretariaten

 

Subsidies en Inkoop

Mw. N. Adema

Mw. D. Arends

Dhr. S. Bakker

Mw. M. Broekema

Mw. A. W. Eikenaar

Mw. R. Geertsema

Mw. S. de Graaf

Mw. J. de Groot

Mw. J. Hofsteenge

Mw. L. Holthuis

Mw. M. den Houting

Mw. A. Lim

Dhr. R. Lutgers

Dhr. B. Magermans

Mw. A. Oost

Dhr. C. Opten

Dhr. B. Schultinge

Dhr. R. van der Sleen

Dhr. J.W. van der Veer

Mw. O. Vos

Mw. D. Wekema4

Mw. J. Wildeboer

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Dhr. R. Altena

Mw. J. Arisz

Mw. A. Bos

Dhr. N. Doorten

Dhr. N. Drenth

Dhr. A. Dreijer

Mw. A. van Es

Mw. M. Euwe

Dhr. A. Faber

Dhr. B. Huisman

Mw. M. Keizer

Dhr. R. Knol

Mw. I. van Laatum

Dhr. K. Niemeijer

Dhr. B. Oving

Dhr. G. Plijter

Dhr. A. Venekamp

Dhr. J. Venema

Dhr. J. Vos

Verkeer en Vervoer

Dhr. S. Bijleveld

Dhr. G. Bosschers

Mw. F. Hellinga

Dhr. S.J. de Jonge

Dhr. F.H.T. Koen

Dhr. M. Pasjes

Dhr. J.P. Waalkens

 

 •  

 •