Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 5349Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – MER nieuwbouw en verandering varkenshouderij - W.Z18.103122.03 - Burensewal 3 te Kapel-Avezaath

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat voor de nieuwbouw en verandering van een varkenshouderij aan de Burensewal 3 te Kapel-Avezaath een Milieueffectrapport (MER) is opgesteld.

Initiatief

Het project betreft de herbouw van een varkenshouderij. Het eerdere bedrijf op deze locatie is in 2017 door brand verloren gegaan. In de nieuwe situatie zal het bedrijf ruimte bieden aan maximaal 4.980 fokzeugen, 19.602 gespeende biggen en 1.176 opfokzeugen.

Procedure

Voor dit project wordt een uitgebreide m.e.r. procedure gevolgd. Eind 2018 heeft gedurende 6 weken tot en met 24 januari 2019 de Notitie reikwijdte en detailniveau voor het op te stellen MER ter inzage gelegen en heeft inspraak hierop plaatsgevonden. Bij het opstellen van het MER heeft initiatiefnemer Sebava BV deze inspraakreacties alsmede het uitgebrachte advies door de commissie voor de milieueffectrapportage, de Veiligheidsregio Gelderland Zuid en de gemeente Buren betrokken.

Het MER is opgesteld voor de benodigde omgevingsvergunning waarvoor de aanvraag op 18 juli 2019 is ingediend.

Het MER wordt getoetst door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Zienswijzen worden ook doorgezonden naar de Commissie voor de milieueffectrapportage, zodat deze kunnen worden meegenomen in haar advies.

Mogelijkheid van inzien

Het MER ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 77 00 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z18.103122.03 een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 29 juli 2019.

Reageren

Gedurende de periode dat het MER ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk reageren. De ingediende reacties worden betrokken bij het op te stellen MER. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl onder vermelding van het zaaknummer W.Z18.103122.03. Voor een toelichting over het MER kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.