Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 5183Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 juli 2019, nr. 1141349/1213326, tot wijziging van het subsidieplafond van het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water Noord-Holland 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het subsidieplafond behorende bij het Openstellingsbesluit ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Niet productieve investeringen water’ dient te worden gewijzigd;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland;

 

Besluiten:

ARTIKEL I

 

Het openstellingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Besluit II wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

  • II.

    Gedeputeerde Staten stellen voor de onder I. genoemde periode het subsidieplafond ten behoeve van de maatregel vast op € 14.194.963,00, bestaande uit 50% ELFPO middelen en 50% middelen van de in Besluit III, artikel 3, onder a en b, genoemde waterschappen.

 

B

 

Besluit III, artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

Artikel 3. Deelplafonds subsidie

Als het subsidieplafond als genoemd in Besluit II is uitgeput, wordt het subsidieplafond genoemd in Besluit III, voor het beheergebied van:

  • a.

    het Hoogheemraadschap van Rijnland: € 10.612.125,00;

  • b.

    het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: € 3.582.838,00.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 9 juli 2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris