Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 5016Beschikkingen | afhandelingGemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verleend aan: Energiecampus Leeuwarden B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2019-FUMO-0033339.

Betreft: het aanbrengen van een bluswatervoorziening voor het kantoorgebouw, bestaande uit een waterreservoir met leidingen, op de voormalige vuilstortplaats Skinkeskans.

Locatie: Ynduksjewei 4, 8914 CA Leeuwarden, gemeente Leeuwarden.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 10 juli t/m 20 augustus 2019 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.