Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 5014Beschikkingen | afhandelingGemeente Harlingen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verleend aan: Visser ATR B.V. een omgevingsvergunning onder kenmerk 2019-FUMO-0034326.

Betreft: het gebruik van de trommelzeef op verschillende locaties binnen de inrichting.

Locatie: Kelvinstraat 30, 8861 ND Harlingen, gemeente Harlingen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikking van 11 juli t/m 21 augustus 2019 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.