Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 5013Beschikkingen | afhandelingGemeente Harlingen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Verleend aan: Visser ATR B.V..

Betreft: ambtshalve wijzigen van de omgevingsvergunning van 3 september 2008.

Reden voor de wijziging is het landelijk afvalbeheersplan 3 (LAP3) dat per 28 december 2017 in werking is getreden.

Locatie: Kelvinstraat 30, 8861 ND Harlingen, gemeente Harlingen.

Gedeputeerde Staten zijn van plan de ontwerpbeschikking vast te stellen onder kenmerk 2019-FUMO-0032771.

 

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen 15 juli t/m 26 augustus 2019 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 15 juli t/m 26 augustus 2019 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

 

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

 

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

 

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.