Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4961Beschikkingen | aanvraagMelding Besluit Uniforme Saneringen (BUS), Prinses Beatrixlaan 428 te Voorburg

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 8 juli 2019 een melding voor het uitvoeren van een BUS sanering is ontvangen. De locatie betreft Prinses Beatrixlaan 428, 2273 XZ te Voorburg (zaaknummer 00555530).

Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.