Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4952Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, ontwerpbesluit aanvraag wijzigen omgevingsvergunning Vlietskade 1513 Arkel

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij een ontwerp omgevingsvergunning hebben voorbereid.

 

Activiteit:

  • Milieu (vergunning)

Voor:Actualiseren omgevingsvergunning Vlietskade 1513 Arkel

Locatie:Vlietskade 1513 Arkel

Verzenddatum: 9 juli 2019

 

Stukken inzien

De stukken liggen 6 weken ter inzage vanaf 12 juli 2019.

 

Zienswijzen geven

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen vanaf12 juli 2019 ter inzage. Dit moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen kunnen binnen zes weken zienswijzen over de ontwerpbeschikking ingediend worden bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, namens dezen de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met A. van der Lugt, telnr. (078) 770 8585.

Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.