Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit 2019 paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 2 juli 2019 hebben vastgesteld:

Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit 2019 paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)

Artikel I Wijziging

Artikel 2 ‘Subsidieplafond’ van het Openstellingsbesluit 2019 paragraaf 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (PB 2019, nr. 1549):

 

‘Het subsidieplafond wordt voor paragraaf 2 “Fysieke investeringen 2019” vastgesteld op € 2.580.000,00 bestaande uit 50% ELFPO en 50% provinciale middelen’.

 

Wordt gewijzigd in:

‘Het subsidieplafond wordt voor paragraaf 2 “Fysieke investeringen 2019” vastgesteld op € 4.450.000,00 bestaande uit 50% ELFPO en 50% provinciale middelen’.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 2 juli 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

de secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven