Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4919Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel – Subsidieplafonds 2019

 

Besluit: dd. 09-07-2019

Kenmerk: 2019/0191036

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 83 81

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, de volgende subsidieplafonds zijn vastgesteld voor 2019:

 

UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIES OVERIJSSEL 2017

 

 

Paragraaf 6.23.3 Innovatievouchers MKB Smart Industry: € 200.000,- (vorig deelplafond was € 100.000,-).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 3.5 Energielening Overijssel: € 900.000,- (maximale leenruimte).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Paragraaf 4.9 Kwaliteitsimpuls voor het landschap: € 4.250.000,- (vorig plafond was € 750.000,-), waarvan € 3.500.000,- bestemd voor subsidie als bedoeld in artikel 4.9.2 sub b van het Ubs (uitvoering pilotprojecten landschapsbeheer).

Volgorde van behandeling: in volgorde van ontvangst en voor zover het subsidieplafond dit toelaat.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie in het provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.