Besluit van provinciale staten van Zeeland houdende Wijziging Legesverordening provincie Zeeland 2018

Besluit van provinciale staten van Zeeland van 5 juli 2019, nummer 19016010 , houdende wijziging van de Legesverordening provincie Zeeland 2018.

 

Provinciale staten van Zeeland,

 • gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 28 mei 2091, nummer 19014508;

 • overwegende dat het in het kader van een tussenevaluatie van de Legesverordening provincie Zeeland 2018 wenselijk is gebleken deze verordening op een aantal punten aan te passen;

 • gelet op artikel 220 en artikel 223, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van de Legesverordening provincie Zeeland 2018:

 

Artikel I  

Artikel 1 komt te luiden:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder aanvraag:

 • a.

  aanvraag van een vergunning of ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot verlenging, wijziging of intrekking daarvan;

 • b.

  verzoek tot een bestuurlijk oordeel; of

 • c.

  verzoek tot een toets van een plan, project of andere handelingen.

Artikel II

Artikel 7 komt te luiden:

 

Artikel 7 Teruggaaf

 • A.

  Teruggaaf leges bij intrekken of buiten behandeling stellen aanvraag

  • 1.

   Indien een aanvraag wordt ingetrokken nadat reeds met de behandeling is begonnen, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 2.

   Indien een aanvraag met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 3.

   Op heffingen minder dan € 100,- is dit artikel niet van toepassing.

  • 4.

   De vermindering geldt niet voor de andere rechten en bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 4, derde lid.

 • B.

  Teruggaaf leges als bedoeld in onderdeel 5.1 van de tarieventabel

  • 1.

   Het bepaalde in artikel 7 onder A. is niet van toepassing bij leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

  • 2.

   Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd.

  • 3.

   Geen restitutie vindt plaats:

   • a.

    als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden;

   • b.

    indien de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt afgewezen of geweigerd.

  • 4.

   In afwijking van het derde lid worden de leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel, gerestitueerd als het gaat om een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

  • 5.

   De leges, bedoeld in artikel 5.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming.

Artikel III  

Artikel 8, onderdeel a, komt te luiden:

 • a.

  diensten die door of namens de provincie Zeeland zijn aangevraagd;

Artikel IV  

De tarieventabel behorende bij de Legesverordening provincie Zeeland 2018 komt te luiden:

 

Tarieventabel per 1 juli 2019

 

Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van diensten, als bedoeld in artikel 1 van die verordening.

 

 

 

 

Tarief in € voor aanvragen ingediend vanaf 1-7-2019

 

1. Algemeen

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

1.1

een besluit van een provinciaal bestuursorgaan op een aanvraag krachtens een provinciale regeling of enig ander wettelijk voorschrift anders dan in deze tabel reeds genoemd.

€ 75

 

 

1.2

een beschikking op een verzoekschrift, welke niet reeds elders in deze tarieventabel met name is genoemd, uitgezonderd de situaties verband houdende met een arbeidsverhouding met de provincie Zeeland.

€ 32

 

 

1.3

het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met behulp van een ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk belang van de aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

€ 26

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

1.4

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander schriftelijk stuk

 

 

 

 

per kopie

€ 0,2

 

 

 

Noot: kosten lager dan € 20,- worden niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

2. Sector Verkeer en vervoer

 

 

 

 

Wegenverkeerswet 1994

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

2.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verbodsbepaling

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsverordening Zeeland 2018

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

2.2.1

een ontheffing van de in de artikelen 5.5 tot en met 5.12 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen, behoudens het onder 2.2.2 van deze tabel gestelde

€ 200

 

 

2.2.2

een ontheffing van:

 • a.

  de in artikel 5.6, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepalingen; en

 • b.

  de in artikel 5.7, tweede lid, aanhef en onder a van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 opgenomen verbodsbepaling;

uitsluitend voor zover daarbij sprake is van:

 • een overkluizing;

 • een oprichting of aanpassing van een benzinestation;

 • het maken van een aansluiting van (openbare) wegen (geen uitwegen van particuliere percelen); of

 • het leggen van kabels en leidingen over een tracé met een lengte van meer dan 2 kilometer.

€ 1.000

gewijzigd

 

 

 

 

 

3. Sector Milieubeheer

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

3.1

een gedoogbeschikking

€ 2.699

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontgrondingenwet

 

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

3.2.1

een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet

€ 1.750

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet bij een hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving t/m 15.000 m³

€ 1.250

 

 

 

15.001 t/m 25.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000m³)

€ 1.250 alsmede € 75 per 1.000 m³ boven 15.000 m³

 

 

 

25.001 t/m 50.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 2.000 alsmede € 120 per 1.000 m³ boven 25.000 m³

 

 

 

50.001 t/m 100.000 m³ (naar boven afgerond op 1.000 m³)

€ 5.000 alsmede € 200 per 1.000 m³ boven 50.000 m³

 

 

 

100.001 m³ t/m 1.000.000 m³ (naar boven afgerond op 20.000 m³)

€ 15.000 alsmede € 1.200 per 20.000 m³ boven 100.000 m³

 

 

 

1.000.000 m³ en meer (naar boven afgerond op 200.000 m³)

€ 69.000 alsmede € 6.000 per 200.000 m³ boven 1.000.000 m³

 

 

3.2.3

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld indien deze (mede) leidt tot vergroting van de hoeveelheid af te graven vaste stoffen, gemeten in profiel van ontgraving

Een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met toepassing van het bepaalde onder 3.2.2 verschuldigde bedrag voor de vergrote hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag, doch minimaal € 1.250

gewijzigd

 

3.2.4

Het wijzigen van een vergunning als onder 3.2.2 bedoeld, anders dan in het onderdeel 3.2.3 genoemde geval

€ 1.250

gewijzigd

 

3.2.5

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van cultuurtechnische verbetering, waarbij per saldo geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 

 

3.2.6

Vergunningsaanvraag voor ontgronding die uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van een natuurproject, waarbij geen specie van de locatie wordt afgevoerd.

€ 1.250

 

 

 

 

 

 

4. Sector Omgevingsvergunning

 

 

 

Advisering omgevingsvergunning

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in hoofdstuk 4 van deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanleggen of verandering brengen in een weg

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo:

€ 1.000

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Uitweg/inrit

 

 

 

4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg:

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Houtopstand vellen (kappen)

 

 

 

4.4

6.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand:

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Handelsreclame

 

 

 

4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 

 

 

4.5.1

artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

€ 200

gewijzigd

 

4.5.2

artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats :

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Opslag van roerende zaken

 

 

 

4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 

 

 

4.6.1

artikel 2.2, eerste lid, onder j, Wabo voor het opslaan van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente:

€ 200

gewijzigd

 

4.6.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen:

€ 200

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

Overige omgevingsvergunningen

 

 

 

4.7

Voor overige aanvragen tot het verstrekken van een omgevingsvergunning worden geen rechten geheven. Een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor op grond van artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door een ander bestuursorgaan wordt geadviseerd, leidt tot dienstverrichting en heffing van rechten door dat andere bestuursorgaan:

 

 

 

 

 

 

 

5. Natuur

 

 

 

Faunaschade

 

 

 

5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming.

€ 300

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsbescherming

 

 

 

5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in art 2.7, tweede en derde lid, Wnb:

 

 

 

5.2.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb), behoudens wanneer sprake is van aanvragen voor (jaarlijks uitgegeven) vergunningen voor het seizoensgebonden recreatief snijden van zeegroenten in de aangewezen delen van de Oosterschelde, in welk geval geen leges worden geheven

€ 1.450

 

 

5.2.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 

 

 

 

 

 

 

Soortenbescherming

 

 

 

5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.17, 3.25, 3.26, 3.32, 3.34 Wnb

 

 

 

5.3.1

o.b.v. de reguliere procedure (hfdst. 4 Awb)

€ 1.450

 

 

5.3.2

o.b.v. de uitgebreide procedure (hfdst. 3, par. 4 Awb)

€ 5.000

 

 

5.3.3

 • In het kader van de bestrijding van landbouwschade; of

 • Ten behoeve van de opvang van zieke of gewonde, in het wild levende dieren door een dierenopvang die voldoet aan de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Nihil

 

gewijzigd

 

 

 

 

 

 

 

Houtopstanden

 

 

 

5.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit van GS als bedoeld in art. 4.5, eerste lid, en 4.5, derde lid, Wnb

€ 500

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

5.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen (VVGB gebiedsbescherming en/of VVGB soortenbescherming)

€ 1.450

gewijzigd

 

5.5.2

Voor een bestuurlijk oordeel van GS of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

€ 1.450

 

 

5.5.3

Voor een toets van een plan, project, of andere handeling aan de Wnb door GS, niet zijnde een aanvraag om een vergunning, ontheffing, VVGB of bestuurlijk oordeel.

€ 1.450

 

 

 

 

 

 

 

Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden

 

 

 

5.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

5.6.1

Ontheffingen op basis van de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemaangelegenheden.

€ 1.200

 

 

Artikel V  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 5 juli 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. F.J. van Houwelingen, griffier

Uitgegeven 9 juli 2019

De secretaris, A.W. Smit

Naar boven