Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 486Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 januari 2019, nr. 1159033/1159044, tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 9, lid 1, van de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

    Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het hoogheemraadschap Rijnland: € 40.036,-;

  • b.

    Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het waterschap Amstel Gooi en Vecht: € 40.025,-;

  • c.

    Voor activiteiten in het waterschapsgebied van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: 405.285,-.

Artikel 2  

Het subsidieplafond wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de Uitvoeringsregeling Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017.

 

Artikel 3  

De periode voor het indienen van een aanvraag loopt van 1 februari 2019 tot en met 28 november 2019, 17:00 uur.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Uitgegeven op ………………….

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.