Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 4858Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 juli 2019, kenmerk 4.5/2019001602, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuur Netwerk Nederland

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de artikelen 105, 143 en 145 van de Provinciewet;

 

gelet op artikel 1.12, lid 2, van de Wet natuurbescherming;

 

gelet op artikel 2.10.2, lid 1, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

 

gelet op de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5. van het Besluit ruimtelijke ordening;

 

overwegende dat jaarlijks de Provinciale omgevingsverordening, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland wordt geactualiseerd;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV) als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

De bij de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe behorende Kaart D3 wordt vervangen door de NNN-kaart 2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

 

Artikel II

Dit besluit is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.9922.povDrenhe19WG-VA01.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2019.

 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 8 juli 2019

 

 

 

Toelichting

 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat hoofdzakelijk uit bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden met de ecologische verbindingen.

 

De actualisatie van de NNN-kaart 2019 bestaat uit het verwerken van enkel kleine wijzigingen.