Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 4854Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer 2020

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 juli 2019, kenmerk 4.4/2019001601, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2015;

 

overwegende dat aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2020 ten behoeve van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 en de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2015 moeten worden vastgesteld.

 

 

BESLUIT(EN):

 

 

 

het Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020 vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2019.

 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 8 juli 2019

 

 

Artikel I

A. SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Drenthe 2016 (SVNL2016) worden voor het begrotingsjaar 2020 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

 

Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid onder a, b, c en d voor het leefgebied met de aanduiding:

 • a.

  open akkerland: € 59.000,-- jaarlijks; totaal voor twee jaar € 118.000,-- ;

 • b.

  droge dooradering: € 40.000,-- jaarlijks; totaal voor twee jaar € 80.000,--;

 • c.

  natte dooradering: € 10.000,-- jaarlijks; totaal voor twee jaar € 20.000,--

 • d.

  voor subsidies als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid onder a en b, c en d voor het leefgebied met de aanduiding Water:

 • in deelgebied Hunze en Aa’s: € 85.000,-- jaarlijks; totaal voor twee jaar €170.000,--;

 • In deelgebied Noorderzijlvest € 5.000,-- jaarlijks; totaal voor twee jaar € 10.000--;

 • In deelgebied Vechtstromen € 25.000,-- jaarlijks; totaal voor twee jaar € 50.000,--;

 • In deelgebied Drents Overijsselse Delta € 5.000,-- jaarlijks; totaal voor twee jaar € 10.000,--.

 

Bovenstaande subsidieplafond onder d zijn beschikbaar voor nieuwe projecten welke een bijdrage leveren aan het leefgebied met de aanduiding ‘Water’. Het onderscheid betreft een puur financiële regio.

 

B. AANVRAAGPERIODEN EN LOKET VOOR INDIENING

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel I van dit besluit kunnen in de periode van 8 juli 2019 tot en met 28 juli 2019 worden ingediend bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1, 9405 BJ Assen via de link naar het e-formulier voor de gebiedsaanvraag.

 

Artikel II

A. SUBSIDIEPLAFONDS

Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2015 (SVNL) worden voor het begrotingsjaar 2020 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

 

(Collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer

 

€ 47.134,-- voor subsidies als bedoeld in:

 • artikel 4.1.1.1. ten behoeve van de agrarische beheertypen A01.01, A01.02, A02.01 en A02.02 die op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer, (agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer);

 • artikel 4.1.2.4, eerste lid (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer);

 • artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, ten behoeve van de landschapstypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.04, L01.05, L01.06, L01.08, L01.11 en L01.13 die op grond van artikel 2.1, vierde lid zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer (collectief landschapsbeheer buiten natuurterreinen).

 

Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2020 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen op grond van de SVNL Drenthe voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor aanvragen zoals bedoeld in artikel 7.5 van de SVNL is geen budget beschikbaar.

 

B. TARIEVEN BEGROTINGSJAAR 2020

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdelen B.1 en B.2, van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de beheerpakketten landschap buiten natuurterreinen, opgenomen in bijlage 6, onderdelen B.1 en B.2 van de SVNL, worden voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro’s per eenheid vastgesteld;

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslag, bedoeld in artikel II, onder A, van dit besluit, wordt voor dit begrotingsjaar conform de bij dit besluit gevoegde bijlage 1, in euro's per eenheid vastgesteld.

 

Artikel III

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen welke ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

 

Artikel IV

De subsidies als opgenomen onder artikel II worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2015.

 

Artikel V

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2019.

 

Artikel VI

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020.

 

Artikel VII

Dit besluit vervalt op 31 december 2023.

 

 

Bijlage 1 bij Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer 2020

 

Tarieven 2020.

Jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2020, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2015 (SVNL) (onderdeel agrarisch natuurbeheer)

 

Indexcode

Pakketomschrijving

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2020

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

Hectare per jaar

 

A01.01.01a

Rustperiode 1 april tot 1 juni

 

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode 1 april tot 8 juni

 

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode 1 april tot 15 juni

 

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode 1 april tot 22 juni

 

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode 1 april tot 1 juli

 

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode 1 april tot 15 juli

 

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode 1 april tot 1 augustus

 

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

Hectare per jaar

 

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

 

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweide 8 mei tot 22 juni

 

€ 229,73

A01.01.03

Plas-dras en greppel plas-dras

Hectare per jaar

 

 

Plas-dras

 

 

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

€ 1.981,43

 

Greppel plas-dras

 

 

A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

 

€ 758,50

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

 

€ 1.211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

 

€ 1.981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

 

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

Hectare per jaar

 

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

 

€ 69,17

A01.01.04a2

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

 

€ 87,82

A01.01.04a3

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

 

€ 108,41

A01.01.04a4

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

 

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouw- of grasland

 

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

 

€ 316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

 

€ 359,11

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

Hectare per jaar

 

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

 

€ 1.02835

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

 

€ 926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

Hectare per jaar

 

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

 

€ 495,04

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

Hectare per jaar

 

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels:

Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01a2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels:

Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01b1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd. Op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01b2 (2010

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd. Op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01c1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en

opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01c2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd

en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd

en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.0201a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd

en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te worden geploegd. Op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te worden geploegd. Op zandgrond

 

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: in derde en vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te worden geploegd

en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op kleigrond

 

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: in derde en vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 september en 15 april te worden geploegd

en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op zand.

 

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 augustus mag maximaal 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op klei

 

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 augustus mag maximaal 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op zand

 

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

Hectare per jaar

 

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

 

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

 

€ 1.744,97

A01.02.03

Bouwland voor hamsters

Hectare per jaar

 

A01.03.03a

Bouwland voor hamsters (vollevelds)

 

€ 2.240,05

A01.03.03b

Opvangstrook voor hamsters

 

€ 2.028,24

A01.03.01

Overwinterende ganzen

Hectare per jaar

 

A01.03.01a

Ganzen op grasland

Ten minste

€ 118,00

 

 

Ten hoogste

€ 725,81

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

Ten minste

€ 73,00

 

 

Ten hoogste

€ 756,80

A01.03.01c

Ganzen op vroege groenbemester

 

€ 252,00

A01.03.01d

Ganzen op late groenbemester

 

€ 252,00

A01.03.02

Overzomerende ganzen

Hectare per jaar

 

A01.03.02.Lb

Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen

 

€ 940,00

A01.04

Insectenrijke graslanden

Hectare per jaar

 

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis

 

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus

 

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

 

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerrand Bever

Hectare per jaar

 

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

 

€ 1.020,09

A02.01.

Botanische waardevol grasland

Hectare per jaar

 

A02.01.01

Botanisch weiland

 

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

 

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide- of hooilandrand

 

 

A02.01.03a

Botanische weiderand

 

€ 1.020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

 

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanische bronbeheer

 

€ 1.803,98

A02.01

Akker met waardevolle flora

Hectare per jaar

 

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: drie van zes jaar graan

 

€ 149,63

A02.02.01B

Akker met waardevolle flora: vier van zes jaar graan

 

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: vijf van zes jaar graan

 

€ 521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

Hectare per jaar

 

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: drie van zes jaar graan

 

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: vier van zes jaar graan

 

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: vijf van zes jaar graan

 

€ 766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

Hectare per jaar

 

A02.02.03

Akkerflora randen

 

€ 1.652,31

 

Jaarvergoeding voor het Begrotingsjaar 2020, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe (onderdeel landschapselementen buiten natuurterreinen)

 

Indexcode Landschapspakket

Groen blauwe landschapselementen

Eenheid

Jaarvergoeding begrotingsjaar 2020

L01.01

Landschapsbeheertype poel en klein historisch water

Per stuk per jaar

 

L01.01.01a

Oppervlakte poel < 175 m2

 

€ 65,39

L01.01.01b

Oppervlakte poel > 175 m2

 

€ 105,89

L01.02

Landschapsbeheertype houtwal en houtsingel

Are per jaar

 

L01.02.01

Houtwal en houtsingel

 

€ 26,66

L01.02.02

Hoge houtwal

 

€ 33,28

L01.02.03

Holle weg en graft

 

€ 31,52

L01.03

Landschapsbeheertype Elzensingel

100 meter per jaar

 

L01.03.01a

Elzensingel bedekking 30-50%

 

€ 44,31

L01.03.01b

Elzensingel bedekking 50-75%

 

€ 69,91

L01.03.01c

Elzensingel bedekking > 75%

 

€ 98,47

L01.04

Landschapsbeheertype bossingel en bosje

Are per jaar

 

L01.04.01

Bossingel en bosje

 

€ 19,34

L01.05

Landschapsbeheertype knip- of scheerheg

100 meter per jaar

 

L01.05.01a

Knip- of scheerheg jaarlijkse cyclus

 

€ 271,68

L01.05.01b

Knip- of scheerheg 2-3 jaarlijkse cyclus

 

€ 173,88

L01.06

Landschapsbeheertype struweelhaag

100 meter per jaar

 

L01.06.01a

Struweelhaag cyclus 5-7 jaar

 

€ 235,95

L01.06.01b

Struweelhaag cyclus > 12 jaar

 

€ 164,26

L01.07

Landschapsbeheertype laan

Per hectare

Per 100 meter

L01.07.01a

Laan gemiddelde stamdiameter < 20 cm

€ 599,90

€ 59,99

L01.07.01b

Laan gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

€ 1.130,20

€ 113,02

L01.07.01c

Laan gemiddelde stamdiameter > 60 cm

€ 2.547,50

€ 254,75

L01.08

Landschapsbeheertype knotboom

 

 

L01.08.01a

Knotboom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

 

€ 2,46

L01.08.01b

Knotboom gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

 

€ 7,61

L01.08.01c

Knotboom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

 

€ 9,64

L01.09

Landschapsbeheertype hoogstamboomgaard

Hectare per jaar

 

L01.09.01

Hoogstamboomgaard

 

€ 1.618,31

L01.09.02 ZH

Halfstamboomgaard bij historische boerderijen

 

€ 0,00

L01.10

Landschapsbeheertype struweelrand

Are per jaar

 

L01.10.01

Struweelrand

 

€ 9,38

L01.11

Landschapsbeheertype hakhoutbosje

Are per jaar

 

L01.11.01a

Hakhoutbosje met dominantie van langzaamgroeiende soorten

 

€ 6,62

L01.11.01b

Hakhoutbosje met dominantie van snelgroeiende soorten

 

€ 12,27

L01.12

Landschapsbeheertype griendje

Are per jaar

 

L01.12.01

Griendje

 

€ 23,00

L01.13

Landschapsbeheertype bomenrij en solitaire boom

 

 

L01.13.01a

Bomenrij en gemiddelde stamdiameter < 20 cm

100 meter per jaar

€ 27,37

L01.13.01b

Bomenrij gemiddelde stamdiameter 20 cm-60 cm

100 per jaar

€ 37,26

L01.13.01c

Bomenrij gemiddelde stamdiameter > 60 cm

100 per jaar

€ 56,38

L01.13.02a

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter < 20 cm

Per stuk per jaar

€ 4,38

L01.13.02b

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter 20-60 cm

Per stuk per jaar

€ 5,96

L01.13.02c

Solitaire boom gemiddelde stamdiameter > 60 cm

Per stuk per jaar

€ 9,02

L01.13.03.ZH

Leibomen bij historische boerderijen

 

€ 0,00

L01.14

Landschapsbeheertype rietzoom en klein rietperceel

 

 

L01.14.01a

Rietzoom en klein rietperceel: smalle rietzoom (< 5 meter)

100 meter per jaar

€ 42,50

L01.14.01b

Rietzoom en klein rietperceel: brede rietzoom (> 5 meter) en klein rietperceel

Hectare per jaar

€ 640,67

L01.15

Landschapsbeheertype natuurvriendelijke oever

100 meter per jaar

 

L01.15.01

Natuurvriendelijke oever

 

€ 52,31

L02

Historische gebouwen en omgeving

 

 

L02.01

Fortterrein

Hectare

€ 698,86

L02.02

Historische bouwwerk en erf

Hectare

€ 31,29

L02.03

Historische tuin

Hectare

€ 31,29

L03.01

Landschapsbeheertype Aardwerk en Groeve

Hectare per jaar

 

L03.01.00

Aardwerk en groeve

 

€ 966,27

L03.01.02.ZH

Schurvelingen en zandwallen op Goeree

 

€ 0,00

L04.01

Wandelpad over boerenland

100 meter per jaar

 

L04.01.01

Wandelpad over boerenland

 

€ 84,32

 

Toeslagen voor het Begrotingsjaar 2020, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe

Codering

Benaming

Eenheid

Bedrag per jaar

T01

Toeslag ruige mest rijland

Hectare per jaar

€ 138,72

T03

Toeslag kuikenvelden

Hectare per jaar

€ 350,39

T08

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij de weidevogelgraslanden met een rustperiode (A01.01.01)

Hectare per jaar

De toeslag is het verschil tussen:

a. de jaarvergoeding van het beheerpakket dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer en

b. de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->8 juni

 

€ 125,14

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->15 juni

 

€ 125,14

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->22 juni

 

€ 256,80

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->1 juli

 

€ 753,40

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->8 juli

 

€ 834,42

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->15 juli

 

€ 915,44

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->22 juli

 

€ 1.008,03

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->1 augustus

 

€ 1.100,62

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->8 augustus

 

€ 1.100,63

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juni->15 augustus

 

€ 1.100,63

 

 

 

 

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->15 juni

 

€ 131,66

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->22 juni

 

€ 198,89

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->1 juli

 

€ 628,26

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->8 juli

 

€ 710,64

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->15 juli

 

€ 790,30

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->22 juli

 

€ 884,25

 

A01.01.01- Uitstel rust 8 juni->1 augustus

 

€ 975,48

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->8 augustus

 

€ 975,48

 

A01.01.01-Uitstel rust 8 juni->15 augustus

 

€ 975,48

 

 

 

 

 

A01.01.01-Uitstel 15 juni->22 juni

 

€ 67,23

 

A01.01.01-Uitstel 15 juni->1 juli

 

€ 496,60

 

A01.01.01-Uitstel 15 juni->8 juli

 

€ 576,72

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juni->15 juli

 

€ 658,64

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juni->22 juli

 

€ 750,33

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juni->1 augustus

 

€ 843,82

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juni->8 augustus

 

€ 843,82

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juni->15 augustus

 

€ 843,82

 

 

 

 

 

A01.01.01-Uitstel rust 22 juni->1 juli

 

€ 429,37

 

A01.01.01-Uitstel rust 22 juni->8 juli

 

€ 511,30

 

A01.01.01-Uitstel rust 22 juni->15 juli

 

€ 591,41

 

A01.01.01-Uitstel rust 22 juni->22 juli

 

€ 684,91

 

A01.01.01-Uitstel rust 22 juni->1 augustus

 

€ 776,59

 

A01.01.01-Uitstel rust 22 juni->8 augustus

 

€ 776,59

 

A01.01.01-Uitstel rust 22 juni->15 augustus

 

€ 776,59

 

 

 

 

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juli->8 juli

 

€ 81,02

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juli->15 juli

 

€ 162,04

 

A01.01.01-Uitstel rust 1juli->22 juli

 

€ 254,63

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juli->1 augustus

 

€ 347,22

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juli->8 augustus

 

€ 347,22

 

A01.01.01-Uitstel rust 1 juli->15 augustus

 

€ 347,22

 

 

 

 

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juli->22 juli

 

€ 92,59

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juli->1 augustus

 

€ 185,18

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juli->8 augustus

 

€ 185,18

 

A01.01.01-Uitstel rust 15 juli->15 augustus

 

€ 185,18

 

 

 

 

 

Toeslag voor het verlengen van de rustperiode bij kruidenrijk weidevogelgrasland (A01.01.05a)

ha/jr

De toeslag is het verschil tussen:

a. de jaarvergoeding van het beheerpakket dat qua rustperiode overeenkomt met het gevoerde last minute beheer en

b. de jaarvergoeding van het onderliggende beheerpakket

 

A01.01.05-Uitstel rust 15 juni->22 juni

 

€ 162,04

 

A01.01.05a-Uitstel rust 15 juni->1 juli

 

€ 254,63

 

A01.01.05a-Uitstel rust 15 juni->8 juli

 

€ 347,22

 

A01.01.05a-Uitstel rust 15 juni->15 juli

 

€ 347,22

 

A01.01.05a-Uitstel rust 15 juni->22 juli

 

€ 347,22

 

A01.01.05a-Uitstel rust 15 juni->1 augustus

 

€ 347,22

 

A01.01.05a-Uitstel rust 15 juni->8 augustus

 

€ 347,22

 

A01.01.05a-Uitstel rust 15 juni->15 augustus

 

€ 347,22

 

 

 

 

T9a

Toeslag Hoogwaterpeil 20 tot 40 cm -mv

ha/jr

€ 90,70

T9b

Toeslag Hoogwaterpeil 0 tot 20 -mv

ha/jr

€ 181,41