Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 4852Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2018-2021

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 juli 2019, kenmerk 4.3/2019001600, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2018-2021

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (onderdeel van Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1.) (hierna SKNL);

 

overwegende dat het subsidieplafond verhoogd dient te worden;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

het Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-maatregelen 2018-2021, zoals vastgesteld bij hun besluit van 5 juni 2018, kernmerk 4.9/2018001431, Provinciaal Blad 4362 van 2018, te wijzigen.

 

A Artikel 3, komt te luiden:

Het subsidieplafond voor investeringen bedraagt voor het Natura 2000-gebied:

 • a.

  Fochteloërveen € 1.551.000,--. Met als onderverdeling: Staatsbosbeheer € 244.000,-- en Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland € 1.307.000,--;

 • b.

  Holtingerveld € 1.652.000,--. Met als onderverdeling: Staatsbosbeheer € 149.000,--, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland € 901.000,-- en Coöperatie Bosgroep Noord-Oost Nederland U.A. € 602.000,--;

 • c.

  Dwingelderveld € 1.963.000,--. Met als onderverdeling: Staatsbosbeheer € 700.000,-- en Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland € 1.263.000,--;

 • d.

  Mantingerzand € 1.065.000,--: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland € 1.065.000,--;

 • e.

  Bargerveen € 723.000,--: Staatsbosbeheer € 723.000,--.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2019 met terugwerkende kracht tot 15 juni 2018.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 8 juli 2019