Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 4850Overige besluiten van algemene strekkingOpenstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2019-2021

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 2 juli 2019, kenmerk 4.3/2019001600, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van het Openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2019-2021

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap (onderdeel van de Subsidiegids Platteland hoofdstuk 7.1) (hierna SKNL);

 

overwegende dat:

 • de provincie op grond van het Programma Aanpak Stikstof (hierna PAS) de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van herstelmaatregelen ter realisatie of verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype binnen Natura 2000-gebieden;

 • de SKNL een subsidiekader biedt voor de uitvoering van deze herstelmaatregelen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

het openstellingsbesluit SKNL voor PAS-herstelmaatregelen 2019-2021 vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2019.

 

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 8 juli 2019

 

 

 

Artikel 1 Begunstigde en subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Een subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de SKNL kan worden verstrekt aan de in artikel 3 van dit besluit bedoelde begunstigden, ten behoeve van herstelmaatregelen die zijn opgenomen in de door Gedeputeerde Staten van Drenthe vastgestelde PAS-gebiedsanalyses die deel uitmaken van de Natura 2000-beheerplannen of voortvloeien uit binnen dit kader uitgevoerd onderzoek.

 • 2.

  Als de in artikel 3 bedoelde subsidieplafonds niet worden uitgeput door aanvragen als bedoeld in het eerste lid, kan een subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de SKNL overeenkomstig dit besluit ook worden verstrekt aan andere begunstigden, mits deze in het bezit zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016.

 • 3.

  Artikel 3 van de SKNL is van overeenkomstige toepassing op aanvragen als bedoeld in het tweede lid.

 

Artikel 2 Subsidiabele natuurterreinen

Onder deze openstelling vallen enkel de Natura 2000-gebieden: Elperstroom, Drents-Friese Wold en Drentsche Aa.

 

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor investeringen bedraagt voor het Natura 2000-gebied:

 • a.

  Drents Friese Wold € 3.028.000,--. Met als onderverdeling:

 • Staatsbosbeheer € 2.141.000,--, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland € 650.000,-- en It Fryske Gea € 237.000,--;

 • b.

  Drentsche Aa € 1.115.000,--. Met als onderverdeling: Staatsbosbeheer € 513.000,-- en Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten € 602.000,--;

 • c.

  Elperstroom € 226.000,--: Staatsbosbeheer € 226.000,--.

 

Artikel 4 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds

De subsidieplafonds, bedoeld in artikel 3, zijn onderling uitwisselbaar.

 

Artikel 5 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Een aanvraag tot subsidieverlening kan in de periode van 15 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019 ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ter attentie van de SKNL, Postbus 40225, 8004 DE Zwolle.

 

Artikel 6 Aanvullende informatie

Een aanvraag tot subsidieverlening dient in elk geval vergezeld te gaan van:

 • a.

  een investeringsplan per Natura 2000-gebied, bestaande uit:

 • 1.

  een beschrijving van de uitgangssituatie;

 • 2.

  een vermelding van het in het Natura 2000 beheerplan aangegeven habitattypen waarop de investeringen betrekking hebben;

 • 3.

  een omschrijving van de te treffen herstelmaatregelen;

 • 4.

  de oppervlakte waarop de herstelmaatregelen zullen worden uitgevoerd;

 • 5.

  de motivering voor het treffen van de herstelmaatregelen;

 • 6.

  de met de maatregelen beoogde eindsituatie van het terrein, waarbij minimaal het beoogde habitattype en de oppervlakte daarvan wordt aangegeven;

 • 7.

  een uitvoeringsplanning waarbinnen de herstelmaatregelen worden gerealiseerd;

 • 8.

  een gespecificeerde begroting. De gehanteerde tarieven moeten worden gebaseerd op de normen volgens systematiek Standaardkostprijzen genoemd in het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2016 of een latere uitgave hiervan. Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken; en,

 • i.

  de volgende topografische kaarten, met een schaal van ten hoogste 1 op 10.000

 • ii.

  buitengrenzen Natura 2000-gebied

 • iii.

  eigendom

 • iv.

  habitattypen

 • v.

  te treffen herstelmaatregelen

 • b.

  het ondertekende verslag van de afspraken die tussen de begunstigde en Prolander gemaakt zijn over de verdeling van de herstelmaatregelen over de verschillende habitattypen, met daarbij voor de gebieden waar een OMB-werkgroep (OMB: Onderzoek, Monitoring en Beheer) ingesteld is, het overzicht van de verdeling van de herstelmaatregelen over de verschillende begunstigden.

 

Artikel 7 Préadvies

Een aanvraag tot subsidieverlening dient vergezeld te gaan van een positief préadvies van Prolander. Een verzoek tot préadvies kan worden ingediend bij Prolander-SNL@Prolander.nl.

 

Artikel 8 Uitvoeringsovereenkomst

Binnen één maand na bekendmaking van de subsidieverlening dient er een uitvoeringsovereenkomst te worden gesloten. In deze uitvoeringsovereenkomst worden nadere afspraken met betrekking tot de jaarlijkse rapportage, eventueel wijzigingsverzoek investeringsplan én het opleverdossier vastgelegd.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 8 juli 2019.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2023.