Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 25 juni 2019 hebben vastgesteld:

 

WIJZIGINGSBESLUIT NADERE SUBSIDIEREGELS STIMULERING STRUIKELSTENEN 2017-2020

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020 

De Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020 worden als volgt gewijzigd:

 

In artikel 5 vervalt het tweede lid:

“Het project wordt gerealiseerd tussen 1 december 2017 en 5 mei 2020;”

Artikel II Overgangsrecht

  • 1.

    Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020 (PB 31-10-2017 nummer 4936.) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

  • 2.

    Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding en waarover bij inwerkingtreding van deze wijziging nog niet is beslist, worden geacht op basis van de gewijzigde Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020 te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020 (PB 31-10- 2017 nummer 4936.).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 25 juni 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven