Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4464Beschikkingen | afhandelingProvincie Overijssel – buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning – OLO4340305 - Bedrijvenpark Twente 243 te Almelo

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling stellen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor : vervangen van een silo in een bestaande tankpit

Locatie : Bedrijvenpark Twente 243 te Almelo

Datum besluit : 18 juni 2019

Datum verzending : 18 juni 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z19.103966.01

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, t.a.v. team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op de envelop en de brief moet duidelijk “bezwaarschrift” vermeld worden.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;

2. de datum;

3. een omschrijving van dit besluit;

4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;

5. de handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Het postadres van de rechtbank is: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op http://loket.rechtspraak.nl/ (onder “Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht”). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer 038 499 93 15 of op www.rechtspraak.nl).

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.