Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 4460Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland – Voornemen omgevingsvergunning – OLO 4122649 – Gildestraat 6 te Velp

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie Gildestraat 6 te Velp.

Het betreft het op- en overslag van afvalstoffen, actualisatie van voorschriften en bouwen van een keerwand.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

A. het veranderen of veranderen van de werking van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo;

B. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo).

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage.

Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO-nummer 3556987 en/of zaaknummer W.Z18.107736.01een email naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging 21 juni 2019.

Zienswijze

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer 3556987 en/of het zaaknummer W.Z18.107736.01. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.