Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2019, 4342Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende wijziging POP-3 openstelling Fysieke investeringen agrarische ondernemingen; Provincie Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 18 juni 2019, kenmerk 19016935, houdende wijziging Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen; POP-3 Zeeland welke door uw college vastgesteld is op 7 mei 2019.

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

  • Gelet op artikel 1.3 van Hoofdstuk 1 en paragraaf 2 van Hoofdstuk 2 van de Verordening POP-3 Zeeland.

Besluiten:

 

ARTIKEL I  

Wijziging van het Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland houdende openstelling Fysieke investeringen agrarische ondernemingen: Provincie Zeeland met kenmerk 19013327 .

Het openstellingsbesluit Fysieke investeringen agrarische onderneming wordt als volgt gewijzigd:

 

Onderdeel A

Artikel 7 Subsidiabele kosten wordt gewijzigd en komt te luiden:

  • 1.

    In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening POP-3 subsidies Zeeland zijn kosten bedoeld onder artikel 2.2.3 lid 1, sub b, c, e en f alsmede lid 2 expliciet niet subsidiabel.

  • 2.

    In afwijking van artikel 2.2.3 lid 1 sub d. van de Verordening POP-3 subsidies Zeeland zijn de kosten voor huurkoop niet subsidiabel gesteld. In geval van kosten van koop zoals bedoeld in artikel 2.2.3. lid 1 sub d van de Verordening POP-3 Zeeland zijn die kosten uitsluitend subsidiabel indien deze worden gemaakt voor investeringen die zijn opgenomen in Bijlage 1, welke integraal deel uitmaakt van dit openstellingsbesluit.

  • 3.

    In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening POP-3 Zeeland zijn kosten gemaakt onder artikel 2.2.3 lid 1, sub a van de Verordening POP-3 Zeeland, uitsluitend subsidiabel indien deze worden gemaakt voor investeringen die zijn opgenomen in Bijlage 1, categorie 4, 5, 7, 8, 9, en 10 welke integraal deel uitmaakt van dit openstellingsbesluit.

ARTIKEL II  

Inwerkingtreding

De besluiten onder artikel I treden met terugwerkende kracht in werking per 13 mei 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 18 juni 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven [datum uitgifte provinciaal blad]

De secretaris, A.W. Smit