Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4290Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Purac Biochem B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 8 maart 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Purac Biochem B.V. voor de inrichting aan de Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem.

 

Het betreft een inrichting voor het onderzoeken, testen en produceren van halffabricaten en producten op basis van melkzuur en andere (fermenteerbare) grondstoffen voor onder andere de technische- en voedingsmiddelenindustrie, alsmede de farmaceutische- en kunststofindustrie.

 

De aanvraag betreft het onderdeel milieu, verandering en betreft het produceren van kalium-vinegarvloeistof en mengsels daarvan, kalium-vinegarpoeder en natrium-propionaatpoeder.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Gorinchem, Stadhuisplein 1 te Gorinchem (gedurende de openingstijden: op maandag tot en met woensdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op donderdag van 08.30 uur tot 19.30 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999116884.