Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4289Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging

Gedeputeerde Staten en de Commisaris der Koning van Overijssel,

gelet op artikel 176 Provinciewet, artikel 3:60 e.v. Burgerlijk Wetboek, artikel 10:1 e.v. Algemene Wet Bestuursrecht

maken bekend dat:

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Commissaris van de Koning in hun vergadering van 21 mei 2019, kenmerk 2019/0140516, voor zover het ieders bevoegdheden betreft, hebben besloten:

   

  a. het Bevoegdhedenbesluit Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning vast te stellen, onder intrekking van het bevoegdhedenbesluit van het college van Gedeputeerde Staten en het bevoegdhedenbesluit van de Commissaris van de Koning van 1 november 1998;

   

  b. het bevoegdhedenregister vast te stellen, onder intrekking van de Bevoegdhedenlijsten Algemeen, Directie, BC, BV, EC, NM, PD, PPM, RB en WK.

   

 • 2.

  De heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar bij besluiten van 23 mei en 5 juni 2019, 2019/0163588, het bevoegdhedenregister heffingsambtenaar en het bevoegdhedenregister invorderingsambtenaar hebben vastgesteld.

 

De hiervoor onder 1 en 2 genoemde besluiten treden in werking op de eerste dag na deze publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Het bevoegdhedenbesluit met het daarbij behorende bevoegdhedenregister bevat gemandateerde bevoegdheden (voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht), volmachten (voor privaatrechtelijke rechtshandelingen) en machtigingen (voor alle overige handelingen).

 

Indien een besluit namens Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning door een ambtenaar wordt genomen, zal dit ook uit de ondertekening van dat besluit blijken.

Het bevoegdhedenbesluit en de hierboven genoemde bevoegdhedenregisters zijn te vinden op: www.overijssel.nl/bestuur onder ‘bevoegdheden’.

  

Gedeputeerde Staten en CdK