Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 4284BeleidsregelsInkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Aanbestedingswet 2012 bekend de nieuwe integrale tekst van:

het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019.

Dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019 treedt in werking per 1 juli 2019.

 

Tevens maken zij bekend dat zij de Beleidsregels aanbestedingen Provincie Limburg (Provinciaal Blad van Limburg 2013, 18) per 1 juli 2019 intrekken.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 14 mei 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 (Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019)

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Provincie Limburg 2019

Inleiding

Gedeputeerde Staten van Limburg (het College) leggen verantwoording af aan Provinciale Staten van Limburg (het Limburgs Parlement) met betrekking tot het gevoerde inkoopbeleid. Met dit document presenteert het College zijn visie op het provinciaal inkoopbeleid daarom primair aan het Limburgs Parlement. De toepassing van dit beleid zal worden gemonitord en periodiek worden geëvalueerd. Hierbij wordt beoordeeld of de beoogde doelstellingen worden bereikt en de uitgangspunten nog actueel zijn. Zo nodig wordt het beleid op basis van deze evaluaties bijgesteld.

 

De Provincie Limburg werkt aan de leefbaarheid en de ontwikkeling van onze Euregio. Dat doen we met de partners en leveranciers met wie we samenwerken. Daar waar we uitbesteden, maken we gebruik van een helder en eenduidig beleid voor inkoop en aanbesteding. Alles over dat beleid en de bijbehorende procedures vindt u terug in deze notitie. Transparant en toegankelijk, zodat iedereen die bij, met en voor de Provincie werkt, weet waar hij of zij aan toe is.

Onze procedures zijn zakelijk en eenduidig. Een goed contact met (potentiële) partners is belangrijk voor het succes van huidige of toekomstige samenwerking. De Provincie is daarom bereikbaar en benaderbaar en zelf proactief in de communicatie met betrokken bedrijven en personen. Die houding hanteren wij ook nadat het inkoopproces is afgerond. Goed contractmanagement is belangrijk om daadwerkelijk te komen tot de resultaten die zijn afgesproken.

 

We haken bij dit beleid aan bij de Aanbestedingswet en aanverwante regelgeving, zoals de Gids Proportionaliteit. Binnen dat wettelijk kader is de provincie bewust op zoek naar mogelijkheden om het regionale bedrijfsleven te versterken en daarnaast duurzaamheid en maatschappelijk rendement te stimuleren.

 

We zorgen er met ons inkoopbeleid voor dat het (eu)regionale midden- en kleinbedrijf de ruimte heeft om mee te doen. Dit doen we bijvoorbeeld door opdrachten niet onnodig samen te voegen, waardoor de toegang voor het MKB wordt vereenvoudigd. Of door in grote trajecten, bijvoorbeeld partijen uit te nodigen om in gezamenlijkheid meer te bieden en te bereiken.

Ook roepen we partijen waarmee we (gaan) samenwerken nadrukkelijk op om werk te maken van hun toegevoegde waarde voor de samenleving. Bijvoorbeeld door gericht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij werkzaamheden voor de Provincie. Dit doen we door daar waar mogelijk ‘social return’ een plek te geven in onze gunningscriteria en met organisaties in gesprek te gaan over manieren om daar samen invulling aan te geven.

Die aandacht voor maatschappelijke meerwaarde brengen we ook tot uiting in onze ambitie om via de route van inkoop bij te dragen aan de verdere verduurzaming van Limburg. Dat past binnen ons streven om op het gebied van duurzaamheid in Limburg zo veel mogelijk te bereiken. Verduurzaming zorgt ook voor economische kansen. Het stimuleert innovatie en ondernemerschap. Door te investeren in duurzame projecten en daarnaast expliciet te vragen om duurzame, groene, schone en vernieuwende manieren van denken en doen. We willen ruimte laten voor ondernemers om tot integrale oplossingen te komen. Door te denken in kansen maken we werk van innovatie en duurzaamheid.

Het beleid voor inkoop en aanbesteding helpt de Provincie Limburg om haar ambities waar te maken. Daarom blijft het zich voortdurend ontwikkelen. In deze notitie treft u de actuele versie van ons beleid. We hopen dat het alle benodigde handvatten biedt om te komen tot succesvolle samenwerking met de Provincie Limburg. Heeft u concrete suggesties voor verdere verbetering van ons beleid, laat ons dat dan vooral weten.

1 Missie en visie van de Provincie

1.1 Missie

Naast haar wettelijke taken heeft de Provincie autonome taken die onder meer voortvloeien uit het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord 2015-2019 met als titel ‘In Limburg bereiken we meer’ en als ondertitel ‘In actie voor een welvarend en sociaal Limburg’ kent vier uitgangspunten:

 • 1.

  Economische structuurversterking kan niet zonder een krachtige sociale agenda en omgekeerd.

 • 2.

  Wij denken en handelen vanuit een grensoverschrijdend perspectief.

 • 3.

  Wij geven ruim baan aan initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer en al onze partners, die Limburg welvarender, socialer en duurzamer maken.

 • 4.

  Wij staan voor een zakelijke financiële investeringsstrategie met oog voor efficiency en effectiviteit.

Aan deze uitgangspunten wordt middels dit inkoopbeleid invulling gegeven.

 

Inkoop draagt bij aan het creëren van een zo groot mogelijke maatschappelijke waarde door het efficiënt en effectief inzetten van publieke gelden. Uitgangspunt hierbij is dat de Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van inkoop en aanbesteden wordt nageleefd en dat er zoveel mogelijk kansen worden geboden aan Limburgse ondernemers om een opdracht van de Provincie te krijgen.

1.2 Visie

De missie wordt bereikt door:

 • een professionele inkooporganisatie;

 • een integere, betrouwbare, transparante en uniforme handelswijze;

 • zo veel mogelijk maatschappelijk verantwoord in te kopen met het oog op Mens, Milieu en Maatschappij.

2 Juridische uitgangspunten en integriteit

2.1 Algemene beginselen

Tijdens het inkoopproces worden te allen tijde de algemene aanbestedingsbeginselen in acht genomen, te weten: Gelijkheidsbeginsel: alle ondernemers worden door de Provincie gelijk behandeld. Dit betekent onder meer dat voor alle ondernemers dezelfde voorwaarden gelden, alle ondernemers dezelfde informatie krijgen en er niet gediscrimineerd wordt naar nationaliteit of anderszins.

 

Non-discriminatiebeginsel: er wordt geen onderscheid gemaakt naar nationaliteit van een ondernemer.

 

Transparantiebeginsel: heeft ten doel te waarborgen dat elk risico van bevoordeling door de Provincie wordt uitgebannen. Het impliceert dat alle voorwaarden van een opdracht worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze zodat alle ondernemers deze voorwaarden kunnen begrijpen en op dezelfde manier interpreteren. Transparantie brengt met zich mee dat de Provincie in staat is om na te gaan of de offertes beantwoorden aan de vooraf bekend gemaakte voorwaarden en dat een ondernemer achteraf kan nagaan of de Provincie zich bij de beoordeling van de offerte aan haar eigen gestelde voorwaarden heeft gehouden.

 

Proportionaliteitsbeginsel: alle voorwaarden en eisen die gesteld worden door de Provincie dienen relevant te zijn en in verhouding tot de aard en de omvang van de opdracht.

 

Naast de algemene aanbestedingsbeginselen gelden voor de Provincie de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het betreft met name de volgende beginselen:

Motiveringsbeginsel: de Provincie dient haar besluiten goed te motiveren: de feiten moeten juist zijn en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.

 

Zorgvuldigheidsbeginsel: de Provincie moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen.

 

Vertrouwensbeginsel: degene aan wie door de Provincie een toezegging wordt gedaan, moet er op kunnen vertrouwen dat deze wordt nagekomen.

2.2 Regelgeving

 • a.

  De actuele wet- en regelgeving:

  • Europese richtlijn (Richtlijn 2014/23/EU en Richtlijn 2014/24/EU)

  • Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012)

  • Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)

  • Gids Proportionaliteit

  • Europese- en nationale jurisprudentie

 • b.

  De toepasselijke inkoopvoorwaarden1:

  • Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Limburg voor leveringen en diensten (AIV); zie https://www.limburg.nl/over/organisatie/inkoop/

  • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT) of Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) voor ICT opdrachten

  • Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) en Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) voor (bouw)werkzaamheden

 • c.

  Eigen modeldocumenten:

  • De Provincie hanteert haar eigen modeldocumenten voor Europese aanbestedingsprocedures, meervoudig onderhandse procedures en enkelvoudig onderhandse opdrachten

2.3 Integriteit

 • a.

  De Provincie stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop.

  De Provincie heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief om belangenverstrengeling en bevoordeling te voorkomen. Bij Inkoop wordt functiescheiding en het zogenaamde ‘vier-ogen-principe’ gehanteerd.

 • b.

  De Provincie contracteert alleen integere ondernemers.

  De Provincie wil enkel zaken doen met integere ondernemers die zich niet inlaten met criminele of illegale praktijken. Toetsing van de integriteit van ondernemers gebeurt door het opvragen van een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA). De integriteit van personen wordt getoetst door het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het laten ondertekenen van een geheimhoudings- of integriteitsverklaring.

2.4 Klachtenmeldpunt

https://www.limburg.nl/over/organisatie/inkoop/

Dit meldpunt is bedoeld voor ondernemers om tijdig en gemotiveerd een ontevredenheid te uiten over een inkoopprocedure.

3 Economische uitgangspunten

 

Inkoop vindt binnen de Provincie plaats met inachtneming van de volgende economische uitgangspunten. Deze uitgangspunten volgen enerzijds expliciet uit de Aanbestedingswet en anderzijds uit de ruimte die de Aanbestedingswet biedt voor een eigen invulling.

3.1 (Quasi-)inbesteden

Datgene wat de Provincie zelf wenst te doen, laat ze doen door medewerkers van de eigen organisatie. Een andere organisatie kan ook gezien worden als de eigen provinciale organisatie, mits de Provincie hierop hetzelfde toezicht uitoefent als op haar eigen organisatieonderdelen (clusters). De andere organisatie dient bovendien voor meer dan 80% werkzaamheden uit te voeren voor de Provincie en er mag geen directe participatie van privékapitaal zijn in deze andere organisatie. (Quasi-)inbesteden is geregeld in de Aanbestedingswet.

3.2 Marktverkenning en marktconsultatie

Voor een zo goed mogelijke voorbereiding op een inkoopprocedure wordt, indien nodig, de markt verkend of geconsulteerd. Hierdoor kan de Provincie zich een duidelijk(er) beeld vormen van de markt. Daarnaast kan de haalbaarheid van (onderdelen van) de opdracht op die manier ook getoetst worden.

3.3 Sociale- en specifieke diensten

De Aanbestedingswet bevat bijzondere voorschriften voor ‘sociale- en specifieke diensten’ omdat zij in mindere mate een grensoverschrijdend belang hebben. Opleidingsdiensten en catering zijn twee voorbeelden. Voor deze diensten is een drempelbedrag van € 750.000,00 van toepassing. Bij overschrijding van dat bedrag geldt een voorafgaande bekendmaking en een zeer beperkte toepassing van de Europese aanbestedingsregels. Tot dit drempelbedrag gelden de procedures als genoemd in paragraaf 6.3. Een volledig overzicht van ‘sociale- en specifieke diensten is te vinden op https://www.pianoo.nl/nl/document/12383/overzicht-cpv-codes-van-sociale-specifieke-diensten

3.4 Positie van het (eu)regionaal ondernemerschap versterken

Een belangrijk uitgangspunt voor de provincie Limburg is het stimuleren van de Limburgse werkgelegenheid en economie. Inkoop gebruikt de volgende wettelijke aanbestedingsprocedures om Limburgse ondernemers actief te benaderen voor het uitvoeren van een opdracht van de Provincie:

 • Enkelvoudig onderhands aanbesteden: tot het drempelbedrag van € 50.000,00 kunnen opdrachten voor leveringen, diensten, werken en sociale- en specifieke diensten van de Provincie rechtstreeks aan één ondernemer worden gegund.

 • Meervoudig onderhands aanbesteden: voor opdrachten van de Provincie voor het leveren van goederen en diensten tot de Europese drempel van € 221.000,002, voor het verrichten van sociale- en specifieke diensten tot het Europese drempelbedrag van € 750.000,00 en voor het uitvoeren van werken tot het drempelbedrag van € 1.500.000,003 worden in principe 3 tot 5 ondernemers uitgenodigd, naar keuze van de Provincie zelf.

Daarnaast hanteert de Provincie de volgende instrumenten uit de Aanbestedingswet om het midden- en kleinbedrijf (MKB), waaronder de Limburgse en euregionale ondernemers, de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan Europees aanbestede opdrachten:

 • Opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang worden ook opengesteld voor euregionale ondernemers.

 • Dynamisch Aankoop Systeem (DAS): https://www.limburg.nl/over/organisatie/inkoop/

  Het DAS staat open voor alle (Limburgse) ondernemers die interesse hebben in een tijdelijke opdracht op detacheringsbasis.

 • Clusterverbod: opdrachten worden niet onnodig samengevoegd. Daar waar een Europees aan te besteden opdracht kan worden verdeeld in kleinere onderdelen , past de Provincie dit toe. Hierdoor wordt de toegang voor het MKB vereenvoudigd.

 • Percelenregeling: met de wettelijke percelenregeling kunnen, binnen een Europese aanbesteding die uit verschillende percelen bestaat, opdrachten tot € 80.000,00 (voor leveringen en diensten) en tot € 1.000.000,00 (voor bouw(werken)) middels een enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbesteding worden gegund, mits deze bedragen niet meer dan 20% van de totale opdracht behelzen.

 • Raamovereenkomsten; voor herhalingsaankopen kunnen raamovereenkomsten worden gesloten met meerdere ondernemers. Hiermee wordt voor bepaalde tijd aan een aantal preferente ondernemers (raamcontractanten) het recht geboden om per concrete opdracht onderling te concurreren in een minicompetitie. Met herhalingsaankopen wordt de totale opdracht in feite verdeeld in kleinere porties, waardoor de toegang voor het MKB wordt vereenvoudigd.

3.5 Administratieve lasten beperken voor ondernemers

Door steeds meer gebruik te maken van elektronische middelen worden de administratieve lasten voor ondernemers beperkt. Zo nemen de inschrijfkosten voor ondernemers af. De Provincie Limburg heeft gekozen voor het elektronisch platform Negometrix (https://negometrix.com/nl/) voor het beschikbaar stellen van documenten voor Europese aanbestedingsopdrachten, en voor detacheringsopdrachten voor het eerder genoemde DAS. Voor enkelvoudig- en meervoudig onderhandse procedures kan gekozen worden voor een papieren offertetraject waaronder het indienen van een offerte per post.

3.6 Voorkomen afhankelijkheidsrelatie

Het voorkomen van een afhankelijkheidsrelatie tussen de Provincie en een ondernemer is ten slotte ook een economisch uitgangspunt. De Provincie wenst niet in een afhankelijkheidsrelatie (‘vendor lock-in’) te geraken of in een situatie waarin ondernemers hun bestaansrecht enkel aan de Provincie ontlenen. Concurrentiestelling, functioneel specificeren en overeenkomsten aangaan voor bepaalde duur zijn manieren die worden toegepast om een afhankelijkheidsrelatie te voorkomen.

4 Organisatorische uitgangspunten

 

Het Inkoopcentrum binnen de provincie Limburg faciliteert de organisatie bij de uitvoering van haar wettelijke en autonome taken.

4.1 Positionering van het inkoopcentrum

Het inkoopcentrum is ondergebracht bij het cluster Juridische Zaken en Inkoop (JZI).

4.2 Organisatie van de inkoopfunctie

Inkoop ondersteunt de organisatieonderdelen (clusters) volledig bij Europese en nationale aanbestedingsprocedures. Dat geldt tevens voor opdrachten die in het DAS worden gezet.

In bijgaand schematisch overzicht van het proces van aanbesteden, uitvoeren en evalueren van opdrachten is de rol van het inkoopcentrum uit een gezet.

4.3 Samenwerking met andere overheden

Daar waar schaalvoordelen kunnen worden behaald, wordt ingekocht in samenwerking met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld de overige provincies, Waterleidingmaatschappij Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Limburgse gemeenten.

4.4 Inkoopactieplan

Om de werkzaamheden binnen Inkoop beter te structureren wordt er jaarlijks een inkoopactieplan opgesteld met daarin in ieder geval de voorgenomen Europese aanbestedingen, Nationale aanbestedingen en eventuele grote meervoudig onderhandse aanbestedingen voor werken. Het inkoopactieplan is een intern werkdocument waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

4.5 Verantwoording

Jaarlijks wordt in de vorm van een integrale jaarrapportage Inkoop en Aanbestedingen door het College aan Provinciale Staten verantwoording afgelegd over de inkopen die hebben plaatsgevonden.

4.6 Communicatie over Inkoop

Alle communicatie met ondernemers over Inkoop binnen de Provincie verloopt via het algemene e-mailadres van het inkoopcentrum: aanbestedingen@prvlimburg.nl.

5 Maatschappelijk verantwoord inkopen

 

De provincie Limburg stelt zich als doel om zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord in te kopen op een professionele, integere, betrouwbare, transparante en uniforme wijze.

Dat betekent dat er naast de prijs wordt gestuurd op een toegevoegde waarde voor de mens, de maatschappij en het milieu in het bijzonder. In het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Actieplan MVI), dat separaat is bijgesloten, worden de maatschappelijke thema’s geconcretiseerd. Het Actieplan wordt, indien nodig, jaarlijks aangepast.

 

De ambitie ten aanzien van Social Return of Investment wordt als volgt ingevuld:

 • Opdrachten worden waar mogelijk zodanig geformuleerd dat deze een component “werk” bevatten ten behoeve van de arbeidsmarkt waarop SROI het oog heeft (Social Return 2.0).

 • Bij alle opdrachten wordt overwogen of een lager of hoger percentage dan 5% als eis reëel is.

 • Als een eis niet reëel is, dan wordt overwegen om een wens te formuleren.

Goede invulling van eisen en wensen wordt gewaardeerd in een grotere kans op het verkrijgen van de opdracht

 

Een andere invulling aan het maatschappelijk thema ‘mens’ wordt gegeven het voorbehouden van bepaalde opdrachten aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. Dit zijn de PSO 30+ Abw gecertificeerde (of gelijkwaardige) ondernemingen.

6 Inkooporganisatie en inkoopproces

6.1 Mandaat en volmacht

De bevoegdheden van de medewerkers van de provincie zijn vastgelegd in het mandaatregister. Dit is te raadplegen op https://www.limburg.nl/bestuur/mandaatregister/.

6.2 Inkoopprocedures

De volgende inkoopprocedures kunnen worden toegepast:

 • Enkelvoudig onderhands: er wordt aan één ondernemer een offerte opgevraagd. Indien deze offerte voldoet, wordt de opdracht gegund. De procedure is schriftelijk, met uitzondering van bestellingen tot € 3.000,00; deze mogen mondeling worden gedaan.

 • Meervoudig onderhands: er worden in principe 3 tot 5 ondernemers schriftelijk uitgenodigd om op basis van een offerteaanvraag een offerte uit te brengen. Aan de hand van de in de offerteaanvraag beschreven gunningsmethodiek wordt bepaald welke ondernemer de opdracht krijgt gegund.

 • Nationale aanbesteding: na goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten wordt de opdracht nationaal gepubliceerd op TenderNed zodat alle geïnteresseerde ondernemers kunnen deelnemen aan de gekozen aanbestedingsprocedure. Dit kan een openbare procedure zijn, maar mag ook een procedure met voorselectie zijn. Aan de hand van de in de offerteaanvraag beschreven gunningsmethodiek wordt bepaald welke ondernemer de opdracht krijgt gegund.

 • Europese aanbesteding: na goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten wordt de opdracht Europees en nationaal gepubliceerd zodat alle geïnteresseerde ondernemers kunnen deelnemen aan de gekozen aanbestedingsprocedure die volgens de Aanbestedingswet geoorloofd is.

6.3 Keuze aanbestedingsprocedure o.b.v. drempelwaarden excl. BTW

Welke procedure geoorloofd is, is op de eerste plaats afhankelijk van de geraamde waarde van de totale opdracht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen opdrachten voor leveringen en diensten, sociale- en specifieke diensten en opdrachten voor (bouw)werken. In paragraaf 6.7 zijn de aanbestedingsprocedures schematisch weergegeven. De keuze van de procedure wordt vastgelegd in het meldformulier. Meldformulieren voor opdrachten vanaf € 20.000,00 worden beoordeeld door het inkoopcentrum.

6.4 Uitgezonderde opdrachten onder de Europese drempel

Dit inkoopbeleid is van toepassing op alle inkopen en dus op alle opdrachten van de Provincie.

Er zijn echter opdrachten die ondanks het feit dat ze de Europese aanbestedingsdrempelwaarde overschrijden, niet verplicht Europees aanbesteed hoeven te worden. Bijvoorbeeld: koop of huur van bestaande gebouwen, onderzoek & ontwikkeldiensten, juridische vertegenwoordiging in rechte. Op deze zo te noemen “uitgezonderde opdrachten” is deel 2 van de Aanbestedingswet niet van toepassing. De te kiezen procedure is vrij, het bepaalde in paragraaf 6.3 is niet van toepassing.

 

Voor zover deze in deel 2 genoemde “uitgezonderde opdrachten” onder de Europese drempelwaarde blijven, hanteert de Provincie het beleid dat deze opdrachten ook door middel van een vrij te kiezen aanbestedingsprocedure mogen worden gegund. Voor deze “uitgezonderde opdrachten” onder de Europese drempelwaarde geldt ook niet het bepaalde in paragraaf 6.3.

6.5 Meerwerk of aanvullende opdracht

Voor al het meerwerk of aanvullende opdrachten, ongeacht de waarde ervan in euro’s of omvang, dient aan de hand van hoofdstuk 2.5 van de Aanbestedingswet beoordeeld te worden of het een niet-wezenlijke of een wezenlijke wijziging betreft. Indien het meerwerk als een niet-wezenlijke wijziging kan worden aangemerkt, dan kan dit meerwerk rechtstreeks opgedragen worden aan de gecontacteerde opdrachtnemer. Hoofdregel is:

 

 

Geoorloofd meerwerk; geen wezenlijke wijziging

Leveringen en diensten

Tot max 10% van de opdrachtwaarde, mits

< € 221.000,004

Werken

Tot max 15% van de opdrachtwaarde, mits

< € 5.548.000,005

 

In de Aanbestedingswet zijn nog meer regels opgenomen wanneer meerwerk of een aanvullende opdracht aan de reeds gecontracteerde leverancier kan worden verstrekt. In overleg en op advies van het Inkoopcentrum kan bezien worden welke regel het beste toegepast kan worden.

 

Betreft het wel een wezenlijke wijziging, dan dient het meerwerk opnieuw aanbesteed te worden.

6.6 Maatwerk 6

In concrete aanbestedingen onder het Europees drempelbedrag kan er worden gekozen voor een andere procedure dan in paragraaf 6.3 is aangegeven. Een “zwaardere” procedure is mogelijk, mits proportioneel. Een “lichtere” procedure kan vanwege de aard van de opdracht of de betrokken sector of andere specifieke omstandigheden wenselijk zijn doch kan alleen voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde. Het toepassen van een lichtere procedure moet, vanwege de rechtmatigheidscontrole door de accountant, voorzien zijn van een afdoende motivering en ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten.

Concreet gaat het om de volgende afwijkingen waarvoor voorafgaande besluitvormig van het college van Gedeputeerde Staten nodig is:

 • Opdrachten voor leveringen en diensten, ≥ € 50.000,00 en < dan € 221.000,00 waarvoor een enkelvoudig in plaats van een meervoudig onderhandse procedure toegepast wordt;

 • Opdrachten voor sociale- en specifieke diensten ≥ € 50.000,00 en < dan €750.000,00 waarvoor een enkelvoudig in plaats van een meervoudig onderhandse procedure toegepast wordt;

 • Opdrachten voor werken, ≥ € 50.000,00 en < dan € 1.500.000,00 waarvoor een enkelvoudig in plaats van een meervoudig onderhandse procedure toegepast wordt;

 • Opdrachten voor werken, ≥ € 1.500.000,00 en < € 5.548.000,00 waarvoor een enkelvoudig- of meervoudig onderhandse aanbesteding in plaats van een nationale aanbesteding toegepast wordt.

Voor opdrachten met een geraamde waarde boven het Europese drempelbedrag dient altijd gehandeld te worden volgens de Aanbestedingswet en is het dus niet mogelijk om af te wijken.

6.7 Schematisch

Bijlage 1

Bijlage 2