Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4281Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben een evaluatieverslag op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie Hoeksekade 99-107 te Bergschenhoek.

 

GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 13 juni 2019 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB BERGSCHENHOEK (telefoon: 010 800 4000);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 80 00).

 

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij GS van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG, o.v.v. "Awb-bezwaar".

 

Inlichtingen: mevrouw H. Zeij van de DCMR, telefoon: 010 - 246 86 29

Wbb-code: AA162101049, Zaak: 9999111749