Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4280Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Vecom Group B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 25 juli 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Vecom Group B.V. voor de inrichting aan de Mozartlaan 3, 3144 NA Maassluis.

 

Het betreft een inrichting voor de oppervlaktebehandeling van metalen, opslag van gevaarlijke stoffen, opslag, behandeling en bewerking van gevaarlijk afval, de productie van reinigings- en onderhoudsmiddelen t.b.v. de scheepvaart en industrie alsmede de verkoop hiervan.

 

De aanvraag omvat het onderdeel milieu, verandering en betreft de uitbreiding van een aantal activiteiten, een verzoek tot aanpassing van een aantal voorschriften uit de vigerende vergunning van 28 juni 2016. Voorts is verzocht een deel van de activiteiten van de inrichting in te trekken.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 999992432.