Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4276Beschikkingen | afhandelingKennisgeving beoordeling mer-plicht locatie Westerlaan 51 in Zwolle

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 30 april 2019 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht. De mogelijke milieubelasting is hierin voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit kan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en door de aan te vragen omgevingsvergunning in voldoende mate worden ondervangen.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.