Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 4245Beschikkingen | afhandelingAANWIJZING ZWEMWATERLOCATIES/2019

Gelet op onze overwegingen, de bepalingen uit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, het Waterbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om: 1 de op de als bijlage 1 opgenomen lijst “Zwemwaterlocaties Overijssel 2019” genoemde zwemwaterlocaties de aanwijzing zwemwater toe te kennen; 2 de functie zwemwater voor zwemwaterlocatie bij Jachthaven-Camping Roggebotsluis te Kampen in te trekken. Het besluit ligt vanaf 12 juni 2019 6 weken terinzage bij de provincie Overijssel.