Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 4110Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Chemours Netherlands B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 3 oktober 2013 aan Chemours Netherlands B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen. Tevens hebben Gedeputeerde Staten het voornemen maatwerkvoorschriften op grond van het activiteitenbesluit te stellen.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van synthetische organische polymeren.

 

De wijzigingen en de maatwerkvoorschriften betreffen het aanscherpen van de maximale jaarvracht van FRD-903, E1, polyfluoro-olefinen, HCFK's en HFK's naar de lucht; het voorschrijven van concentratiegrenswaarden voor emissies naar de lucht van FRD-903, E1, polyfluoro-olefinen, HCFK's en HFK's naar de lucht; het voorschrijven van maatregelen ter beperking van diffuse emissies van vluchtige organische stoffen naar de lucht; het monitoren van emissies naar de lucht alsmede de registratie, preventie en het mengen van afvalstoffen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 6 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Dordrecht, in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht;

- de gemeente Papendrecht, Markt 22 te Papendrecht (tijdens de openingsuren);

- de gemeente Sliedrecht, Industrieweg 11 te Sliedrecht (tijdens de openingsuren);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 999998149.