Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 4050VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2019, nr. 836050/1185361, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil natuurnetwerk Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het om uitvoeringstechnische redenen noodzakelijk is de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil natuurnetwerk Noord-Holland 2017 te wijzigen;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

 

ARTIKEL 1  

De Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil natuurnetwerk Noord-Holland 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 19, tweede lid, wordt ‘31 juli 2019’ vervangen door ‘1 januari 2027’.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de 20e dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.