Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 4010Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat gedurende de periode van vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 12 juli 2019 het ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Utrecht 2013 ter inzage ligt.

 

Het ontwerp behelst de aanwijzing van grondwaterbeschermingszones (waterwingebied en boringsvrije zone) rond de grondwateronttrekking voor de openbare drinkwatervoorziening WCB Biemond te Nieuwegein. Dit betreft een calamiteitenonttrekking.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende toelichting ligt tijdens kantooruren ter inzage bij de provincie Utrecht, in het provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3508 TH Utrecht (melden bij de receptie).

De stukken zijn tevens in te zien via internet: www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Schriftelijk: door de zienswijze te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, Team Water en Bodem t.a.v. M. van Asten, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht onder vermelding van ‘zienswijze wijziging PMV 2013’. U kunt ook gebruik maken van het digitale formulier op de provinciale website https://www.provincie-utrecht.nl/loket/digitale-formulieren/.

 

Mondeling: neem voor een afspraak contact op met mevrouw M. van Asten via het secretariaat Fysieke Leefomgeving, telefoonnummer 030 – 258 90 11.

Vervolg

Ieder die een zienswijze heeft ingediend ontvangt de Nota van Beantwoording. Deze bevat de reactie van Gedeputeerde Staten op de ingediende zienswijzen. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Utrecht stellen uiteindelijk het besluit vast.