Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 399Overige besluiten van algemene strekkingRegeling verblijfkosten buitendienstmedewerkers Provincie Limburg 2019

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht bekend de nieuwe integrale tekst van:

 

Regeling verblijfkosten buitendienstmedewerkers Provincie Limburg 2019

op grond van artikel 3.1.4 CAP

Artikel 1
 • 1.

  De ambtenaar die uit hoofde van zijn/haar functie veelvuldig reist, ontvangt in afwijking van hetgeen is bepaald in de Reisregeling Provincie Limburg een vaste dagvergoeding wegens verblijfkosten.

 • 2.

  De vaste dagvergoeding bedraagt € 10,14 netto voor een reis die een hele dag heeft geduurd en € 5,07 voor een reis die een halve dag of langer, doch korter dan een hele dag heeft geduurd.

 • 3.

  Voor reizen waarbij wegens tijdelijke tewerkstelling op het hoofdkantoor of een der bijkantoren van de Provincie Limburg, de lunch in de kantine van dat kantoor kan worden gebruikt, wordt geen vergoeding toegekend.

 • 4.

  In de gevallen waarin een vergoeding op grond van het eerste lid is toegekend bestaat geen aanspraak meer op de vergoedingen vermeld in de Reisregeling Provincie Limburg.

 • 5.

  De bedragen van de vaste dagvergoedingen op grond van lid 2 worden jaarlijks aangepast conform het maximaal forfaitaire bedrag voor kleine uitgaven overdag op basis van de Rijksregeling ‘Reisregeling binnenland’.

Artikel 2
 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling verblijfkosten buitendienstmedewerkers Provincie Limburg 2019” en treedt in de plaats van de ‘Regeling verblijfskosten buitendienstmedewerkers Provincie Limburg 2010’.

 • 2.

  De Regeling verblijfkosten buitendienstmedewerkers Provincie Limburg 2019 treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 januari 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

Artikel 1

Voor ambtenaren die uit hoofde van hun functie veelvuldig reizen en die tijdens hun werkzaamheden in de regel niet de beschikking hebben over koffie/thee en sanitaire voorzieningen, een en ander ter beoordeling aan het hoofd van het betreffende organisatie-onderdeel, ontvangen in plaats van een vergoeding voor maaltijden en kleine uitgaven zoals genoemd in de vigerende Reisregeling Provincie Limburg een vaste dagvergoeding.

 

Deze dagvergoeding bedraagt € 10,14 netto voor een reis die een hele dag heeft geduurd en € 5,07 voor een reis die een halve dag of langer, doch korter dan een hele dag heeft geduurd. Deze bedragen gelden op basis van de Rijksregeling ‘Reisregeling binnenland’ voor 2019 en worden jaarlijks aangepast conform het maximaal forfaitaire bedrag voor kleine uitgaven overdag op basis van deze Rijksregeling.

De vergoeding is bedoeld voor kleine uitgaven voor bijv. koffie, thee, water en voor sanitaire voorzieningen.

 

Als ambtenaren die uit hoofde van hun functie veelvuldig reizen, worden in ieder geval aangemerkt de buitendienstmedewerkers van het cluster Wegbeheer en de landmeetkundig medewerkers van het cluster Organisatie en Informatie.