Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 3834Plannen | overigProvincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Apeldoorn

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij een aanvraag om een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming hebben ontvangen voor verduurzaming van het woningbestand binnen de bebouwde kom van Apeldoorn op grond van een soortenmanagementplan.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het voornemen ontheffing te verlenen.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken na de publicatiedatum ter inzage. Kopieën van de stukken worden op verzoek toegestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99.

De ter inzage gelegde stukken kunt u ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Provincieloket. In alle gevallen dient u het zaaknummer 2019-005024 te vermelden.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn hun zienswijze over het ontwerpbesluit indienen, onder vermelding van zaaknummer 2019-005024. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het ontwerpbesluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Gedeputeerde Staten van Gelderland