Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 3630Overige besluiten van algemene strekkingTweede wijziging Subsidieplafonds 2019 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 14 mei 2019- zaaknummer 2014-016804 tot wijziging van een regeling

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020;

 

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies, alsmede de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2019;

 

Besluiten:

Artikel I

Het Besluit Subsidieplafonds 2019 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 als volgt te wijzigen:

 

Onderdeel A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het eerste lid wordt “29 februari 2020” vervangen door: 31 oktober 2019.

 • 2.

  Het tweede lid komt te luiden:

2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor het stimuleren van slimme CO2-reductie, die gericht is op koolstofarme innovatie:

a. voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 9.500.000;

b. voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 7.900.000.

 

Onderdeel B

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het eerste lid wordt “29 februari 2020” vervangen door: 31 oktober 2019.

 • 2.

  Het tweede lid komt te luiden:

2. Het subsidieplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies voor grote R&D-samenwerkingsprojecten die gericht zijn op algemene innovatie:

a. voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 6.900.000;

b. voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 11.200.000.

Artikel II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het

Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland voornoemd

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P.G.G. Hilhorst - secretaris