Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 3623Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2019 tot kennisgeving van inzage ontwerp wijziging luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Besluiten:

  • 1.

    De ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg vast te stellen, gericht op het toestaan van maximaal 240 sleepstarts per jaar.

KENNISGEVING inzage ontwerp wijziging luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat vanaf 17 mei 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:

De ontwerp-wijziging luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg

De ontwerp-wijziging luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg

Op grond van de Wet luchtvaart zijn Gedeputeerde Staten bevoegd een wijziging van een luchthavenregeling vast te stellen voor het Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg in Slootdorp. Het zweefvliegveld wordt gebruik voor recreatief zweefvliegen en het verzorgen van opleidingen voor zweefvliegen.

Op 2 april 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de ontwerp-wijziging luchthavenregeling (ontwerp-LHR) Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg vastgesteld. De wijziging van de Luchthavenregeling betreft het toestaan van sleepstarts vanaf het zweefvliegveld. In de ontwerp-wijziging van de luchthavenregeling wordt de milieugebruiksruimte voor het zweefvliegveld met betrekking tot het sleepvliegen vastgelegd, net als de ruimtelijke beperkingen voor de omgeving die hiermee samenhangen.

Het zweefvliegveld is gelegen in het stiltegebied 'Wieringermeer-Noord’. In de Provinciale beleidsnota regionale luchthavens is opgenomen dat in stiltegebieden moet worden voldaan aan bepalingen uit de Provinciale Milieu Verordening (PMV). Dit betekent dat het in beginsel niet is toegestaan vluchten uit te voeren met gemotoriseerde luchtvaartuigen in stiltegebieden. De PMV biedt de mogelijkheid af te wijken van dit verbod door middel van het afgeven van een ontheffing. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. De exploitant heeft op 18 december 2018 een ontheffing PMV ontvangen van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN). Met het verkrijgen van de ze ontheffing past de aangevraagde wijziging binnen het geldende luchtvaartbeleid.

In de PMV ontheffing zijn beperkingen opgenomen voor wat betreft het uitvoeren van sleepstarts. In de ontwerp-wijziging van de luchthavenregeling zijn sleepstarts toegestaan binnen dezelfde voorwaarden zoals gesteld in de PMV-ontheffing. Voor het overige blijft het gebruik van het zweefvliegveld ongewijzigd.

Terinzagelegging

De ontwerp-wijziging luchthavenregeling ligt vanaf 17 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage op:

Noord-Hollands Archief

Kleine Houtweg 18

2012 CH Haarlem

En verder in het gemeentehuis van Hollands Kroon. Stukken kunnen worden opgevraagd via telefoonnummer 088-3215000 en e-mail post@hollandskroon.nl t.a.v afdeling RO.

Daarnaast is de ontwerp-wijziging luchthavenregeling ZCDH Hippolytushoeverweg en bijbehorende stukken digitaal te raadplegen op www.noord-holland.nl

Inspraak

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op de ontwerp-wijziging van de luchthavenregeling. De schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/IOT ter attentie van secretariaat Luchtvaart, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan gebruik worden gemaakt van het telefoonnummer onder ‘nadere informatie’.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het project of de procedure kunt u van maandag tot en met donderdag bellen met secretariaat Luchtvaart, via het telefoonnummer 023-5144478.

Haarlem, 9 april 2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris