Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 3600Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 mei april 2019, kenmerk 01658842, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2019 op grond van de Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân.

 

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014 - 2020 (Regeling POP3 subsidies, provincie Fryslân), hierna te noemen de Subsidieregeling;

 

Overwegende dat het wenselijk is maatregelen te stimuleren die de effecten van stikstofdepositie aanpakken die kunnen leiden tot het herstel van de natuur. Dit heeft als gevolg dat uitbreiding van economische activiteiten weer kan worden toegestaan;

 

 

 

BESLUITEN

 

Het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2019 vast te stellen als volgt:

Artikel 1: Openstelling en subsidieplafond

 • 1.

  De maatregel niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS, zoals opgenomen in hoofdstuk 2, paragraaf 5 van de Subsidieregeling, wordt opengesteld voor de periode van 20 mei 2019, 9:00 uur tot en met 28 juni 2019, 17:00 uur.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 1.000.000,--, waarvan 50% bestaat uit Europese ELFPO-middelen en 50% uit overheidsmiddelen.

 • 3.

  Indien overheden subsidie aanvragen, dragen zij de 50% overheidsmiddelen zelf bij.

Artikel 2: Definities

In aanvulling op de definities in de Subsidieregeling onder 1.1, wordt in dit besluit verstaan onder:

 • 1.

  De Subsidieregeling: Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân

 • 2.

  PAS: Programmatische aanpak stikstof 2015-2021. Om te voldoen aan de EU-richtlijnen moet de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden omlaag. De PAS-maatregelen dragen hieraan bij. Het programma is te lezen op http://pas.natura2000.nl/pages/pas_vastgesteld.aspx ;

 • 3.

  N2000: Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze gebieden zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn (Richtlijn2009/147/EG) en habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) . In deze openstelling gaat het om het volgende Friese PAS-gebied Duinen Terschelling. De begrenzing van deze gebieden is te vinden op: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=actualiteitaanwijzingen ;

 • 4.

  Gebiedsanalyse: Per N2000-gebied is een gebiedsanalyse geschreven waarin wordt aangegeven welke gebieds-specifieke herstelmaatregelen in het kader van PAS moeten worden uitgevoerd. De analyses van de N2000-gebieden genoemd onder 3 zijn te vinden op: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=archief

Artikel 3: Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan alle in artikel 2.5.2 uit de Subsidieregeling genoemde partijen:

 • a.

  landbouwers;

 • b.

  grondeigenaren;

 • c.

  grondgebruikers;

 • d.

  landbouworganisaties;

 • e.

  natuur- en landschapsorganisaties;

 • f.

  provincies;

 • g.

  waterschappen;

 • h.

  gemeenten;

 • i.

  samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Artikel 4: Subsidiabele activiteit

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.5.1 van de Subsidieregeling kan alleen subsidie worden verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS wanneer:

  • a.

   de maatregelen worden uitgevoerd in het Natura 2000 gebied Duinen van Terschelling, genoemd in artikel 2, lid 3; en

  • b.

   de maatregelen bij het desbetreffende gebied passen, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyse van het gebied.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor maatregelen zoals bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw.

Artikel 5: Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project;

  • b.

   De investering dient, tenminste grotendeels, plaats te vinden binnen het in artikel 2, lid 3 aangegeven gebied, of heeft aantoonbaar een effect op het in artikel 2 aangegeven gebied;

  • c.

   Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten; dat betreft de kosten die vallen onder artikel 6, lid 1, onderdeel e en f, inclusief eventueel bijbehorende niet-verrekenbare of niet-compensabele BTW.

 •  

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid liggen aan het project ten grondslag:

  • a.

   Een projectplan conform format SNN;

  • b.

   Een begroting van de kosten van het project conform format SNN;

  • c.

   Een toelichting op de begroting;

  • d.

   Een sluitend financieringsplan van de kosten van de activiteit, met inbegrip van een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • e.

   Indien de investering naar waarschijnlijkheid leidt tot negatieve omgevingseffecten, bevat de aanvraag om subsidie een verkenning naar de mogelijke negatieve omgevingseffecten van de investering.

Artikel 6: Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten, voor zover de kosten direct samenhangen met de investering:

  • a.

   De kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • b.

   De kosten van verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   De kosten van aankoop van grond;

  • d.

   De kosten van de koop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • e.

   Algemene kosten ten behoeve van investeringen als bedoeld in artikel 1.12a van de Subsidieregeling;

  • f.

   De kosten van projectmanagement en projectadministratie.

 •  

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.12 van de Subsidieregeling kunnen de subsidiabele kosten genoemd in lid 1 slechts bestaan uit de volgende kostentypen:

  • a.

   Personeelskosten voor zover zij zijn berekend overeenkomstig artikel 1.9 van de Subsidieregeling;

  • b.

   Kosten derden: kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd;

Artikel 7: Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten;

 • 2.

  Geen subsidie wordt verstrekt indien in een subsidieaanvraag de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 250.000.

Artikel 8: Rangschikking

De aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden beoordeeld op basis van een geografisch selectiecriterium. Projecten komen slechts in aanmerking indien gelegen in het aangewezen geografisch gebied, zoals benoemd in artikel 2 lid 3.

Artikel 9: Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 1.8 van de Subsidieregeling wordt subsidie geweigerd indien niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 5.

Artikel 10: Bevoorschotting

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.23 van de Subsidieregeling kan maximaal één keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot worden ingediend op basis van realisatie.

 • 2.

  Er worden geen voorschotten verleend vooruitlopend op realisatie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van

7 mei 2019.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Toelichting

 

Artikel 1: Open te stellen:

Aanleiding voor de Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 is dat er in veel N2000 gebieden een overbelasting aan stikstofdepositie is. Deze overbelasting schaadt de stikstofgevoelige habitattypen en soorten waardoor vergunningaanvragen voor activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in en nabij N2000 gebieden worden afgewezen. Maatregelen die de effecten van stikstofdepositie aanpakken kunnen leiden tot het herstel van de natuur. Dit heeft als gevolg dat uitbreiding van economische activiteiten weer kan worden toegestaan.

 

In dit besluit worden niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS opengesteld door de provincie Fryslân. Projecten dienen zich te richten op de doelen zoals die beschreven staan in het PAS 2015-2021. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.

 

Subsidie bestaat uit 50% Europese ELFPO-middelen en 50% uit provinciale middelen tenzij de aanvrager een ander overheid betreft.

 

Artikel 4: Subsidiabele activiteit

De subsidieregeling is opengesteld voor de hydrologische maatregelen zoals beschreven staan in de Gebiedsanalyses en uitgevoerd worden in de gebieden zoals benoemd in art. 2, lid 3.

 

Voor projecten kan subsidie worden aangevraagd voor niet productieve activiteiten die de effecten van stikstof verminderen binnen de Natura 2000 gebied: Duinen Terschelling. In dit gebied is er sprake van habitattypen of leefgebieden van soorten die gevoelig zijn voor de effecten van stikstof depositie.

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een directe link met de landbouw. Hiermee wordt verstaan dat de investeringen bij gaan dragen aan het verminderen van de effecten van stikstofdepositie en de uitstoot van de landbouw zo mede zullen compenseren en/of zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen in het N2000 gebied worden gerealiseerd. Daarnaast bieden de niet productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS de mogelijkheid om economische ontwikkelingen op het landbouwbedrijf niet extra te belemmeren.

 

Artikel 7: Hoogte subsidie

Bij deze openstelling richt de provincie Fryslân zich op robuuste projecten, waarmee een grote kosteneffectiviteit bereikt wordt in de uitvoering. Daarom wordt geen subsidie verstrekt als de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 250.000,-.