Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 3535Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking VPR Energy B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen de op 6 maart 2012 aan VPR Energy B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Neckarweg 5, 3198 LJ Rotterdam-Europoort, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen.

 

Het betreft een inrichting voor de raffinage van ruwe aardolie en aardgascondensaat.

 

De aanvraag betreft het tijdelijk aanpassen van de geluidruimte.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de geluidvoorschriften van de vergunning van 6 maart 2012 tot uiterlijk 8 juli 2025 te vervangen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

16 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999105801.