Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 3534Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking NS Vastgoed B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 15 februari 2019 van NS Vastgoed B.V. een verzoek ontvangen voor het, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, intrekken van de oprichtingsvergunning van 11 oktober 2006 voor de locatie gelegen nabij de Boezembocht 30 te Rotterdam.

 

Het betreft een inrichting voor het accepteren en opslaan van verontreinigde grond, steekvaste baggerspecie en andere afvalstoffen zoals straalgrit, granulaat, vlieg- en bodemas afkomstig van afvalverbrandingsinstallaties. Deze afvalstoffen en reststoffen werden samen met toeslagstoffen en bindmiddelen in een menginstallatie bewerkt tot bouwstoffen.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning in te trekken.

 

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 16 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999115280.