Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 3463Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking C2 Rotterdam B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 8 november 2018 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van C2 Rotterdam B.V. voor de inrichting aan de Loswalweg 46, 3199 LG Rotterdam-Maasvlakte.

 

Het betreft een inrichting voor de opslag van sterk verontreinigd percolaat in vier bovengrondse opslagtanks. Dit percolaat is afkomstig uit de gesloten stortplaats C2-deponie.

 

De aanvraag betreft het onderdeel milieu, oprichting.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 16 mei 2019 tot en met 27 juni 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999102419.