Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 338VerordeningenWijzigingsbesluit Verordening impulsplan “Starters”een eigen thuis!”Provincie Limburg 2016

Provinciale Staten van Limburg

 

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van (27 november 2018, nr. 15 en

6 november 2018, nr. 10)

 

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet

BESLUITEN

 

Vast te stellen het volgende besluit:

 

WIJZIGINGSBESLUIT VERORDENING IMPULSPLAN "STARTERS: EEN EIGEN THUIS!" PROVINCIE LIMBURG 2016 (Pb. 2016, nr. 5513)

Artikel I Wijziging van de Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2016 (Pb. 2016, nr. 5513)

 

 • A.

  Artikel 1 (Begripsomschrijvingen), sub c, luidende:

   

  ‘Impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’: een door de provincie Limburg geïnitieerd plan met als doel om in samenwerking met Limburgse gemeenten en met inzet van het instrument starterslening starters op de koopwoningenmarkt financieel te ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning. Met dit plan, vastgesteld in Provinciale Staten van Limburg op 30 juni 2006 en gewijzigd door Provinciale Staten op 19 december 2008, 20 november 2009, 1 oktober 2010, 21 oktober 2011, 14 december 2012 en 9 oktober 2015, kan een impuls worden gegeven aan het verbeteren van de positie van starters op de Limburgse koopwoningenmarkt en aan het bevorderen van de doorstroming in de Limburgse woningmarkt. Bovendien is in 2009 de doelstelling verbreed. Het impulsplan is ook expliciet bedoeld om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’: een door de provincie Limburg geïnitieerd plan met als doel om in samenwerking met Limburgse gemeenten en met inzet van het instrument starterslening starters op de koopwoningenmarkt financieel te ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning. Met dit plan, vastgesteld in Provinciale Staten van Limburg op 30 juni 2006 en gewijzigd door Provinciale Staten op 19 december 2008, 20 november 2009, 1 oktober 2010, 21 oktober 2011, 14 december 2012 en 9 oktober 2015, kan een impuls worden gegeven aan het verbeteren van de positie van starters op de Limburgse koopwoningenmarkt en aan het bevorderen van de doorstroming in de Limburgse woningmarkt. Bovendien is in 2009 de doelstelling verbreed. Het impulsplan is ook expliciet bedoeld om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten. Vanaf 2016 is het impulsplan ‘Starters een eigen huis’ gekoppeld aan de Agenda Limburgse Woningmarkt zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 8 juli 2016’.

   

 • B.

  Artikel 1 (Begripsomschrijvingen), sub j, luidende:

   

  ‘Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Starter: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins.’.

   

 • C.

  Artikel 1 (Begripsomschrijvingen), sub k, luidende:

   

  ‘Koopsom: dit is de kosten koper prijs (k.k.) bij bestaande woningen of de vrij op naam prijs (v.o.n.) bij nieuwbouwwoningen’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘ Aankoop bedrag van een woning bij bestaande woningen inclusief verbeterkosten, bij nieuwbouwwoningen inclusief meerwerk’

   

 • D.

  Artikel 4 (Looptijd van de regeling en fondshoogte), eerste lid, luidende:

   

  ‘De feitelijke looptijd van het impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’ is beperkt tot en met 31 december 2019, waarbij potentiële gebruikers van de regeling tot en met 31 december 2019 een leningsverzoek kunnen indienen’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘De feitelijke looptijd van het impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’ is beperkt tot en met 31 december 2023, waarbij potentiële gebruikers van de regeling tot en met 31 december 2023 een leningsverzoek kunnen indienen’.

   

 • E.

  Artikel 4 (Looptijd van de regeling en fondshoogte), vijfde lid, luidende:

   

  ‘Uit dit Stimuleringsfonds startersregeling Provincie Limburg kunnen Gedeputeerde Staten tot en met 31 december 2019 trekkingsrechten toekennen aan deelnemende gemeenten waarmee startersleningen voor maximaal 75% worden gefinancierd’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Uit dit Stimuleringsfonds startersregeling Provincie Limburg kunnen Gedeputeerde Staten tot en met 31 december 2023 trekkingsrechten toekennen aan deelnemende gemeenten waarmee startersleningen voor maximaal 75% worden gefinancierd.’

   

 • F.

  ‘Artikel 7 (Definitie Starter), luidende:

   

  ‘Artikel 7 Definitie starter

  Een starterslening van de Provincie Limburg wordt verstrekt aan de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Artikel 7 Aanvrager

  Een starterslening van de Provincie Limburg wordt uitsluitend verstrekt aan een starter.’

   

 • G.

  Artikel 10 (Koopsom van de woning) eerste lid, luidende:

   

  ‘Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor startersleningen ten behoeve van de verwerving van een woning zoals omschreven in artikel 8 met een koopsom tot maximaal € 173.000,--. ’

   

  wordt vervangen door

   

  ‘Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor startersleningen ten behoeve van de verwerving van een woning zoals omschreven in artikel 8 met een koopsom tot maximaal € 185.000,--. ’

   

 • H.

  Artikel 13 (Aanvraag en toekenning) tweede lid, luidende:

   

  ‘De deelnemende gemeente handelt in overleg met het SVn de aanvraag geheel af, inclusief de verstrekking van de starterslening conform de binnen de deelnemende gemeente geldende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘De deelnemende gemeente handelt in overleg met het SVn de aanvraag af, conform de binnen de deelnemende gemeente geldende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap’.

   

 • I.

  Artikel 13 (Aanvraag en toekenning) vierde lid, luidende:

   

  ‘Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2019’.

   

  wordt vervangen door:

   

  ‘Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023’.

Artikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de betreffende Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2016 (Pb. 2016, nr. 5513) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het traject.

 • 2.

  Aanvragen voor de toekenning van trekkingsrechten die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit en waarop nog niet is beslist worden beoordeeld aan de hand van deze gewijzigde verordening, tenzij een aanvrager in zijn belangen wordt geschaad.

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

Provinciale Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

de griffier,

mevrouw. drs. J.J. Braam