Ontwerp Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 23 april 2019 het ontwerp van de ‘Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019’ met planidn: NL.IMRO.9930.VrNBrkaarten2019-on01 vastgesteld. Gelijktijdig hebben Gedeputeerde Staten ook het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld. Beide ontwerpen worden ter inzage gelegd voor een inspraak- respectievelijk zienswijzeprocedure.

Inhoud wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant

Het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 bevat wijzigingen en correcties die onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten vallen. Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant. Dit naar aanleiding van wijzigingen in het Natuurbeheerplan.

Inhoud wijziging Natuurbeheerplan 2020

Welk type natuur binnen de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant (NNB)aanwezig is of moet worden gerealiseerd is in het Natuurbeheerplan opgenomen. De in het Natuurbeheerplan opgenomen natuurdoelen zijn van belang voor subsidiemogelijkheden. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 bevat besluiten over verzoeken om aanpassingen van de ambitiekaart en/of natuurbeheertypen door grondeigenaren en terreinbeheerders. De grenzen van het NNB in de Verordening ruimte en het Natuurbeheerplan worden op elkaar afgestemd. Daarom staan grenswijzigingen uit de ontwerp-kaartaanpassing voor de Verordening ruimte Noord-Brabant ook in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020.

Beschikbaarheid en inzage

U kunt het ontwerp van de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 en de tekst van het ontwerp van het Natuurbeheerplan 2019 raadplegen via:

http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl . U kunt rechtstreeks naar het plan via: www.brabant.nl/Verordeningruimtekaartaanpassingen2019. Het plan is ook beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.VrNBrkaarten2019-on01

www.ruimtelijkeplannen.nl . U kunt het kaartmateriaal dat hoort bij ontwerp van het Natuurbeheerplan 2020 raadplegen via

www.brabant.nl/natuurbeheerplan  en de daar opgenomen link naar de kaart van het Natuurbeheerplan. De ontwerpen met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van de reactietermijn tijdens openingstijden ter inzage in het Provinciehuis.

Reactietermijn

Ontwerp Wijziging ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019: Inspraak is mogelijk gedurende een periode van vier weken, en wel met ingang van 20 mei tot en met 17 juni 2019

Ontwerp Natuurbeheerplan 2020: Het indienen van zienswijzen is mogelijk gedurende een periode van zes weken, en wel met ingang van 6 mei tot en met 17 juni 2019.

Reageren

Op de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 reageert u eenvoudig en direct via: www.brabant.nl/Verordeningruimtekaartaanpassingen2019 

U kunt bij het plan een elektronisch formulier openen waarin u uw reactie kunt intypen of bijvoorbeeld een Word-document met uw reactie als bijlage toevoegen.

U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie. Ook krijgt u na registratie van uw reactie automatisch een ontvangstbevestiging met het toegekende registratienummer. Het is niet nodig dezelfde brief ook per post in te sturen.

U kunt uw reactie ook schriftelijk inbrengen. Wij verzoeken u deze te richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: kaartaanpassingen 2019, C2224835.

 

’s-Hertogenbosch, mei 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Naar boven