Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 3289Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek

 

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 23 april 2019

Kenmerk: 2017/0302937

Inlichtingen bij: Pieter Dikhoff

Telefoon: 038 499 7567

E-mail: p.dikhoff@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Vaststelling Natura 2000-beheerplan

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel maken bekend dat zij het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek definitief hebben vastgesteld. In Natura 2000-gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Het beheerplan beschrijft het gebied, de te behalen natuurdoelen en wat nodig is om deze doelen te realiseren.

 

Vaststelling Nota van Antwoord

Gedeputeerde Staten hebben ook de Nota van Antwoord vastgesteld. Daarin is een reactie gegeven op de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerp-beheerplan. De zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het beheerplan. Ook ambtshalve zijn nog enkele aanpassingen doorgevoerd. In hoofdstuk 3 van de Nota van Antwoord staat een toelichting op de aanpassingen.

De indieners van de zienswijzen worden per brief op de hoogte gebracht.

 

Het beheerplan en de Nota van Antwoord liggen ter inzage

U kunt het beheerplan en de Nota van Antwoord van 14 mei 2019 tot en 25 juni 2019 inzien in het provinciehuis van Overijssel, Luttenbergstraat 2 in Zwolle. U kunt zich tijdens reguliere openingstijden melden bij de receptie. Het beheerplan en de Nota van Antwoord zijn ook beschikbaar via www.overijssel.nl/springendal.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u naar de rechter

Stuurt u dan een beroepschrift naar de Rechtbank Overijssel. Deze rechter kijkt dan of wij een juist besluit hebben genomen. U kunt beroep instellen als u belanghebbende bent, en:

 

  • 1.

    u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend; of

  • 2.

    het u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend; of

  • 3.

    u bezwaar heeft tegen de wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Beroep is alleen mogelijk tegen bepaalde onderdelen van het beheerplan

Welke onderdelen dit zijn, staat beschreven in paragraaf 8.1 van het beheerplan.

 

Uw beroepschrift moet aan een aantal eisen voldoen

Deze eisen vindt u op de website www.rechtspraak.nl > Bestuursrecht > Procedures > Beroepsprocedure bestuursrecht. Daar leest u ook hoe u het beroepschrift kunt versturen. De termijn om een beroepschrift in te dienen loopt van 15 mei 2019 tot en met 25 juni 2019.

 

 

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Ook als u beroep instelt bij de rechtbank treedt ons besluit gewoon in werking. Dat kan vervelende gevolgen voor u hebben. U kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ aan te vragen. Dit is een aparte procedure die loopt naast de door u gestarte beroepsprocedure. Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u een bedrag. De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aan u moeten vergoeden. Voor vragen belt u met de Informatiebalie Rechtbank Overijssel: 088 - 361 5555.