2e partiele wijziging Natuurbeheerplan 2019, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant en artikel 2.1 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en het Besluit Subsidieregeling Natuur- en landschap 2016;

 

Overwegende dat jaarlijks verzoeken ingediend kunnen worden tot wijziging van het natuurbeheertype zoals dat voor een perceel is vastgelegd in het natuurbeheerplan;

 

Overwegende dat jaarlijks fouten worden gecorrigeerd en dat periodiek de begrenzing van het natuurbeheerplan wordt aangepast aan de wijzigingen die vanuit het ruimtelijke spoor hebben plaatsgevonden in het Natuur Netwerk Brabant (NNB, dit is de voormalige EHS en EVZ).

 

Besluiten vast te stellen,

Artikel I Wijziging van het natuurbeheertype op verzoek door externe organisaties of personen.

 

besluiten:

het Natuurbeheerplan 2019 overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als tekstbijlage en kaartbijlage gewijzigd vast te stellen.

 

1.1 (nr. 1) Algemeen. Bosgroep Zuid-Nederland. Enkele wijzigingsverzoeken.

 

Bosgroep Zuid Nederland verzoekt voor enkele deelnemers de beheertypenkaart te willen wijzigen. De wijziging heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 

 • a.

  Uden, Maashorst: twee beheereenheden heide die autonoom verbossen binnen het begrazingsgebied de Maashorst zouden op de beheertypenkaart gewijzigd moeten worden van N07.01 Droge heide en N06.04 Vochtige heide naar N 15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos.

 • b.

  Overloonsche Duinen heidecorridor: Bij de vorige wijzigingsronde is per abuis een deel van een toegekende wijziging niet meegenomen in het kaartbeeld. Het verzoek dit alsnog aan te passen in de beheertypenkaart.

 • c.

  Landgoed de Strijdhoef: hier staan enkele beheereenheden op niet subsidiabel terwijl er tot het einde van 2019 een overeenkomst SNL op loopt. Om in aanmerking te komen voor continuering van het beheer moet het label subsidiabel op ‘ja’ komen te staan.

 • d.

  Het aanpassen van de locatie van een nieuw ingerichte knip-of scheerheggen in het NNB die in het kader van Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) recentelijk werd uitgevoerd. De uiteindelijke oppervlakte is ten opzichte van het plan niet gewijzigd.

 

Reactie GS:

Ad a. Wij stemmen niet in met het wijzigingsvoorstel. Door de ligging van de percelen binnen het (beoogd) begrazingsgebied de Maashorst wordt het beheertype N07.01 Droge Heide en N06.04 Vochtige heide veranderd in het type N01.04 Zand en kalklandschap. Dit is conform afspraken binnen het project Maashorst en geldt voor alle terreinbeheerders in het gebied.

Ad b. Het klopt inderdaad dat een klein deel bij de vorige ronde niet is gewijzigd. Wij zullen dit alsnog wijzigen naar het type N07.01 Droge heide.

Ad c. Er is geen aanleiding de subsidiemogelijkheid stop te zetten. Om voor continuatie van het huidige beheer van natuurterreinen bij landgoed de Strijdhoef te zorgen wordt het label subsidiabel op ja gezet. Hierdoor wordt het mogelijk een verlenging van de SNL subsidie aan te vragen.

Ad d. De betreffende landschapselementen worden aangepast conform de situatie na inrichting in het veld.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel aangegeven.

 

1.2 (nr. 2) Gemeente Altena. (deelgebied Aalburg). Pompveld en Andels Broek. Royal Haskoning .

 

Royal Haskoning verzoekt de ambitietypen en beheertypen in het Natura 2000 gebied Pompveld en Andels Broek te willen wijzigen. Dit is het gevolg van het vastgestelde inrichtingsplan voor het Natura 2000 gebied. Ten behoeve van een aantal diersoorten zoals de grote modderkruiper wordt het gebied gedeeltelijk opnieuw ingericht. Voor een deel verdwijnt bos en wijzigt in N10.02 Vochtig hooiland. In de verbindende sloot zullen krabbenscheervegetaties kunnen ontstaan. Het gebied ligt inmiddels dermate boven het omringende maaiveld dat blijvend water van buiten ingepompt moet worden om het benodigde waterpeil te kunnen bereiken. Dit gebeurt aan de oostzijde waar een helofytenfilter de waterkwaliteit zal moeten verbeteren.

 

Reactie GS: Uitgebreid ecologisch en hydrologisch onderzoek gericht op de aangewezen habitats en soorten van dit Natura 2000 gebied hebben geleid tot het inrichtingsplan. Daarom stemmen wij in met de voorgestelde wijzigingen van de ambitiekaart en de beheertypenkaart. Door de aanpassing van de inrichting verdwijnt de noord-zuid verlopende voormalige ontwateringssloot uit het agrarisch gebruik en krijgt een functie voor de ontwikkeling van vegetaties. Het kappen van bos is beperkt en gebeurt alleen op plaatsen waar dit ten behoeve van soorten noodzakelijk is. Hier wordt omgezet naar N10.02 Vochtig hooiland. Vanwege het beheerplan Natura 2000 is geen boscompensatie nodig.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.3 (nr. 3) Gemeente Breda. Noordrand-Midden. Weimeren .

 

Staatsbosbeheer verzoekt voor het deelgebied Weimeren in projectgebied Noordrand-midden de ambitietypen te willen wijzigen. Momenteel staat als ambitie N01.04 Kalk- en zandlandschap aangegeven. In overleg met waterschap Brabantse Delta verzoekt Staatsbosbeheer in plaats van deze vorm van procesnatuur een aantal specifieke natuurbeheertypen als ambitie te willen aangeven, zodat de organisatie inrichtingssubsidie voor deze specifieke typen kan krijgen. Na de inrichting kan op termijn wellicht procesnatuur ontstaan.

 

Reactie GS:

De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest binnen het kernteam Noordrand Midden om invulling te kunnen geven aan de vraag aan de provincie om de ambitiekaart van het natuurbeheerplan aan te passen conform de ambities zoals beoogd in het gebied.

 

Het overleg heeft een kostenoverzicht opgeleverd, waarin duidelijk wordt wat de geschatte uitvoeringskosten zijn, welke subsidiemogelijkheden bij de provincie (STUW/GOB) er zijn en een verdeling van de kosten over de drie partners. Hierbij zijn diverse aannames gedaan, op basis van de nu beschikbare kennis. Bij de subsidiemogelijkheden is uitgegaan van een aangepaste ambitiekaart (conform de ambitiekaart waarvan de stuurgroep heeft aangegeven die natuurdoelen na te willen streven). We zien dat er veel werk is verzet en daarover spreken we onze waardering uit. De nu beschikbare informatie is voldoende voor ons om een besluit te kunnen nemen over de ambitiekaart.

 

Wij ondersteunen nog steeds de ambitie zoals in de Stuurgroep besproken. Tegelijkertijd zien we ook dat de realisatiekosten de normbedragen van STUW en Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) fors overstijgen, zelfs als wij de ambitiekaart aanpassen. De grootste kosten voor de uitvoering zitten in het afgraven van de bovengrond, om het natuurbeheertype moeras te ontwikkelen. In deze kostenpost zit ook de grootste onzekerheid, omdat niet duidelijk is of de grond afgevoerd moet worden, of benut kan worden in de waterkeringen.

 

Noordrand Midden-West:

 • -

  We zijn bereid om de ambitiekaart aan te passen. Hierbij gaan we ervan uit dat de werkzaamheden financieel neutraal worden uitgevoerd en dat ze de beschikbare subsidies niet overschrijden. Dit betekent dat als de afgegraven grond niet benut kan worden in het gebied, wij van mening zijn dat de ambities van de gebieden met moeras en open water moeten worden bijgesteld.

 • -

  Verder denken wij dat er in de ‘zoekgebieden bos’ goed nagedacht moet worden wat voor type bos dat zou moeten zijn. Er kan op de inrichtingskosten bespaard worden door minder bomen aan te planten en bos meer spontaan te laten ontstaan. Het bostype moet in ieder geval aansluiten bij de hydrologische omstandigheden in de rest van de natte natuurparel (bostype volgt peil). Dit zou onzes inziens ook laagveenbos kunnen zijn.

 • -

  In de Zwartenbergse polder ondersteunen we de realisatie van natte schraalgraslanden, ervan uit gaande dit type ook echt haalbaar is.

 

Weimeren:

 • -

  Voor de natuurontwikkeling zijn wij bereid om een inmiddels afgesproken bedrag aan inrichtingskosten vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) bij te dragen, door de ambitiekaart aan te passen. De procesnatuur op de huidige kaart wordt dan omgezet in individuele natuurbeheertypen. Dit doen we omdat we een ecologische meerwaarde zien in de gevarieerde natuur die in het gebied wordt nagestreefd. We zijn ook bereid een financiële bijdrage vanuit STUW te leveren. We zijn echter niet bereid om bij te dragen aan eventuele meerkosten.

 • -

  Wij gaan er vanuit dat opbrengsten uit het vermarkten van delfstoffen (klei, veen) binnen het project worden aangewend. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat een resterend deel van deze opbrengst nodig is in andere NNB-gebieden in Brabant.

 • -

  Indien de uitvoering meer gaat kosten dan beschikbaar is vanuit Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), STUW en eigen bijdrage partners, stellen wij voor om de ambitie bij te stellen, met name aan de oostkant van het gebied in de percelen bestaande natuur.

 

De aanpassingen aan de ambitiekaart hoeven niet definitief te zijn. Indien de daadwerkelijk realisatiemogelijkheden anders blijken te zijn dan de nu voorgestelde ambitie dan kan de kaart worden aangepast. De kaart kan worden gebruikt in het gebiedsproces. Na inrichting kan op termijn wellicht weer een vorm van procesnatuur als ambitie aangegeven worden. Dit zal dan N01.03 Rivier- en moeraslandschap zijn. Voor deelgebied Weimeren lijkt procesnatuur een gewenste beheervorm.

 

Wij hebben de ambitiekaart gewijzigd.

 

1.4 (nr. 4) Gemeenten Gilze-Rijen en Alphen-Chaam. Natuurbalans. Chaamse bossen.

 

Natuurbalans verzoekt het Natuurbeheerplan te willen wijzigen voor 2 percelen. Deze percelen zijn heringericht met subsidie leefgebieden van de provincie.

Een deel van het aanwezige bos in eigendom van Brabant Water is omgevormd naar een ven met kruidenrijke oevers en drogere delen. Dit geheel is van betekenis voor amfibieen, met name de boomkikker.

Natuurbalans verzoekt de natuurbeheertypen aan te passen.

 

Reactie GS: de omvorming is een versterking van het NNB. Wij passen de kaarten van het Natuurbeheerplan aan. Een zone wordt N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en het kerngedeelte wordt N04.02 Zoete plas.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.5 (nr. 5) Gemeente Reusel-de Mierden. Lage Mierde. Perceel naar niet ingericht.

 

Door het steunpunt Boseigenaren is verzocht de beheertypenkaart aan te passen voor een deel van het perceel MDE02 K94. Het gaat hier om een perceelgedeelte in gebruik als reguliere landbouwgrond. Dit perceel is op de beheerkaart aangemerkt als N10.02 Vochtig hooiland, maar dit is niet conform de werkelijkheid. Het betreft de zuidoosthoek van het perceel waarvoor de ambitie N06.04 Vochtige heide geldt.

 

Reactie GS:

Wij komen tot dezelfde conclusie als het Steunpunt Boseigenaren.

 

Wij hebben de beheertypenkaart aangepast.

 

1.6 (nr. 6) Gemeente Steenbergen. A4 compensatiepercelen in Oudland -Halsters Laag.

 

Het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) verzoekt ten behoeve van de verkoop van enkele natuurcompensatiepercelen de kaarten van het Natuurbeheerplan in overeenstemming te willen brengen met de compensatieafspraken in het plan Natuurcompensatie A4 Bergen op Zoom-Dinteloord van 2014. Men constateert dat voor enkele percelen op de huidige kaarten een onjuist natuurbeheertype staat aangegeven.

 

Reactie GS: Indertijd heeft Rijkswaterstaat de natuurcompensatieopgave uitbesteed aan DLG. In 2017 hebben wij de natuurcompensatieopgave in het Natuurbeheerplan opgenomen. Hierbij blijken enkele percelen een onjuiste aanduiding te hebben gekregen. In overleg tussen de ex-DLG medewerker (nu provincie) en RVB passen wij het bostype voor enkele percelen aan en wijzigen dit naar N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Het betreft de percelen gedeeltelijk SBG02 AC42 (ged.), AC779 (ged.), AC781 en AC 783.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

Artikel II Wijziging van het natuurbeheertype op verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

 

besluiten:

het Natuurbeheerplan 2019 overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als tekstbijlage en kaartbijlage gewijzigd vast te stellen.

 

 

2.1 (nr. 7) Gemeente Baarle-Nassau. Project landgoed Boschoven.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt om 2 percelen om te zetten naar ingericht. Het betreft de percelen BLE01 L181 en L250. De percelen zijn ingericht als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

 

Reactie GS: wij stemmen in met de status ingericht.

 

Wij hebben de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel toegevoegd.

 

2.2 (nr. 8) Gemeente Cuijk. Project Tongelaar 1667.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt de ambitie van een perceel te willen wijzigen en het perceel als ingericht te willen aangeven.

 

Reactie GS: Wij wijzigen de ambitie en nemen het perceel als ingericht op de beheertypenkaart op. Het natuurbeheertype is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

 

Daarnaast merken wij op dat het perceel CUI00 N115 niet geheel is begrensd binnen het NNB. Dit zou gezien de locatie wel voor de hand liggen.

Wij laten het NNB aansluiten bij de kadastrale begrenzing van het perceel. Dit betekent een kleine toevoeging van NNB aan de zuid–oost rand en in de noord-oostelijke hoek.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel ja toegevoegd.

 

2.3 (nr. 9) Gemeente Goirle. Regte Heide Riel. Perceel naar ingericht.

 

Door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is een verzoek ingediend de plankaarten bij het Natuurbeheerplan aan te passen. Het betreft de locatie Aesvoortsedijk (GLEO1 K480) in Riel nabij de Regte Heide. Deze locatie nieuwe natuur is door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verworven en ingericht.

Het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is de beheertypekaart aan te passen van het huidig type (N12.05) naar het type zoals het nu is ingericht (N.15.02). De ambitiekaart staat reeds op het type N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos en hoeft daarom niet aangepast te worden.

 

Reactie GS:

De omzetting en inrichting heeft plaats gevonden. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoek voor wijziging van de plankaart wordt overgenomen.

 

Wij hebben de beheertypenkaart aangepast.

 

2.4 (nr. 10) Gemeente Heeze-Leende. Somerenseweg . Stichting Nieuwe Natuur.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt voor een perceel in Heeze HZE00 F4302 de ambitiekaart te willen wijzigen naar de opgegeven keuze en de beheertypenkaart te wijzigen naar ingericht.

 

Reactie GS: Het perceel is recent ingericht. Voor de strook langs de beek was een zoekgebied van toepassing. Door de aanvrager en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is de keuze gemaakt om de 3 typen ieder een plek te geven in de strook langs de beek. Dit mag maar hoeft binnen het zoekgebied dat veel groter is niet per perceel te worden ingevuld. Wij nemen daarom N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op als ambitie. Binnen dit type is plaatselijk ruigteveld en bos mogelijk. Op de beheertypenkaart nemen wij voorlopig N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op. Indien de initiatiefnemer kan aantonen dat de beheersituatie ter plaatse al zodanig nat is dat een specialistische machine nodig is voor het beheer of na enige tijd kan aantonen dat doelsoorten van N12.02 Vochtig hooiland aanwezig zijn, dan kan gevraagd worden om de beheertypenkaart te wijzigen naar N10.02 Vochtig hooiland. Het perceel is opengesteld voor de genoemde beheervergoeding.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.5 (nr. 11) Gemeente Loon op Zand. Huis ter Heide. Perceel K1229.

 

Door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is een verzoek ingediend de plankaarten bij het natuurbeheerplan aan te passen. Het betreft de locatie Huis ter Heide (LOO00 K1229) in Loon op Zand. Voor deze locatie is sprake van verwerving en inrichting van nieuwe natuur.

Het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) is daarom de beheertypekaart aan te passen van het huidig vastgestelde type (N00.01) naar het ambitietype N01.04 Zand- en kalklandschap.

 

Reactie GS:

De functieverandering en inrichting heeft plaats gevonden. Wij nemen het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) voor wijziging van de plankaart over.

 

Wij hebben de beheertypenkaart aangepast.

 

2.6 (nr. 12) Gemeente Oirschot-de Beerzen . Project Groote Beerze. Perceel naar ingericht.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) heeft een verzoek ingediend om de beheerplankaart bij het natuurbeheerplan aan te passen voor het project Baest in Oost- ,West en Middelbeers. Er is hier sprake van een beschikking voor functiewijziging en inrichting. De projectlocatie op de beheertypen kaart is aangemerkt als N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur. De inrichting heeft plaatsgevonden conform de ambitiekaart met de natuurtypen N05.01 Moeras, N10.02 Vochtig hooiland en N12.06 Ruigteveld.

 

Reactie GS:

De omzetting van landbouwgrond naar natuur heeft plaats gevonden. Wij nemen het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) voor de omzetting van landbouwgrond naar natuur over.

 

Wij hebben de beheertypenkaart aangepast.

Artikel III Ambtshalve wijzigingen

 

besluiten:

het Natuurbeheerplan 2019 overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als tekstbijlage en kaartbijlage gewijzigd vast te stellen.

 

3.1 (nr. 13) Gemeente Haaren. Landgoed Bergenshuizen , Esch.

 

Wij constateren dat het natuurgedeelte van landgoed Bergenshuizen inmiddels is gerealiseerd. Het betreft een deel van de percelen HVT02 E2981 en E2993. De betreffende percelen die als nieuwe natuur in het Natuurbeheerplan zijn opgenomen worden nu als ingerichte natuur geregistreerd. Het betreft twee percelen met een natuurtype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. De keuze voor dit beheertype komt overeen met de ambitiekaart, waarin sprake was van een zoekgebied, dat nu met dit type wordt ingevuld. Het betreft ligging in een natte natuurparel, zodat toekomstige vernatting gedoogd moet worden.

Het betreft een NSW landgoed en geen landgoed dat met de bestaande provinciale regeling rood voor groen is gerealiseerd. Daarmee staat het natuurgedeelte in het NSW landgoed open voor subsidies in het kader van de SNL.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel ja aangegeven.

 

3.2 (nr. 14) Gemeente Landerd. Ecoduct Maashorst. Percelen naar ingericht.

 

Wij constateren dat drie percelen die liggen aan de noord- en zuidzijde van het provinciale ecoduct Maashorst zijn ingericht met het natuurtype N01.04 Kalk- en zandlandschap. Op de beheertypenkaart staan deze drie percelen (SCH03 H46, SCH03 H47, SCH03 H772) aangemerkt als nog in te richten. Wij wijzigen dit naar N01.04 Kalk- en zandlandschap en stellen de percelen open voor beheervergoeding.

 

Wij hebben de ambitie-en beheertypenkaart gewijzigd.

Artikel IV Inwerkingtreding.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel V Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: 2e partiële wijziging natuurbeheerplan 2019.

 

 

’s-Hertogenbosch, 16 april 2019

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

 

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer mogen behandelen. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de redenen van het bezwaar en voorzie het bezwaarschrift van een handtekening. U richt uw bezwaarschrift aan:

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC ’s-Hertogenbosch

 

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.

 

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar.

Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

 

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.

 

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

 

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Toelichting algemeen

 

1. Beleidskader Natuurbeheerplan.

 

Wij toetsen wijzigingsverzoeken aan de meerwaarde voor de kwaliteit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB, voorheen EHS).

Een eventueel nieuw verzoek tot uitbreiding van het NNB zal in principe vergezeld moeten gaan van een evenredig verzoek tot vermindering elders. Daarbij valt het toevoegen van NNB in principe in de categorie provinciale NNB. Uitbreiding van het rijksdeel van het NNB is maar beperkt mogelijk.

Verder toetsen wij wijzigingsverzoeken op de hoogte van de (toekomstige) beheerkosten. Deze zullen realistisch dienen te zijn. De beschikbare middelen voor beheer dienen efficiënt door ons ingezet te worden.

 

Het Natuurbeheerplan omschrijft de actuele waarde en het kwaliteitsstreefbeeld voor de bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden binnen de provincie

Noord-Brabant. Dit plan vormt de basis voor verwerving en inrichting van het NNB en het gesubsidieerde Natuurbeheer in de provincie.

Ook geeft het Natuurbeheerplan inzicht in de mogelijkheden voor het gesubsidieerde agrarisch natuur- en landschapsbeheer in onze provincie.

Door middel van regelmatige wijzigingen, zoals via dit besluit, passen wij met name de bijbehorende kaarten van het Natuurbeheerplan aan.

 

Het provinciale beleid voor subsidies voor behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen is te vinden in de “Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016” (SNL 2016 van 11 november 2017).

Het algemene beleid voor het natuurbeheer en het agrarische natuurbeheer is te vinden in “Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016”.

Onderdelen van dit Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016” zijn de volgende:

De beheertypenkaart bevat de actueel voorkomende natuur in Brabant en vormt de grondslag voor de beheersubsidie in het kader van de subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aangezien veranderingen optreden door beheer en ontwikkeling moet de beheertypenkaart periodiek worden geactualiseerd. Het verkrijgen van beheervergoeding is mogelijk via collectieven of een individuele aanvraag van minimaal 75 ha.

De ambitiekaart geeft het gewenste eindbeeld (ambitie) van het NNB in Brabant

weer. Ook in deze kaart kunnen wijzigingen optreden.

Zoekgebieden zijn een onderdeel van de ambitiekaart. In dergelijke zoekgebieden bestaat de keuze uit (meestal) 3 mogelijke ambitietypen.

Voor agrarisch natuurbeheer bestaan 2 kaartlagen die aangeven welke subsidiemogelijkheden in welk gebied beschikbaar kunnen zijn. Deze mogelijkheden verlopen alle via een Agrarisch natuurcollectief.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verleent functieveranderings- en inrichtingssubsidie ten behoeve van de realisatie van het NNB. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de bevoegdheid binnen een vastgesteld kader (zie de site van het GOB) functieveranderings- en inrichtingssubsidie te mogen verlenen voor een perceel met gewijzigde ambitie ten opzicht van het geldende Natuurbeheerplan. Tevens is het Groen Ontwikkelfonds Brabant bevoegd dergelijke subsidie te verlenen voor percelen tot 5 ha. aansluitend aan het rijksdeel van het NNB en voor percelen tot 25 ha. aansluitend aan het provinciale deel van het NNB.

Wij voeren de wijzigingen volgend op de subsidieverlening door het Groen Ontwikkelfonds Brabant door in het Natuurbeheerplan (en in de Verordening ruimte), zie hiervoor artikel 2.

 

2. Indienen wijzigingsverzoek en subsidieverlening voor beheer.

 

De kaarten van het Natuurbeheerplan worden 3 keer per jaar aangepast. Het is voor eenieder mogelijk wijzigingsverzoeken in te dienen. De wijzigingsverzoeken zullen een ecologische of hydrologische onderbouwing moeten hebben.

De perioden van indienen zijn als volgt:

 • Indienen tot 1 januari van grenswijzigingen. Ontwerp besluit GS in april en definitief besluit GS in september. Beide besluiten zijn in samenhang met de Verordening ruimte.

 • Indienen tot 1 januari van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in april.

 • Indienen tot 1 mei van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in september.

 • Indienen tot 1 september van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in december.

 

Het GS besluit van september van ieder jaar is de basis voor het verlenen van beheersubsidie voor natuurbeheer in het daaropvolgende kalenderjaar. Het is mogelijk door GS nog een wijziging te laten vaststellen in december (met gevolg voor de te verlenen subsidie), maar de samenloop met de aanvraagperiode voor beheersubsidie van ½ november tot eind december maakt het in dit geval nodig in vooroverleg met de provincie te treden.

Het verlenen van subsidie is afhankelijk van o.a. cumulatie van beheervergoeding, continuatie van beheervergoeding en het op subsidiabel ja staan van het perceel in het Natuurbeheerplan (een zogenaamd label). De regelgeving voor continuatie en cumulatie is te vinden in het genoemde besluit SNL 2016 van de provincie.

 

3. Samenhang met de procedure Verordening ruimte.

 

Artikel 4.5 van de Verordening ruimte biedt ons de mogelijkheid de begrenzing

van het NNB aan te passen ten einde de ecologische samenhang te verbeteren,

("wijziging op basis van ecologische gronden"). De ecologische beoordeling van verzoeken van derden die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een wijziging (lees: uitbreiding of verkleining) van de begrenzing van het NNB vindt plaats in het Natuurbeheerplan. Daar waar aanleiding bestaat aan de verzoeken tegemoet te komen, wordt gelijktijdig besloten tot aanpassing van de grenzen van de NNB begrenzing in de Verordening ruimte. Deze grenzen zijn te vinden op de themakaart “natuur en landschap”. Omdat aan het besluit tot wijziging van de Verordening ruimte vanuit wetgeving andere eisen worden gesteld is dit een apart besluit met een eigen procedure. De besluiten zijn inhoudelijk geheel op elkaar afgestemd. De wijzigingen in de NNB-begrenzing in de Verordening ruimte zijn dan ook direct overgenomen c.q. gehanteerd in het Natuurbeheerplan 2018.

Voor alle duidelijkheid is in dit besluit ook steeds vermeld of er sprake is van

een wijziging in de Verordening ruimte. Dit biedt meer duidelijkheid aan belanghebbenden doordat er een op elkaar afgestemd standpunt in het kader van beide besluiten is. Het besluit tot wijziging van de NNB grens heeft daardoor zowel ruimtelijke betekenis als een bindende werking voor subsidie aanvragen. Het besluit leidt tot een grenswijziging op de themakaart “natuur en landschap”, behorende bij de Verordening ruimte en op de ambitiekaart in het Natuurbeheerplan.

Naar boven