Ontwerp Natuurbeheerplan 2020, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Gelet op artikel 7 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant en artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 en het Besluit Subsidieregeling Natuur- en landschap 2016;

 

Overwegende dat jaarlijks op verzoek en ambtshalve wijzigingen plaats vinden in de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant (NNB, voorheen de ecologische hoofdstructuur), zoals die is vastgelegd in de Verordening ruimte 2014, welke zijn doorwerking heeft in de begrenzing van het Natuurbeheerplan;

 

Overwegende dat jaarlijks verzoeken ingediend kunnen worden tot wijziging van het natuurbeheertype zoals dat voor een perceel is vastgelegd in het Natuurbeheerplan;

 

Overwegende dat jaarlijks fouten worden gecorrigeerd en dat periodiek de begrenzing van het Natuurbeheerplan wordt aangepast aan de wijzigingen die vanuit het ruimtelijke spoor hebben plaatsgevonden in het Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen de ecologische hoofdstructuur);

 

Overwegende dat een deelbesluit in dit besluit gevolgen heeft voor de Verordening water. Dit gevolg is benoemd in artikel VI.

 

Besluiten vast te stellen,

Artikel I wijziging NNB begrenzing om ecologische redenen en wijziging natuurbeheertype op verzoek.

 

Het Natuurbeheerplan 2019, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2018, volgend op de ontwerp wijziging van de Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2019, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

 

1.1 (nr. 1) Algemeen. Staatsbosbeheer. Grenswijzigingen.

 

Staatsbosbeheer verzoekt om een groot aantal wijzigingen van de beheertypenkaart en een groot aantal herbegrenzingen van het NNB verspreid over Noord-Brabant door te willen voeren. Doel van het verzoek is het op orde brengen van de beheertypenkaart op basis waarvan in 2020 voor een nieuwe periode van 6 jaar beheervergoeding kan worden verstrekt.

De wijzigingen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:

 • a.

  Aanpassing van bestaande natuurbeheertypen naar landschapsbeheertypen of landschapsbeheertypen naar natuurbeheertypen. Het betreft 2031 elementen/vlakken.

 • b.

  Toevoeging van Landschapsbeheertypen die grenzen aan het NNB. Het betreft 86 elementen.

 • c.

  Toevoeging van Landschapsbeheertypen die niet grenzen aan het NNB. Het betreft 79 elementen.

 • d.

  Toevoeging van Landschapsbeheertypen met een geringe omvang aan het NNB. Het betreft 120 elementen, die soms een geringe afronding betreffen, maar ook het aanpassen van de ligging binnen kadastrale percelen.

 • e.

  Toevoeging van percelen aan het NNB. Het betreft 95 elementen.

 

Reactie GS:

Ad a. Het betreft een zeer groot aantal verzoeken. Wij hebben met Staatsbosbeheer afgesproken dat dit deel van het verzoek later beoordeeld zal worden en onderdeel zal zijn van het besluit Natuurbeheerplan in september 2019.

Ad b. Dit deel van het verzoek wordt afgewezen. Wij hebben als beleid dat er geen NNB begrensd kan worden als er sprake is van landschapselementen in bestaande natuur. Alleen bij de inrichting van nieuwe natuur kunnen (bestaande of nieuwe) landschapselementen worden opgenomen.

Ad c. Dit deel van het verzoek wordt eveneens afgewezen. Wij hebben als beleid dat er geen landschapselementen als NNB begrensd kunnen worden als deze niet grenzen aan het NNB, zelfs al zouden deze voldoen aan het oppervlaktecriterium van 2 ha.

Ad d. Wij staan positief tegenover deze groep wijzigingsverzoeken omdat wij streven naar een correcte weergave van het NNB en de begrenzing ervan. Geringe afrondingen voeren wij door en we corrigeren de begrenzing tot aan een kadastrale grens.

Ad e. Onderstaand beoordelen wij per verzoek de gevraagde opname in het NNB.

 • Verzoek om enkele percelen op het Noordereiland toe te voegen aan het NNB: Reactie GS: dit wijzen wij af. Wij hebben in 2018 in overleg met Staatsbosbeheer het besluit genomen het Noordereiland in zijn geheel te verwijderen uit het NNB. Wij herzien dit besluit niet.

 • Oeffeltseweide: Verzoek om enkele percelen aan het NNB toe te voegen: Reactie GS: dit kennen wij toe. De percelen BMR00 Z4765 en Z4766 kunnen aan het NNB worden toegevoegd. Ze zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en hebben een subsidie agrarisch natuurbeheer gehad vanaf 2014. Ze liggen ten oosten van de afgraving. Ze vormen een verbinding tussen diverse natuurgebieden. Als ambitietype voegen wij voorlopig N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N04.02 Zoete plas toe. Het betreft voor de beide percelen samen een oppervlakte nieuwe natuur van ongeveer 14 ha. Na inrichting zullen wij de beheertypenkaart aanpassen.

 • Oeffeltermeent: verzoek om een perceel grenzend aan Natura 2000 gebied Oeffeltermeent toe te voegen: Reactie GS: dit kennen wij toe. Vanuit het gebiedsproces Maasheggen stelt Staatsbosbeheer de provincie voor om een perceel in bezit van waterschap Aa en Maas toe te voegen aan de Oeffeltermeent. Het betreft perceel BMR00 Z4953. Als ambitietype nemen wij N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op, maar wellicht is een hogere ambitie mogelijk, gezien de omliggende percelen. Het betreft een uitbreiding van het NNB nieuwe natuur met 1,8 ha nieuwe natuur.

 • Perceel in Vlijmen: verzoek om aan de oostzijde van Vlijmen een perceel toe te willen voegen. Reactie GS: Dit wijzen wij vooralsnog af. De reden van toevoeging is onduidelijk. Tevens is een Provinciaal Inpassings Plan Gebiedsproces Oostelijke Langstraat (GOL) vastgesteld, waar dit perceel naar verwachting ook deel van uitmaakt. Het perceel is in 2013 ingericht. In nader overleg kunnen wij tot opname besluiten.

 • Oosterhout: het betreft een golfterrein ten noorden van de Lage Vuchtpolder langs het kanaal: Reactie GS: dit wijzen wij af. Het betreft bestaande natuur die wij vanuit bestaand beleid niet toevoegen aan het NNB.

 

Door de grenswijzigingen neemt de omvang van het NNB nieuwe natuur toe met 16 ha.

Zie ook deelbesluit nr. 3.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.2 (nr. 2) Natuurmonumenten. Grenswijzigingen en beheertypenwijzigingen.

 

Natuurmonumenten verzoekt om een aantal wijzigingen van de beheertypenkaart en enkele herbegrenzingen van het NNB te willen doorvoeren. Het betreft ongeveer 380 wijzigingen. De wijzigingen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:

 • a.

  Wijzigingen van natuurbeheertypen binnen de bestaande en nieuwe natuur.

 • b.

  Aanpassing van natuurbeheertypen naar landschapsbeheertypen in bestaande natuur.

 • c.

  Aanpassing van natuurbeheertypen naar landschapsbeheertypen in nieuwe natuur.

 • d.

  Wijziging van het type N12.05 Kruiden- en faunarijke akker naar N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur met als reden het ontbreken van kwalificerende soorten.

 • e.

  Schapenbegrazing. Verzoek om het gebied waar gescheperde schapenbegrazing wordt vergoed te willen uitbreiden.

 • f.

  Verwijdering van enkele gebouwen, erven, wegen en parkeerplaatsen uit het NNB.

 • g.

  Uitbreiding van het NNB met een tiental niet begrensde maar reeds ingerichte natuurterreinen. Een toevoeging van deze terreinen aan het NNB zou een beheersubsidie mogelijk maken.

 

Reactie GS:

Ad a. Wij stemmen in met deze wijzigingsverzoeken. Door de aanvrager is in detail gekeken naar de haalbaarheid van de natuurbeheertypen waarbij onderbouwd zowel een wijziging naar lichtere of naar zwaardere natuurbeheertypen wordt voorgesteld. Hierdoor is er geen sprake van een significante toename of afname van beheerkosten.

Ad b. Dit verzoek wordt afgewezen. De provincie heeft als beleid dat er geen landschapselementen worden begrensd als er al sprake is van bestaande natuur.

Ad c. Dit verzoek wordt toegekend. De provincie begrenst gerealiseerde landschapselementen die binnen de nieuwe natuur liggen en stelt deze open voor beheervergoeding.

Ad d. Dit verzoek wordt afgewezen. In veel gevallen betreft het akkers waarvoor in het verleden al inrichtingssubsidies zijn uitgekeerd en die als gerealiseerd zijn opgegeven in provinciale en landelijke rapportages. Het is niet mogelijk deze percelen open te stellen voor een inrichtingssubsidie via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Een aanvraag voor ecologische kwaliteitsverbetering is mogelijk via de subsidieregeling Leefgebieden.

Ad e. Schapenbegrazing. Dit verzoek wijzen wij af. De huidige begrensde oppervlakte staat alleen open voor oppervlakte neutrale wijziging.

Ad f. Dit verzoek wordt toegekend. De provincie streeft naar een zo goed mogelijke afkadering van de NNB begrenzing ten opzichte van erven etc. Het betreft 5 locaties in Huis ter heide en bij de Kampina.

Ad g. Wij hebben de herbegrenzingen onderstaand beoordeeld:

 • Baronie. Verzoek om een perceel toe te voegen dat wordt beheerd als Kruiden- en faunarijke akker. Reactie GS: Het betreft bestaande natuur, daarom kunnen wij niet instemmen met toevoeging aan het NNB.

 • Brabantse Wal. Verzoek betreft Groeve Boudewijn/Meiduinen waar NNB kan worden toegevoegd in Natura 2000 gebied. De toevoeging is het resultaat van afstemming met alle partijen. Daarnaast betreft het enkele andere percelen. Twee oostelijke percelen zijn recent ingeplant met bos en betreffen natuurcompensatiegebied. Het is nu een omissie in Natura 2000 gebied. Twee zuidelijke percelen zijn niet ingericht en ligt buiten Natura 2000 gebied. Reactie GS: Wij stemmen in met de toevoeging in Groeve Boudewijn/Meiduinen en voegen voor het noordelijke deel N07.02 Zandverstuiving toe en voor het zuidelijke deel N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos, voor dit deel als bestaande natuur-natuurcompensatie. In een bestemmingsplan is dit geborgd. De beide percelen in het oosten (OSD00 C499 en C498) voegen wij toe als bestaande natuur-natuurcompensatie met N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos. Wij voegen dit gebied tevens toe op de kaartlaag natuurcompensatie. De beide zuidelijke percelen (PTE00 C1588 en C1729) met een gezamenlijke oppervlakte van 4,9 ha nemen wij niet op in het NNB. De reden voor de uitbreiding is onvoldoende gemotiveerd. Het betreft geen Natura 2000 gebied.

 • De Peel. Verzoek voor het toevoegen van enkele percelen bij de kern Mill. Reactie GS: Het perceel aan de westzijde van Mill (MIL00 F4230) voegen wij als bestaande natuur toe aan het NNB. Dit als uitzondering, omdat dit perceel bos de verbinding vormt tussen 2 grotere bosgebieden en daarmee bij opname in de Verordening ruimte en het Natuurbeheerplan deze verbinding planologisch wordt beschermd. De andere percelen liggen aansluitend aan EVZ Peelkanaal ten zuidwesten van de kern Mill. Ondanks dat de ingerichte percelen een zeer nuttige versterking van het NNB vormen, voeren wij het beleid in principe geen bestaande natuur toe te voegen aan het NNB. Daarmee wijzen wij deze toevoeging af.

 • Huis ter Heide. Verzoek een aantal percelen in het gebied Huis ter Heide te willen toevoegen aan het NNB. Reactie GS: Het betreft niet ingerichte percelen, die door Natuurmonumenten zijn verworven. De percelen vervullen een toekomstige functie in de verbinding tussen de Loonse en Drunense Duinen en Huis ter Heide. Wij wijzen de toevoeging voor dit moment af. Het verdient aanbeveling de kansen voor natuurrealisatie in dit gebied in zijn geheel te bekijken. Er liggen veel begrensde maar niet bij een natuurorganisatie in bezit zijnde percelen. Door herbegrenzing kan te zijner tijd een betere en meer haalbare NNB structuur ontstaan. Wij hanteren het principe toevoegen van NNB betekent ook ontgrenzen.

 • Langstraat. Verzoek om een strook grond langs een dijk op de grens tussen Waalwijk en Heusden te benoemen als Bossingel. Reactie GS: we zien dat het perceel beplant is met een bossingel. De begrenzing van het NNB ligt niet tot aan de kadastrale begrenzing. Wij wijzigen dit tot aan deze grens. Tevens wijzigen wij de ambitiekaart en de beheertypenkaart naar het landschapsbeheertype L01.16 Bossingel.

 • Maasuiterwaarden. Verzoek om enkele percelen bij de monding van het Maximakanaal toe te voegen. Reactie GS: het is onduidelijk wat de status van de percelen is. Daarmee voegen we de percelen niet toe. In nader overleg kunnen we dit verzoek later beoordelen.

 • Oosterheide. Verzoek is enkele percelen ten zuiden van Oosterhout toe te willen voegen. Reactie GS: het betreft percelen bestaande natuur. Deze voegen wij niet toe aan het NNB.

 • Roosendaal. Verzoek is enkele percelen toe te voegen aan het NNB. Reactie GS: het betreft bestaande natuur waaronder lanen. Deze bestaande natuur voegen wij niet toe aan het NNB.

 • Turfvaartse Landgoederen. Verzoek is enkele percelen toe te voegen aan de gerealiseerde EVZ Oude Zoek. Reactie GS: Wij zien de percelen als een noodzakelijke versterking van de aangelegde EVZ. Wij voegen de percelen toe als nieuwe natuur-EVZ. Deze percelen worden hiermee ruimtelijk beschermd, maar staan niet open voor beheervergoeding omdat het een deel van een EVZ betreft.

 • Vlijmens Ven. Verzoek is enkele percelen bestaande natuur toe te voegen aan het NNB. Reactie GS: deze percelen vormen een belangrijke verbinding tussen het Drongelens kanaal en het Vlijmens Ven. Daarmee nemen wij ze als uitzondering op in het NNB, ondanks dat het bestaande natuur betreft.

 • Diverse erven. Verzoek is deze te verwijderen uit de nog te realiseren nieuwe natuur. Reactie GS: Wij verwijderen een aantal erven in eigendom van Natuurmonumenten uit het NNB. Het betreft een gezamenlijke oppervlakte nieuwe natuur van ruim 1 ha. die hiermee afneemt.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en de kaartlaag natuurcompensatie aangepast.

 

1.3 (nr. 3) Gemeente Alphen-Chaam. Staatsbosbeheer. Broekloop bij het Ulvenhoutsebos .

 

Staatsbosbeheer verzoekt tot een herbegrenzing van het NNB ten behoeve van de uitvoering van PAS maatregelen. Door de herbegrenzing kan een ruil met een eigenaar worden gerealiseerd. De begrenzing van een deel van perceel CHA00 G175 wordt verwijderd. Na het vrijkomen van het perceel uit het NNB zal een ruil tot stand komen met de eigenaar waardoor NNB langs de Broekloop gerealiseerd wordt. Hier stijgt de waterstand zodat agrarisch gebruik niet meer mogelijk is. Het te verwijderen perceel uit het NNB ligt op afstand van de beek en daarmee hoger. Het te verwijderen perceelgedeelte uit het NNB bevindt zich in de beginfase van ontwikkeling als natuur. Bij voorgenomen verkoop zal het toekomstige agrarische gebruik geen nadelige invloed hebben om de naastliggende natuur. Met de verkoop van het perceel wordt onteigening van percelen ten behoeve van de PAS voorkomen. De opbrengst van het te verkopen perceel zal worden aangewend ter verwerving van andere gronden waaronder percelen in het gebied voor PAS-Ulvenhout.

 

Reactie GS: wij stemmen in met het ontgrenzen van het betreffende perceelgedeelte.

Enerzijds omdat het perceelgedeelte natuur betreft aan de rand van het NNB, te midden van een bebouwingslint langs een verharde weg. Het ligt hoger en heeft daarmee geringere potenties dan percelen langs de beek. Staatsbosbeheer geeft aan dat het perceelgedeelte zich bevindt in de beginfase als ontwikkeling van natuur. Anderzijds is de ruil met de betreffende eigenaar van belang voor doelrealisatie in het kader van de PAS nabij het Ulvenhoutsebos. Het betreft een doel met hoge urgentie. Daarom is het in dit geval te billijken dat een gerealiseerd gedeelte natuur wordt verkocht ten behoeve van dit doel. Onteigening wordt vermeden en geld voor Staatsbosbeheer komt vrij voor de aankoop van genoemde gronden. Deze werkwijze past in het huidige provinciale beleid.

Het te verwijderen perceelgedeelte bedraagt 0,50 ha. Hiermee vermindert de oppervlakte nieuwe natuur.

Zie ook deelbesluit 1.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.4 (nr. 4) Gemeente Boxmeer. Oeffeltermeent uitbreiding.

 

Vanuit het gebiedsproces Maasheggen stelt men voor om enkele percelen toe te voegen aan de Oeffeltermeent. Het betreft percelen die grenzen aan het Natura 2000 gebied. De percelen ten oosten van de Oeffeltermeent hebben als ambitie N11.01 Droog schraalgrasland en de percelen ten noorden ervan N12.03 Glanshaverhooiland. Afhankelijk van de omstandigheden zal later definitief bepaald worden welk type voor dit noordelijke deel het meest kansrijk is, maar voorlopig geeft de wat hogere ligging in het landschap het meeste zicht op Droog schraalland. De percelen zijn BMR00 Z3698, Z3697 en Z3699 met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 6 ha nieuwe natuur. Voor deze percelen bestaat concept overeenstemming met de huidige eigenaren.

 

Reactie GS: Wij begrenzen de 3 percelen als NNB. Een zwaarder natuurbeheertype zal bereikbaar zijn, bovendien liggen de percelen tegen Natura 2000 gebied aan. Daarmee begrenzen wij ze als Rijks NNB. In de toekomst is het wellicht mogelijk nog meer percelen te begrenzen als aanvulling op het Natura 2000 gebied.

 

Staatsbosbeheer verzoekt in hetzelfde gebied een perceel aan het NNB toe te voegen. Het betreft perceel BMR00 Z4953. Zie deelbesluit 1.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.5 (nr. 5) Gemeente Boxmeer. Percelen in Beugen.

 

Een particulier verzoekt de begrenzing van bestaande natuur in het Natuurnetwerk Brabant van een tweetal percelen te verwijderen (BMR00 F2410, BMR00 F229). Het zijn percelen met de bestemming ‘wonen’ en ‘erf/tuin’ in het vigerende bestemmingsplan.

 

Reactie GS: De percelen hebben inderdaad de bestemming tuin/erf en wonen. Wij passen de begrenzing van het Natuurnetwerk aan.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.6 (nr. 6) Gemeente Boxtel. Kleine perceelswijzigingen van Natuurmonumenten bij de Groote Beerze.

 

Natuurmonumenten verzoekt een aantal kleine wijzigingen van de begrenzing van het NNB rondom de Groote Beerze door te willen voeren. De wijzigingen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:

 • a.

  Verschillende verzoeken tot geringe krimp van de NNB begrenzing, enerzijds het verwijderen van enkele kleine percelen aan de rand van het NNB en het op de kadastrale grens leggen van de huidige NNB begrenzing. Het betreft (delen van) de percelen BTL00 L72, 73, 568, 569, 848, 850, 852, 865, 1023, 1032, 1033. Hiermee verdwijnt in totaal 3,87 ha uit het NNB.

 • b.

  Verwijdering van NNB begrenzing van natuurcompensatiepercelen, met name het op de kadastrale grens leggen van de huidig aangegeven begrenzing. Het betreft (delen van) de percelen BTL00 H344, 1241,1242,1243 en BTL00 L 865, 1023. Het betreft 0,45 ha.

 • c.

  Toevoeging aan het NNB; het gaat hierbij om een recent ingericht natuurterrein. Door deze toe te voegen aan het NNB wordt tevens een beheersubsidie mogelijk (BTL00 L1113, 2,65 ha). Het betreft rijks NNB omdat het perceel grenst aan de beek.

 • d.

  Aanpassing beheertypenkaart (BTL00 L635, BTL00 L751) met een gewijzigd beheertype.

 • e.

  Aanpassing ambitiekaart (BTL00 L1025) met het maken van een keuze in een zoekgebied.

 

Reactie GS:

Ad a. Wij staan positief tegenover deze wijzigingsverzoeken. Het betreft randen van het NNB gebied die niet gerealiseerd kunnen worden en ecologisch gemist.

Ad b. Dit verzoek wordt nu afgewezen. In nader overleg zullen we beoordelen waarom de beide natuurcompensatielocaties nog niet zijn gerealiseerd. Daarbij kan ook bekeken worden of de begrenzing die nu niet op kadastrale percelen is gebaseerd, de juiste is. Natuurcompensatiegebieden kunnen niet zonder nadrukkelijke reden verwijderd worden.

Ad c. Dit perceel is waardevol omdat het direct grenst aan de Groote Beerze. Wij hebben rijks NNB aangegeven. Als natuurbeheertype is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland vastgesteld.

Ad d. Akkoord.

Ad e. Akkoord.

 

Met de wijzigingen wordt netto 1,22 ha NNB nieuwe natuur verwijderd.

Zie ook deelbesluit 2 en 45.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd. Het label subsidiabel is toegevoegd waar dat van toepassing is.

 

1.7 (nr. 7) Gemeente Cranendonck. Agrarisch perceel aan de Randweg-oost.

 

De eigenaar van perceel Budel K290 verzoekt een deel van het perceel te verwijderen uit het NNB omdat het gebruikt wordt voor de teelt van kerstbomen.

 

Reactie GS: Wij gaan akkoord met de verwijdering. Het betreft een kaartfout. Het perceel is in 2002 voor het eerst als EHS begrensd, maar was toen en is nu in voortdurend agrarisch gebruik, met name voor de teelt van kerstbomen. Aangezien wij in 2002 o.a. luchtfoto’s hebben gebruikt voor de bepaling van bosgebieden, kan de fout daar zijn ontstaan.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.8 (nr. 8) Gemeente Drimmelen. Kreken Gat van de Ham.

 

De ZLTO verzoekt voor een client in Hooge Zwaluwe om percelen in zijn eigendom te willen verwijderen uit het NNB. Het verzoek is ingegeven vanuit hydrologische redenen. Vernatting van de gronden hebben verstrekkende gevolgen voor de landbouwkundige bedrijfsvoering en de waarde van het bedrijf. De ZLTO benoemt een aantal beperkingen die van toepassing zijn of worden bij omvorming naar NNB.

 

Reactie GS: Wij beraden ons momenteel op de mogelijkheden en de wenselijkheid van afronding van vele natte natuurparels in de provincie, waaronder de natte natuurparel waarbinnen client gronden heeft in agrarisch gebruik. Daarmee kan het verzoek op dit moment niet worden ingewilligd. Pas na een bredere provinciale afweging dan alleen het nu ingebrachte landbouwkundige belang, die wij in de komende jaren nog zullen maken, kunnen wij aangeven welke percelen noodzakelijk zullen zijn voor de realisatie van natte natuurparels.

 

Dit verzoek leidt niet tot wijzigingen.

 

1.9 (nr. 9) Gemeenten Eersel en Oirschot. Kleine Beerze. Toevoegen van NNB.

 

De integrale gebiedsontwikkeling Levende Beerze is nu een aantal jaren in uitvoering. Het project Levende Beerze is een doorstart van de landelijk beeindigde Robuuste Ecologische Verbindings Zone (REVZ). De planvorming is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst Levende Beerze (2013). De Uitvoeringscommissie verzoekt nu een oppervlakte NNB te willen toevoegen aan de huidige begrenzing in het beekdal van de Kleine Beerze in de omgeving van Vessem. Met de uitbreiding bereikt de regio systeemherstel, actieve deelname van de landbouwsector (o.a. via Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB), natuurinclusieve landbouw) en landschapsversterking. Dit vindt plaats door middel van de Landcooperatie, die eigenaar en beheerder zal worden van een deel van de gronden. Het beheer gebeurt in samenspraak met Brabants Landschap, waterschap de Dommel en de gemeente Eersel. Het beekdal is van oudsher een nat gebied met een sponswerking, dat tegen de dekzandrug aanligt. Hiermee is natuurpotentie aanwezig. Tevens verbindt het beekdal de Landschotseheide in het westen met de Buikheide en de Oirschotseheide in het oosten. Er ontstaan doorlopende natuurzones. In het beekdal liggen de beide natte natuurparels Spekdonken en Molenbroek, die met de extra hectares versterkt worden. De Kleine Beerze is aangewezen als Natura 2000 gebied. De uitbreiding van NNB leidt tot een versterkt beekdal vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie. De landbouwsector wil via ONNB komen tot teelten die beter passend zijn in de lagere delen van het beekdal, dus meer grasland en minder akkers.

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het laten hermeanderen van de nu rechte beek. De Natura 2000 begrenzing die op het beeklichaam ligt zal hierbij op termijn moeten worden aangepast.

De toe te voegen hectares hebben geen gevolgen voor de Wet Ammoniak en Veehouderij. Er worden geen kwetsbare natuurgebieden toegevoegd. Dit geldt voor de gehele beoogde uitbreiding nu en in de komende jaren.

De uitvoeringscommissie stelt voor de begrenzing van de betreffende 3 natte natuurparels ongewijzigd te houden. Er is geen aanleiding de attentiegebieden te willen wijzigen op basis van de beoogde uitbreiding van het NNB. Dit geldt voor de gehele beoogde uitbreiding nu en in de komende jaren.

De beoogde eindbeheerders zijn per perceel bekend.

De uitvoeringscommissie verzoekt via een brief om de uitbreiding in 2 fasen te laten verlopen. De eerste fase betreft 87 ha. Dit zijn percelen die actueel in bezit zijn van overheden of terreinbeheerders, of door de huidige eigenaar worden aangeboden tbv natuurrealisatie, of waar zelfrealisatie beoogd wordt.

Voor de overige percelen die kunnen leiden tot een verdere NNB uitbreiding van in totaal 248 ha verzoekt de uitvoeringscommissie dat als na vervolgoverleg op enig moment afspraken worden gemaakt voor natuurrealisatie of Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB), dat het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor deze percelen subsidie mag toekennen.

 

Reactie GS: Wij vinden het zeer positief dat de partijen die betrokken zijn bij de Kleine Beerze het overleg met alle partners nu kunnen afronden met een wijzigingsverzoek voor extra NNB in fase 1. Met name de gemeente Eersel heeft zich daarbij laten inspireren door het B5 bod van de gemeente Eindhoven en komt nu met het verzoek binnen de gemeente Eersel. De onderzoeken die de functie van het beekdal voor de Robuuste Ecologische Verbindings Zone (REVZ) in het verleden hebben aangetoond, geven de eco-hydrologische potentie voldoende aan. Er ontstaat een versterking van het beekdal, het verbinden van 2 natte natuurparels en het verbinden van 2 heidegebieden.

Wij stemmen in met de uitbreiding van 87 ha.

Wij hebben per perceel bepaald of daarbij rijks NNB of provinciaal NNB van toepassing is. De te bereiken natuurkwaliteit en de ligging tegen bestaand rijks NNB is daarbij richtinggevend. Dit houdt concreet het volgende in:

 • De percelen ten zuiden van Vessem worden provinciaal NNB (PNNB). Het doeltypen is hier N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, aansluitend aan PNNB. Enkele percelen in het oosten komen tijdelijk los te liggen van het bestaande begrensde NNB. In de komende jaren zal het tussenliggende NNB worden begrensd.

 • De percelen ter hoogte van de kern Vessem worden PNNB. Het doeltype is hier N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland aan de oostzijde van de beek. Deze NNB grenst direct aan bebouwing en tuinen en zal daarmee recreatief intensiever worden gebruikt. Ook hierdoor is de potentie voor natuurontwikkeling lager. Enkele percelen aan de westzijde van de Kleine Beerze ter hoogte van Vessem worden N10.02 Vochtig hooiland en provinciaal NNB. De percelen ten noordwesten van de kern Vessem ten zuiden van de brug worden N10.02 Vochtig hooiland en rijks NNB.

 • De percelen in de zone tussen de Buikheide en Spekdonken liggen hoger en hebben met name een verbindende functie zonder potentie voor hogere natuurtypen. Wij voegen voorlopig N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N12.05 Kruiden- en faunarijke akker toe en labellen de percelen als provinciaal NNB.

 • De percelen aan de west- en oostzijde van de Kleine Beerze ter hoogte van Spekdonken en de Molenheide hebben hoge natuurpotentie, te weten blauwgrasland N10.01, grote zeggenmoeras N05.01, kalkmoeras N10.01 en vochtig heischraal grasland N10.01. Wij voegen hier de gevraagde typen N10.01 Nat schraalland, N10.02 Vochtig hooiland en N05.01 Moeras toe.

 • De percelen geheel in het noorden van het plangebied hebben geen hoge potentie en worden daarmee PNNB. Omliggend is N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos aanwezig. Wij nemen voorlopig het type N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op.

Het verzoek om de begrenzing van de natte natuurparels gelijk te houden behandelen wij in artikel VI van dit besluit, dit is deelbesluit 66.

Voor fase 2 stellen wij hierbij de intentie vast dat de overige te begrenzen hectares door het Groen Ontwikkelfonds Brabant beschikt kunnen worden. Het ingediende verzoek is beslaat in totaal 248 ha voorzien voor de beide fasen samen. Daarbij zal in sommige gevallen vooraf nog overleg met de provincie nodig zijn als de keuze tussen rijks NNB of provinciaal NNB bepaald moet worden en deze keuze buiten het mandaat van het Groen Ontwikkelfonds Brabant zou vallen. Indien zich een sterk afwijkende begrenzing zou ontwikkelen ten opzichte van de nu op kaart als intentie aangegeven 248 ha, dan willen wij graag vooraf betrokken zijn.

Met deze begrenzing in fase 1 neemt het NNB nieuwe natuur toe met 87 ha. Het betreft 56,1 ha Rijks NNB en 30,9 ha provinciaal NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en een label PNNB of RNNB toegekend.

 

1.10 (nr. 10) Gemeente Heeze-Leende. Leenderstrijp. Correctie op besluit Natuurbeheerplan 2019.

 

Waterschap de Dommel verzoekt om 2 gedeeltes van percelen die in september 2018 in het Natuurbeheerplan 2019 zijn begrensd als NNB (deelbesluit 9) weer te willen verwijderen. Voor beide percelen is onverwacht geen overeenstemming bereikt voor beekherstel met de eigenaar. Beide percelen zullen gemist moeten worden bij de realisatie van beekherstel ter plaatse. Het betreft o.a. perceel LDE01 H607.

 

Reactie GS: wij verwijderen de beide perceelgedeeltes uit het NNB. Hiermee vervalt 0,63 ha nieuwe natuur.

Tevens wijzigen wij ambtshalve de aanduiding van de naastliggende watergang naar N01.05 en vullen het NNB aan tot de kadastrale grens. Het perceel is eigendom van waterschap de Dommel.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.11 (nr. 11) Gemeente Heeze-Leende. Buulder Aa.

 

Waterschap de Dommel verzoekt om de begrenzing van het NNB aan te passen. Het gaat hier om perceel LDE01 G764. Voorzien was deze grond in te zetten voor het beekherstel van de Buulder Aa bij Ulkendonken. Dit blijkt na afronding van het herstelproject niet nodig. Om de grond opnieuw in te kunnen zetten voor mogelijke ruiling wordt nu verzocht het uit de begrenzing van Natuurnetwerk te halen.

 

Reactie GS: Wij stemmen in met het verzoek om het perceel Leende G764 uit de begrenzing van het natuurnetwerk te halen. De inzet van het genoemde perceel als ruilgrond is ten behoeve van verdere natuurontwikkeling.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.12 (nr. 12) Gemeente Hilvarenbeek. Hoogeindsebeek . Extra begrenzen.

 

Waterschap de Dommel verzoekt namens de eigenaar ASR, drie landbouwpercelen gelegen in het bosperceel Hilvarenbeek I370 op te nemen in het Rijks Natuurnetwerk Noord-Brabant. Dit verzoek is in het kader van het beekherstelproject Hoogeindsebeek. De drie landbouwpercelen liggen in de voormalige laagte van de genoemde beek.

 

Reactie GS: Het gaat om 4 ha. huidige landbouwgrond die hierdoor aan de Rijks Natuurnetwerk nieuwe natuur wordt toegevoegd. Het betreft een toevoeging aan een natte natuurparel. De percelen vormen een logische afronding van het gebied. Aan de percelen wordt het natuurtype N12.02 Kruiden-en faunarijk grasland verbonden.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.13 (nr. 13) Gemeente Mill en Sint Hubert. Lage Raam. Herbegrenzing enkele percelen.

 

De projectleiding Verborgen Raamvallei verzoekt om wijziging van het NNB voor enkele percelen nabij de Lage Raam. Het verzoek is ecologische en hydrologisch getoetst. Daarbij is de inrichting van de Lage Raam betrokken en de wens om het landschap verder te ontwikkelen ten behoeve van de das.

 

Reactie GS: het verwijderen uit het NNB van een aantal perceelgedeeltes is goed te motiveren. Ze liggen op huiskavels langs de beek of op perceelgedeeltes die aan de grens van het NNB liggen en waar slechts een gering deel is begrensd als NNB. Deze percelen kunnen gemist worden in het NNB. Het betreft perceelgedeeltes ten zuiden van de Lage Raam zijn MIL00 N420, N422, N463, N730, N780. Hier kunnen de percelen gemist worden omdat in het overige nog in te richten NNB de doelsoort das ruimte zal krijgen bij de inrichting. De groep percelen ten noorden van de Lage Raam betreft MIL00 R670, R1036 en R1037. De te verwijderen perceelsgedeeltes hebben samen een oppervlak van 5,1 ha. Het betreft nieuwe natuur, deel rijks NNB en deels provinciale NNB.

De toe te voegen percelen liggen aansluitend aan begrensde NNB aan de zuidzijde van de Lage Raam en hebben nummers MIL00 R310, R311, R539 en R540, met een gezamenlijke oppervlakte van 12,0 ha. We voegen als ambitie zoekgebied 4 toe, rijks NNB en nieuwe natuur.

Door de wijzigingen neemt het oppervlak nieuwe natuur toe met netto 6,9 ha. Aangezien de toe te voegen percelen direct langs de Lage Raam liggen is rijks NNB van toepassing, in aansluiting op de overige NNB direct langs de beek.

 

We hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label nieuwe natuur, rijks NNB toegevoegd.

 

1.14 (nr. 14) Gemeente Moerdijk. Compensatieperceel verwijderen bij bedrijvenpark Moerdijk.

 

De eigenaar van perceel ZVB00 B291 ten zuiden van bedrijvenpark Moerdijk meldt dat er een aanduiding natuurcompensatie op dit perceel ligt, terwijl het voortdurend in landbouwkundig gebruik is.

 

Reactie GS: Uit intern onderzoek en onderzoek uitgevoerd bij de gemeente blijkt de al lang bestaande aanduiding natuurcompensatie niet te traceren. Het perceel is onderdeel van een brede strook natuurcompensatiegebied die wél is gerealiseerd.

Wij kunnen niet meer nagaan wanneer en waarom het perceel de aanduiding heeft gekregen. Het perceel kan vanuit ecologisch oogpunt gemist worden in het NNB. Daarom verwijderen wij het perceel uit het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.15 (nr. 15) Gemeente Oirschot-de Beerzen . 5e rapportage Bidbook Mortelen-de Scheeken .

 

De 5e voortgangsrapportage bidbook Mortelen-de Scheeken kent een bijlage met voorstellen voor wijziging van het NNB. Brabants Landschap verzoekt de wijzigingen in de begrenzing van het NNB door te voeren.

 

Reactie GS: We hebben de wijzigingen bekeken. Het blijkt dat enkele verwijderingen en een toevoeging vanuit de 5e voortgangsrapportage al in de procedure Natuurbeheerplan in 2019 (van sept. 2018) zijn doorgevoerd. Er resteert één perceel dat nog toegevoegd moet worden. Het is perceel Oirschot M770 van 4,69 ha. Dit perceel is in particuliere handen en vormt de verbinding tussen landgoed Heerenbeek en de Heerenbeekloop. Het is een lager liggend perceel met hoge natuurpotenties. Wij nemen dit perceel in de begrenzing op als rijks NNB nieuwe natuur. De motivatie voor de keuze voor Rijks NNB is allereerst ingegeven door de potentie. Daarnaast geldt dat het perceel grenst aan rijks NNB en dat perceel M1078 dat in de naaste omgeving ligt in 2018 eveneens is toegevoegd als Rijks NNB.

Voor het nu toe te voegen perceel verwachten wij realisatie met een zwaarder natuurbeheertype. Wij hebben voorlopig N10.02 Vochtig hooiland als ambitie aangegeven. Hiermee neemt de omvang van nieuwe natuur toe met 4,69 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.16 (nr. 16) Gemeente Oisterwijk. Pijnendijk. Moergestel.

 

De eigenaar van een agrarisch perceel ten zuidwesten van de kern Moergestel verzoekt om aanpassing van de aanduiding natuurgrasland op een perceelgedeelte. (OTW01 L326).

 

Reactie GS: Wij stemmen hiermee in. Deze aanduiding is hier niet juist. Het perceel is langdurig in volledig agrarisch gebruik. Wij verwijderen dit perceelgedeelte uit het NNB.

 

Wij wijzigen de ambitiekaart en de beheertypenkaart. Verder wijzigen wij de kaart agrarisch natuurbeheer en voegen voor dit perceelgedeelte de aanduiding “droge dooradering vochtig” toe.

 

1.17 (nr. 17) Gemeente Oss. Keent. Brabants Landschap. Grenswijziging en agrarisch natuurbeheer.

 

 • a.

  Grenswijziging. Het Brabants Landschap verzoekt de begrenzing van het NNB alsnog te wijzigen. Eerder rond 2009, is in het kader van de realisatie Natuur en Veiligheidsproject Keent besloten van twee percelen in dat gebied, te weten RVS00 F386 en RVS00 F282 de begrenzing van het natuurnetwerk aan te passen. Deze aanpassing is echter nooit doorgevoerd. De bedoeling was RVS00 F386 uit de begrenzing van het NNB te halen. De opzet is nu dit perceel te begrenzen binnen een van de leefgebieden voor het agrarisch natuurbeheer. Het tweede perceel RVS00 F282 vervolgens binnen de begrenzing van het natuurnetwerk te brengen.

 

Reactie GS: Omdat het een grenswijziging in Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG ) betreft is bij het projectbureau NURG, tegenwoordig onderdeel van Staatsbosbeheer, door Brabants Landschap een officieel verzoek tot grenswijziging ingediend. Deze is in concept positief beoordeeld. Wij verwijderen perceel RVS00 F386 en voegen perceel RVS00 F282 toe aan het NNB.

 

De ambitie- en beheertypenkaart wordt voor het perceel RVS00 F282 als volgt gewijzigd; Op de beheerkaart komt de aanduiding N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Op de ambitiekaart zal aan het perceel het type Rivier- en moeraslandschap N01.03 toegekend worden met het label provinciaal Natuurnetwerk nieuwe natuur. De wisseling van de twee percelen in relatie tot het NNB is oppervlakte neutraal.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

 • b.

  In verband met het agrarisch natuurbeheer is door het agrarisch collectief Oost-Brabant gevraagd het perceel RVS00 F386 toe te voegen voor het agrarisch natuurbeheer en het te begrenzen binnen het leefgebied Open Akkerlandschap op Klei. Het perceel sluit aan op reeds begrensd gebied met genoemd type.

 

Reactie GS: wij stemmen in met dit verzoek.

 

Wij hebben de kaart agrarisch natuurbeheer gewijzigd.

 

 

1.18 (nr. 18) Gemeente Reusel-de Mierden. Lage Mierde, Reuseldal .

 

Waterschap de Dommel verzoekt in het project Reuseldal in Lage Mierde enkele aanpassingen in het NNB door te voeren. Het betreft perceel MDE02 H1365, waar aan de oostzijde een strook NNB verdwijnt. Het overblijvende nog niet ingerichte deel zal worden afgegraven en verkrijgt daarmee potenties voor N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos, te weten alluviaal bos. Perceel MDE02 H1224 zal in zijn geheel rijks NNB moeten worden, met na afgraven de haalbare ambitie N10.02 Vochtig hooiland. De hoogtelijnenkaart bevestigt de gekozen ambitie.

 

Reactie GS: het verzoek tot verwijdering van een strook NNB is te billijken. Daarmee kan het overige deel van het perceel verworven en ingericht worden voor een zwaarder natuurbeheertype. Deze omzetting naar een zwaarder natuurbeheertype geldt ook voor het noordelijke perceel war dotterbloemhooiland haalbaar is. Daartoe wijzigen wij voor beide percelen het label van PNNB naar RNNB. Wij hebben de ambitiekaart gewijzigd naar respectievelijk N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos en N10.02 Vochtig hooiland.

Door de wijziging neemt de nieuwe natuur in geringe mate af. Verder wijzigt er ongeveer 2 ha van PNNB naar RNNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label PNNB omgezet in RNNB.

 

1.19 (nr. 19) Gemeente Steenbergen. Perceel Nieuw Vossemeer.

 

Een eigenaar in de gemeente Steenbergen verzoekt een perceel uit het NNB te willen verwijderen. Het betreft een perceel in langdurig landbouwkundig gebruik.

 

Reactie GS: Wij verwijderen het perceel uit het NNB. Het betreft een landbouwperceel dat naast een boscomplex ligt. Het betreft een landbouwenclave. Wij hebben enige jaren geleden geconstateerd in overleg tussen waterschap, provincie en terreinbeheerders dat realisatie als natuur geen noodzaak is vanuit een robuuste structuur van het natuurnetwerk. Daarmee heeft een bredere afweging plaatsgevonden. Wij verwijderen het perceel uit het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.20 (nr. 20) Gemeente Steenbergen. Oudland .

 

De projectleiding in het gebiedsproject Oudland-Halsters Laag verzoekt drie percelen aan de noordpunt van Oudland uit de begrenzing van het natuurnetwerk te halen. Deze drie percelen (SBG02 AB161, SBG02 AB162 en SBG02 AB163) zijn niet noodzakelijk zijn voor het ecologisch of hydrologisch goed functioneren van de natte natuurparel Oudland.

 

Reactie GS: Wij stemmen in met de gevraagde wijziging en hebben de begrenzing van het NNB aangepast zodat de genoemde percelen hiervan niet langer onderdeel uitmaken. Hiermee verdwijnt 1,1 ha nieuwe natuur uit de begrenzing.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.21 (nr. 21) Gemeente Uden en Bernheze. Maashorst.

 

De stuurgroep Maashorst verzoekt om 3 percelen aan het NNB te willen toevoegen. De percelen liggen te midden van NNB en vormen daarmee een eenheid. De percelen zijn inmiddels met financiele middelen vanuit het bidbook Maashorst verworven en ingericht. Het betreft perceel NTR00 L544 in eigendom van de gemeente Bernheze, perceel NTR00 L496 van een particulier en perceel UDN00 R881.

 

Reactie GS: De percelen zorgen voor een verdere logische afronding van deze hoek van de Maashorst. We gaan akkoord met de begrenzing als NNB.

 

Perceel UDN00 R881 betreft de Venloop met oevers en de inrichting van de naastliggende percelen. Voor de beek voegen wij op beide kaarten N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland toe. Voor het oostelijke perceel voegen wij op beide kaarten N10.02 Vochtig hooiland toe. In het inrichtingsplan geeft het waterschap aan dat hier een natuurlijke ontwikkeling zal plaatsvinden. Voor de beide percelen die ten noorden van de Venloop liggen voegen wij N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland toe. Afhankelijk van de ontwikkeling kan het type hier in de toekomst nog gewijzigd worden. Behalve het eigendom van waterschap Aa en Maas zijn de percelen opgesteld voor beheervergoeding. Het betreft provinciale NNB.

Door de toevoeging van het perceel R881 neemt de nieuwe natuur toe met 1,2 ha.

 

De beide percelen in Nistelrode zijn ingericht met N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en een aantal kleinere landschapselementen. Wij voegen N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland toe op beide kaarten en stellen de percelen open voor beheervergoeding. Door de uitbreiding van het NNB met beide percelen in Nistelrode neemt de omvang van het NNB hier toe met 1,8 ha nieuwe natuur. Het betreft provinciale NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label subsidiabel toegevoegd.

 

1.22 (nr. 22) Gemeente Uden. TP Solar zonnepanelen.

 

TP Solar verzoekt de begrenzing van het NNB in Uden te willen wijzigen.

Het betreft een gering gedeelte NNB op een voormalige vuilstort aan de rand van de kern Uden. Het gedeelte NNB bestaat uit N16.03 Droog bos met productie en is ingevuld met struweel vanwege de ligging op de afdeklaag van de vuilstort, waar bos niet mogelijk of gewenst is.

TP Solar wenst in overleg met de gemeente Uden een zonneveld aan te leggen.

 

Reactie GS: De gemeentelijke voormalige vuilstort heeft een afdeklaag waardoor boombegroeiing niet toegestaan is. Er is slechts sprake van plaatselijke begroeiing met struweel. De huidige begrenzing van het NNB op kaart is veel ruimer dan de feitelijk aanwezige struweelbegroeiing. De gemeente zal een tijdelijke vergunning voor een bepaalde periode afgeven. Daarom volstaat het handhaven van de huidige NNB begrenzing en het omzetten van de huidige natuurbeheertype naar N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Binnen deze aanduiding is een gedeelte met struweel mogelijk. Ook is het mogelijk binnen dit type tijdelijk zonnepanelen aan te leggen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.23 (nr. 23) Gemeente Uden. Looweg .

 

De eigenaar van een perceel aan de Looweg in Uden verzoekt aan de provincie te willen aangeven waarom een deel van het perceel als NNB is begrensd.

 

Reactie GS: Het betreft een oppervlak van 1070 m2 van perceel Uden Q377. Wij constateren dat het NNB dat op dit perceel ligt en op het naastliggende perceel samen niet aan het oppervlaktecriterium van minimaal 2 ha voldoet. Het ontbreekt ons aan gegevens over de aanwezige natuurkwaliteit. Vanuit deze beide overwegingen verwijderen wij het NNB op een deel van perceel Q377 op verzoek van de eigenaar.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.24 (nr. 24) Gemeente Waalre. Kavelruil Waalre, Heuvelse Putten.

 

De projectleiding van kavelruil Waalre verzoekt om enkele percelen te ruilen in het NNB. Het betreft het toevoegen van een deel van perceel WRE02 A2746 (nieuw nummer WRE02 A6025) aan het NNB en het verwijderen van de percelen WRE02 A1080 en A1081 uit het NNB. Hierdoor ontstaat een meer logische begrenzing van het NNB nabij de Heuvelse Putten en kan de hydrologisch ongunstige situatie voor genoemd gebied worden verbeterd.

 

Reactie GS: wij stemmen in met deze wijziging in de begrenzing. Zowel de begrenzing van het NNB als de hydrologische situatie verbetert hierdoor.

Wij voegen N10.02 Vochtig hooiland als ambitietype toe met de aanduiding rijks NNB, nieuwe natuur.

De vermindering bedraagt 0,6 ha. De toevoeging bedraagt 1,2 ha. Netto dus een toevoeging van 0,6 ha nieuwe natuur.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

1.25 (nr. 25) Gemeente Werkendam. Hank. Begrenzing erf.

 

De eigenaar van perceel DSN03 P253 in de polder Jannezand verzoekt de NNB aanduiding van het perceel te willen verwijderen. Het betreft een woonhuis met erf.

 

Reactie GS: Het betreft inderdaad een kaartfout. Wij verwijderen het NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

Artikel II wijziging NNB begrenzing om ecologische redenen en wijziging natuurbeheertype op verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

 

Het Natuurbeheerplan 2019, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2018, volgend op de ontwerp wijziging van de Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2019, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

2.1 (nr. 26) Gemeente Bladel. Begrenzing buiten NNB

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt de percelen Hoogeloon H 576 en M406 toe te voegen aan het provinciaal natuurnetwerk. De percelen sluiten aan op het bestaande natuurnetwerk. Het is op verzoek van particulieren.

 

Reactie GS: Door toevoeging van beide percelen aan het provinciaal Natuurnetwerk vindt er versterking van het lokale natuurnetwerk plaats. Wij voegen het natuurbeheertype N16.04 Vochtig bos met productie toe voor perceel H576 en N16.03 Droog bos met productie voor perceel M406. Dit is conform het verzoek van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Het betreft provinciale NNB. Door de toevoeging van beide percelen neemt de nieuwe natuur toe met in totaal 1,82 ha. De percelen moeten nog worden ingericht.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.2 (nr. 27) Gemeente Boxtel. Project Kasterense Beemd.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt om een perceel in Kasteren toe te willen voegen aan het NNB. Het is een particulier verzoek. Het gekozen ambitietype is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland.

 

Reactie GS: wij stemmen in met de toevoeging aan het NNB en het gekozen ambitietype. Het perceel sluit aan bij het rijks NNB, zodat het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) de toekenning van 85% functiewaardedaling heeft toegekend. Daarmee nemen wij de uitbreiding op als rijks NNB met het genoemde ambitietype. Met de toevoeging neemt het NNB met 1,1 ha nieuwe natuur toe.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.3 (nr. 28) Gemeenten Breda en Etten-Leur. Project Vuchtschoterweg . B5 bod.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt om 4 percelen in de gemeente Breda en de gemeente Etten-Leur te willen begrenzen als NNB. Het betreft twee percelen in de gemeente Etten-Leur (ETN01 Q1584, ETN01 Q1581) en twee in de gemeente Princenhage (PCH00 S35, PCH00 S38).

Het verzoek komt van de gemeente Breda en past in de Ecologische groenstructuur van deze gemeente. Het deelgebied is de Rith, de Vuchtschootseweg. De percelen zijn onderdeel van het B5 bod van de gemeente. De percelen hebben een bouwvoor van geringe diepte en zullen worden afgegraven. Daarmee ontstaat een goede uitgangssituatie voor N11.01 Droog schraalgrasland. De inrichting heeft nog niet plaatsgevonden.

 

Reactie GS: wij stemmen in met de begrenzing. Door de extra hectares en de voorziene inrichting door de gemeente Breda ontstaat waardevolle extra nieuwe natuur. Ze vormen een robuuste verbinding tussen het natuurgebied de Vloeiweide en bosgebieden ten noordwesten hiervan. In het verleden bestonden de terreinen uit heide dus wordt met de keuze en inrichting van ambitietype N11.01 Droog schraalland het maximaal haalbare voor biodiversiteit in dit gebied beoogd.

Er zullen ook landschapselementen worden aangelegd. De oppervlakte bedraagt 3,2 ha nieuwe natuur.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.4 (nr. 29) Gemeente Breda. Project Batenburglaan. B5 bod.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt voor de gemeente Breda twee percelen als NNB te willen begrenzen. Het betreft twee percelen in de gemeente Princenhage (PCH00 I5795, PCH00 I6190).

De beide percelen sluiten aan bij de Ecologische groenstructuur van Breda. De percelen maken onderdeel uit van het B5 bod van de gemeente Breda. De inrichting zal plaatsvinden met N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N12.05 Kruiden- en faunarijke akker. In het eerstgenoemde type zullen tevens landschapselementen worden aangelegd. Het aangrenzende natuurgebied aan de noordzijde is reeds ingericht, maar behoort niet tot het NNB.

 

Reactie GS: Ondanks dat de beide te begrenzen percelen niet grenzen aan het huidige NNB, maken ze deel uit van een gemeentelijke natuurstructuur. De percelen sluiten aan op niet in het NNB begrensde natuurterreinen in eigendom van de gemeente Breda die grenzen aan het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Onder andere worden door de herbegrenzing gebieden als de Trippelenberg, het ingerichte natuurgebied langs de Aa of Weerrijs en het eveneens ingerichte Zaartbos met elkaar verbonden. Omdat op het geplande N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland veel ruimte is voor landschapselementen, een poel, braamstruweel en ruigte vinden wij dat er zeker sprake is van een toegevoegde waarde is ten opzichte van het huidige gebruik.

Aangezien de percelen onderdeel uitmaken van het B5 bod van de gemeente Breda nemen wij ze op in de begrenzing. De beide percelen vormen nu nog een ontbrekende schakel. De inrichting moet nog gaan plaatsvinden. Het betreft 2,4 ha nieuwe natuur.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.5 (nr. 30) Gemeente Haaren. Project Neske Swartkotte . Helvoirt.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt om enkele percelen toe te voegen aan het Rijks Natuur Netwerk Noord-Brabant (nieuwe natuur). Het betreft gronden van een kwekerij aan de Oude Bosschebaan 24a te Biezenmortel. Voor de toevoeging van natuur is door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) een beschikking voor functiewijziging en inrichting voor 5 ha landbouwgrond afgegeven. Het betreft perceel Helvoirt A2236 en Haaren F567 in zijn geheel. Vervolgens gedeeltelijk Helvoirt A2217, Haaren F577 en perceel Haaren F578. De gronden zijn nog niet ingericht.

 

Reactie GS: De inrichtingsmaatregelen en de te realiseren natuurdoelen voldoen aan de criteria voor toevoeging aan het Rijks Natuurnetwerk. Met de realisatie van de onderdelen wordt bijgedragen aan de verbinding tussen de Loonse en Drunense Duinen, het Hengstven en De Brand. Daarnaast wordt sinds enige jaren op de betreffende percelen extensief (bodem)beheer gevoerd. Dit draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van de extensieve graslandtypen zoals voorzien in het plan.

 

Op het zuidoostelijk en lager gelegen deel van het plangebied is sprake van het type N10.02 Vochtig hooiland, waarvoor een deel van de bouwvoor zal worden afgegraven. Hiernaast in westelijke richting is ligt een N14.03 Haagbeuken- en essenbosje. Dit sluit aan bij een bestaand bosje van het Brabants Landschap. Op het overig deel van het plangebied wordt N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland ontwikkelt, doorsneden door L01.02 Houtwal en houtsingel met een variërende breedte van 4 tot 10 meter. Met dit besluit neemt de omvang van nieuwe natuur met ongeveer 5 ha. Rijks NNB toe.

 

Naast de realisatie van de genoemde 5 ha. natuur middels de Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) beschikking (functiewijziging en inrichting) is er op aangrenzende percelen binnen het bedrijf van deze eigenaar sprake van een beschikking voor het Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) op het westelijk gelegen deel van de kwekerij. Zie deelbesluit 39.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.6 (nr. 31) Gemeente Meierijstad. Veghel, Aa broeken. (Liesbeth).

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt een perceel in de gemeente Meierijstad, locatie Veghel, aan het NNB te voegen. Het betreft een perceel in de oksel van de Aa en een EVZ langs de oude spoorlijn (VHL00 A5300).

 

Reactie GS: Het perceel sluit aan op een gerealiseerd natuurcompensatie terrein en de EVZ langs de Aa. Hierdoor versterkt het NNB ter plaatse. Het ambitietype wordt N00.01 Zoekgebied 10 Algemeen, met 100% nader te bepalen typen. Het perceel zal nog worden ingericht. Het betreft nieuwe natuur provinciaal NNB met een oppervlak van 1,9 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.7 (nr. 32) Gemeente Meierijstad. Schijndel. Vlagheide.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt twee percelen Schijndel P4 en P7 toe te voegen aan het provinciaal Natuurnetwerk Noord-Brabant. Beide percelen sluiten aan op bestaand provinciale natuurnetwerk Noord-Brabant.

 

Reactie GS: Door toevoeging van beide percelen aan het provinciaal natuurnetwerk vindt er versterking van het lokale natuurnetwerk plaats. Het natuurbeheertype wordt N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. De percelen moeten nog ingericht worden. Door toevoeging van beide percelen aan de nieuwe natuur neemt de omvang van het NNB met 3,95 ha. toe.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.8 (nr. 33) Gemeente Oisterwijk. Perceel particulier natuurbeheer.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt voor een particuliere eigenaar om een perceel aan het NNB toe te willen voegen. Het betreft een perceel aansluitend aan vochtig hooiland in Natura 2000 gebied Oisterwijkse bossen en vennen.

 

Reactie GS: We nemen het perceel OTW01 B3493 op in het NNB. Het is een goede uitbreiding van het netwerk. Het perceel heeft een oppervlakte van 0,46 ha. Het perceel zal nog worden ingericht.

 

We hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.9 (nr. 34) Gemeente Sint Michielsgestel. De Geelders , noordpunt. Huiskavel.

 

De eigenaar van een perceel aan de rand van de Geelders in Sint Michielsgestel heeft gevraagd naar de mogelijkheid van subsidiering door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

 

Reactie GS: Wij constateren dat het perceel welliswaar is begrensd als NNB, maar dat het een woonhuis, erf en tuin betreft. Dergelijke percelen staan niet open voor vergoeding vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Wij hebben dit perceel met dit besluit ambtshalve als fout verwijderd. Het betreft perceel MCG00 P439 met een oppervlakte van ongeveer 0,6 ha. en de aanduiding nieuwe natuur. Door de wijziging vermindert de nieuwe natuur met afgerond 1 ha.

Wij wijzigen de beheertypenkaart voor de aangelegde poel in naastliggend perceel. Deze nieuwe natuur krijgt de aanduiding N04.02 Zoete plas.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.10 (nr. 35) Gemeente Veldhoven. Perceel Toterfout .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt een perceel VHV01 G1098 toe te voegen aan het provinciaal natuurnetwerk. Het betreft een perceel in particulier eigendom.

Het perceel sluit aan op bestaand provinciaal natuurnetwerk en is in gebruik als grasland. Met het verzoek wordt het grasland gebruik voortgezet maar dan in extensieve vorm met toevoeging van enkele landschapselementen.

 

Reactie GS: Door de toevoeging van het perceel aan het provinciaal natuurnetwerk met extensief grasland beheer en verschillende landschapselementen worden de lokale natuurwaarden versterkt. Het toegekende natuurbeheertype is N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Het betreft provinciale NNB en door toevoeging van het betreffend perceel neemt de nieuwe natuur toe met 0,507 ha.

Het perceel moet nog worden ingericht. Het is daarbij niet duidelijk of voldaan wordt aan de inbreng van de 5% norm voor aanleg van Landschapselementen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

2.11 (nr. 36) Gemeente Vught. Ruidigerdreef .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt de begrenzing van enkele percelen aan de Ruidigerdreef te willen aanpassen. Het betreft perceel M485 waarvan een deel toegevoegd kan worden aan het NNB, perceel M482 waarvan een deel juist uit het NNB kan worden verwijderd en perceel M439 waarbij dit gehele perceel uit het NNB verwijderd kan worden.

 

Reactie GS: De wijzigingen zijn ingegeven door sloop van bestaande gebouwen op bouwblokken en het voldoende verkoopbaar zijn van percelen die geen functie hebben voor het NNB. Perceel M 485 is geheel gesaneerd en kan daarmee geheel binnen het NNB gaan vallen. Dit is een versterking van het NNB aan de Ruidigerdreef. Op perceel M482 is juist het omgekeerde het geval. Het woonhuis op dit perceel kan alleen op adequate wijze verkocht worden als het gehele perceel buiten het NNB ligt. De strook NNB die nu op het linkerdeel van het perceel ligt heeft geen functie voor het NNB. Perceel M439 werd eerder door ons in zijn geheel uit het NNB verwijderd in het kader van de zogenaamde categorie 3 percelen. Het betreft daarmee nu geen wijziging. Dit perceel zal gebruikt gaan worden door terreinbeheerders die hier de opslag realiseren van maaisel uit het omliggende Natura 2000 gebied. Wij stemmen in met deze wijzigingen in de begrenzing. Voor de uitbreiding van het NNB voegen wij N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland toe op de ambitiekaart.

We stemmen in met de gevraagde wijzigingen.

 

Ambtshalve merken wij op dat de begrenzing van het Natuurbeheerplan op verschillende plekken afwijkt van de kadastrale grenzen.

Wij passen de kaarten van het natuurbeheerplan hierop aan.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

Artikel III wijziging NNB begrenzing om ecologische redenen en wijziging natuurbeheertype op verzoek van het GOB met als doel realisatie Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB)

 

Het Natuurbeheerplan 2019, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2018, volgend op de ontwerp wijziging van de Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2019, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

3.1 (nr. 37) Gemeente Cuijk. Haps. Verborgen Raamvallei. De Beverskolk beoogd ONNB.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt voor een particuliere eigenaar een perceel aan het NNB toe te willen voegen. Het betreft perceel CUI00 L3773, waarvan 0,9 ha wordt toegevoegd. De eigenaar verzoekt om N10.02 Vochtig hooiland als ambitie.

 

Reactie GS: Het toe te voegen perceelgedeelte grenst aan een toegekend Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) perceel van een andere eigenaar en vormt een verbinding tussen verschillende NNB gedeeltes in een laagte. Daarmee is het een versterking van het NNB. Wij kennen het perceel toe. De definitieve inrichting is ons nog niet bekend. Aangezien het zonder ingrijpende maatregelen niet mogelijk is om voormalige landbouwgrond om te vormen naar Vochtig hooiland, kennen wij voorlopig de ambitie N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland toe. Wij wachten het inrichtingsbesluit van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) af.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd. In een later te nemen besluit zullen wij het label Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) toepassen.

 

3.2 (nr. 38) Gemeente Eersel. Poelenloop. Knegsel. Hein Klaasen.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt de begrenzing van het NNB te willen aanpassen voor een aantal percelen in Knegsel. De percelen zijn in bezit van een melkveebedrijf op biologische basis, SKAL gecertificeerd. De percelen zullen samen met pachtpercelen ingezet gaan worden voor Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB), waarbij een wisselend bouwplan en de aanleg van landschapselementen kenmerkend zijn. Ook wordt een wandelpad tussen de landerijen aangelegd. Gewassen zijn gras/klaver/luzerne, soms gemengd met een kruidenmengsel en gerst en mais.

 

Reactie GS: Deze vorm van Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) levert zowel voor de agrarische bedrijfsvoering als voor natuur en landschap winst op. Wij zien dit als een goede vorm van Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) en stemmen in met het verzoek en plaatsen de genoemde percelen binnen het NNB met daarbij de aanduiding Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB). De aan te leggen landschapselementen zullen de biodiversiteit versterken. Het teeltplan biedt ruimte voor weide en akkervogels. De percelen in eigendom die nu worden toegevoegd aan het NNB zijn Vessem M192, M224, M261, M663, M867 (ged.) en F4485. Het betreft in totaal ongeveer 24 ha. Het NNB en daarbinnen het Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) breidt met dit oppervlak aan nieuwe natuur uit.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd. Het label subsidiabel nee voor beheervergoeding is aangegeven.

Tevens zijn de percelen met een raster aangegeven als ONNB.

 

3.3 (nr. 39) Gemeente Haaren. Kwekerij Oude Bosschebaan .

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt extra NNB te willen begrenzen voor een bedrijf aan de Oude Bosschebaan in Biezenmortel. Het betreft Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) met een oppervlak van 1,66 hectare. Het perceel zal worden ingezet voor containerteelt met een natuurvriendelijke werkwijze. De afzet gebeurt onder het SKAL keurmerk van biologische teelt. Bovendien is het ONNB plan onderdeel van de herinrichting van het bedrijf waarbij op aangrenzende gronden inmiddels sprake is van een Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) beschikking functiewijziging en inrichting. De inzet hier is de aanleg van extensief beheerde graslanden met een bosje en vochtig hooiland afgewisseld met struweelhagen. Dit terrein heeft een omvang van ruim 5 hectare.

Met het ONNB plan wordt op dit deel van de kwekerij groot 1,66 hectare enkele bomenrijen geplant, daarnaast gemengde hagen en grasranden. Dit is om een landschappelijke inpassing te realiseren ter verhoging van de biodiversiteit die gericht op insecten ten dienste van de biologische plaagbestrijding.

 

Reactie GS:

Hoewel op het bedrijf geen bestrijdingsmiddelen en mest worden gebruikt en sprake is van een landschappelijke inpassing geeft het voorstel onzes inziens onvoldoende invulling aan het principe van Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) waarbij sprake moet zijn van ongeveer 50% realisatie van natuur- en landschapswaarden, naast ongeveer 50% agrarische productie. Een bezwaar dat wij zien is dat het overgrote deel van de grondoppervlakte afgedekt wordt door een kunststoflaag op containervelden. Er is hierdoor geen enkele relatie tussen de bovengrond, de bodem en de hydrologie. Dat de grond op deze schaal wordt afgedekt past niet binnen de doelstelling van het NNB.

Bovendien is ons standpunt dat de gesuggereerde verbinding tussen het gebied de Brand en het Hengstven op dit deel van het bedrijf voor slechts enkele van de genoemde soorten zal kunnen dienen. Bovendien bestaat twijfel over de effectiviteit van de geplande stroken Kruiden- en faunarijk grasland. Deze liggen tegen de containervelden waarbij het risico bestaat dat deze als rijstroken gebruikt worden. De ecologische inrichting van het perceel ONNB is hiermee veel te mager. De landschappelijke inpassing bestaat slechts uit twee bomenrijen.

Ten aanzien van de hydrologie zien wij door dit plan ook geen meerwaarde ontstaan. Het perceel is ondiep gedraineerd wat ongewijzigd blijft. Daarbij is geen sprake van waterlopen of kavelsloten waarmee peilverhoging kan worden gerealiseerd.

Wij kunnen op grond van het voorgaande niet instemmen met de gevraagde begrenzing als NNB ten behoeve van de uitvoering van Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB).

Wij hebben in onze overweging het naastliggende toegevoegde NNB met functiewijziging niet meegewogen.

 

Wij wijzen het verzoek voor extra NNB ten behoeve van Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) daarmee af.

Zie ook deelbesluit 30.

 

Dit verzoek leidt niet tot aanpassing van kaartbeelden.

 

3.4 (nr. 40) Gemeente Sint Anthonis. Project Enclave Sint Anthonisbos.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verzoekt om aanpassing van de kaart van het NNB voor realisatie van Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) in de landbouwenclave St. Anthonisbos in de gemeente Sint Anthonis. Met het Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) is in deze landbouwenclave sprake van extensief graslandbeheer (N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland), afgewisseld met enkele struweelranden en ruige stroken. Met de voorgestelde toevoeging aan het Natuurnetwerk Noord-Brabant van de enclave van 20 hectare ONNB, wordt de huidige landbouwpraktijk ter plaatse van intensief naar extensief omgevormd. Door deze aanpak, waarbij niet langer sprake is van het gebruik van drijfmest en chemische bestrijdingsmiddelen zal er een positieve effect zijn op de natuurwaarden.

 

Reactie GS:

Wij volgen het besluit van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en staan achter de positieve ontwikkeling door de omslag op 20 ha landbouwgrond in het gebied Anthonisbos naar een meer extensieve vorm van landbouw met oog voor de natuurwaarden. Hiermee neemt de oppervlakte ONNB en de oppervlakte nieuwe natuur toe met 20 ha. De percelen staan vanwege de aanduiding Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) niet open voor beheervergoeding.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het raster ONNB toegevoegd. Het label niet subsidiabel voor beheervergoeding is toegekend.

Artikel IV Ambtshalve wijzigingen.

 

Het Natuurbeheerplan 2019, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2018, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

 

4.1 (nr. 41) Algemeen. Verwijderen of omkatten landschapselementen vanuit doorwerking van landelijk beleid.

 

Gebleken is dat van enkele landschapselementen op de beheer- en ambitiekaart de typering niet langer overeenkomst met de huidige landelijke index natuur– en landschap. Dit betekent dat voor deze landschapselementen de typering aan de actuele index natuur- en landschap moet worden aangepast.

Voor deze landschapselementen is sprake van een beheerovereenkomst in het kader van de subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer. Door wijziging van het landschapstype zal ook het beheer en de beheervergoeding wijzigen. In onderstaande situatie wijzigt dit ten gunste voor de beheerders.

 

Gemeente Heeze-Leende:

Van een struweelrand gelegen op het perceel LDE01 H516 wordt de typering aangepast van L01.10 Struweelrand naar L01.06 Struweelhaag.

 

Gemeente Oisterwijk:

Van een struweelrand gelegen op perceel OTW01 H636 wordt de typering aangepast van L01.10 Struweelrand naar L01.06 Struweelhaag.

 

Gemeente Cuijk:

Van een bomenrij gelegen op perceel CUI00 R33 wordt de typering aangepast van L01.13 Bomenrij naar L01.07 Laan.

 

Dit betekent tevens dat wij constateren dat bepaalde landschapselementen die op de beheer- en ambitiekaart staan, in het veld niet aanwezig blijken te zijn. Deze landschapselementen worden van de genoemde kaarten verwijderd.

Dit betekent ook dat in voorkomende gevallen de vrijkomende locatie op het perceel, met het aanliggende natuurtype van de beheer- en ambitiekaart wordt opgevuld.

In een enkel geval is voor het element (solitaire boom) niet langer een type uit de huidige index voorzien. Dit element komt te vervallen. De plankaarten bij het Natuurbeheerplan zijn daarvoor gewijzigd.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.2 (nr. 42) Gemeente Asten. Ommel. Begrenzing aanpassen aan erf tuin.

 

Wij merken op dat het erf en de tuin van een perceel ten westen van de kern Ommel, niet conform het bestemmingsplan in het NNB staan aangegeven. Het betreft perceel ATN01 M395.

Wij passen de begrenzing aan door een gedeelte NNB te verwijderen en aan de noordrand van het perceel ongeveer evenveel NNB toe te voegen, conform de begrenzing in het bestemmingsplan. De toevoeging bestaat uit N16.03 Droog bos met productie. Dit nieuwe deel is subsidiabel voor beheer, net als de rest van het perceel.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.3 (nr. 43) Gemeente Bernheze. Bouwblok uit NNB. Landgoed Zwanenburg.

 

In de 1e partiele wijziging Natuurbeheerplan 2019 van 11 december 2018 hebben wij geconstateerd dat woning en erf van landgoed Zwanenburg als NNB zijn begrensd. In genoemd besluit hebben wij aangekondigd dat we dit gedeelte (het betreft een deel van perceel F1352) uit het NNB zullen verwijderen in voorliggende procedure. Het is NNB met de aanduiding niet ingerichte nieuwe natuur, ter grootte van ongeveer 0,8 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.4 (nr. 44) Gemeente Boxmeer. Oeffelt, verwijderen NNB bij kazerne.

 

Ten westen van de kern Oeffelt is een EVZ gerealiseerd. Deze EVZ werd eerder meer oostelijk voorzien over een strook grond in eigendom van de gemeente Boxmeer, waar nu de brandweerkazerne is gerealiseerd. De niet gerealiseerde NNB die hier oorspronkelijk is aangegeven als onderdeel van de beoogde EVZ hoeft daarmee geen natuurfunctie meer te vervullen. Dit volgt ook uit overleg met de gemeente. De strook NNB kan verdwijnen. Het betreft een geringe oppervlakte nieuwe natuur.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.5 (nr. 45) Gemeente Boxtel. Groote Beerze. Herbegrenzen percelen bij Lennisheuvel .

 

Wij merken op dat enkele percelen langs de Groote Beerze bij Lennisheuvel niet juist staan aangegeven. Een strook langs de beek is al ingericht. Wij wijzigen de beheertypenkaart naar N16.04 Vochtig bos met productie. Twee andere percelen zijn niet meer nodig voor het beekherstel en verwijderen wij uit het NNB. Het betreft een geringe oppervlakte.

Zie ook deelbesluit 2 en 6.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.6 (nr. 46) Gemeente Cranendonck. Budel-Dorplein. 2 percelen bij spoorlijn.

 

Wij constateren dat voor twee percelen (Budel P705 en P706 / P137 Klein Schoot) er geen ambitie bij manifestpartijen aanwezig is om ter plaatse tot realisatie van het NNB te komen. Beide percelen liggen aan de uiterste rand van het natuurnetwerk. Door verkoop worden kansen gezien elders wel tot realisatie van het natuurnetwerk te komen. Wij constateren tevens dat er geen toegevoegde waarde is voor realisatie van het natuurnetwerk op beide percelen.

Beide percelen nieuwe natuur komen te vervallen voor het natuurnetwerk waardoor het oppervlak nieuwe natuur met 1,65 hectare verkleind wordt.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.7 (nr. 47) Gemeente Cuijk. GOB. Tongelaar .

 

Het perceel CUI00 N115 is eerder door het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) gesubsidieerd voor functiewijziging en inrichting. Gebleken is dat de aanpassing van de beheertypenkaart en de ambitiekaart met de aanduiding N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland niet geheel aansluit bij de grens van het kadastraal perceel. Dit hebben wij alsnog hersteld.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.8 (nr. 48) Gemeente Den Bosch. Maximakanaal, monding.

 

Wij merken op dat bij de monding van het Maximakanaal in de Maas het NNB niet is aangepast. Wij herstellen dit. Wij verwijderen NNB. Het is momenteel onduidelijk waar de natuurcompensatie heeft plaatsgevonden. Bij de monding heeft Natuurmonumenten een deel van de waterplas in eigendom. Dit deel handhaven wij in het NNB. Met de verwijdering vermindert de oppervlakte nieuwe natuur met ongeveer 3 ha.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.9 (nr. 49) Gemeente Eindhoven. Loovelden . B5 bod.

 

De gemeente Eindhoven heeft eigendom langs de Kleine Dommel. In dit beekdal zijn enkele natuurcompensaties uitgevoerd, die hebben geleid tot inrichting en een aanduiding op de kaartlaag natuurcompensatie. Wij constateren dat de begrenzing van het NNB niet geheel juist is, dat de kaartlaag natuurcompensatie aangepast moet worden en dat de inrichting op de beheertypenkaart aangeduid kan komen.

Het betreft een aanduiding natuurcompensatie van voor 2010. De compensatie heeft plaatsgevonden voor het bergbezinkbassin in Bokt en voor de uitbreiding van een woonwagenlocatie in de Doornakkers. Een klein deel van de compensatie heeft plaatsgevonden buiten het huidige NNB. Wij passen de begrenzing aan. De inrichting heeft inmiddels plaatsgevonden op gronden in eigendom van de gemeente Eindhoven. De kaartlaag natuurcompensatie geeft een veel groter gebied aan waar compensatie zou kunnen plaatsvinden. Dit kan leiden tot onduidelijkheid. Wij passen het compensatiegebied aan tot de grens van de beide genoemde uitgevoerde natuurcompensaties. De eventuele openstelling voor beheervergoeding is ongewijzigd. Het overige deel van het grote perceel in eigendom van de gemeente TGR00 A1733 is nog niet ingericht en is daarvoor potentieel beschikbaar. Het gedeelte van het perceel dat niet is belegd door natuurcompensatie wijzigt van label bestaande natuur-natuurcompensatie naar Nieuwe Natuur. Het betreft 5,7 ha. Rijks NNB. Hiermee neemt de omvang nieuwe natuur toe. Door de gerealiseerde inrichting is ongeveer 8 ha nieuwe natuur door middel van natuurcompensatie gerealiseerd. Hiermee vermindert de oppervlakte nieuwe natuur met deze omvang.

 

Wij hebben de ambitiekaart, de beheertypenkaart en de kaartlaag natuurcompensatie gewijzigd. Het label nieuwe natuur is gewijzigd in bestaande natuur-natuurcompensatie.

 

4.10 (nr. 50) Gemeente Halderberge. Kaartfout.

 

Wij verwijderen 2 smalle stroken NNB, die onterecht op de kaart staan. Het betreft wegen in gemeentelijk eigendom.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.11 (nr. 51) Gemeente Landerd. Bedrijventerrein Schaijk.

 

Wij stellen vast dat aan de Rijksweg te Schaijk een bedrijfsterrein goeddeels als provinciaal Natuurnetwerk is aangemerkt. Het vigerend bestemmingsplan van de gemeente Landerd heeft hier de bestemming bedrijfsterrein vastgesteld. Het bedrijfsterrein is nagenoeg geheel bebouwd waarmee de situatie ter plekke niet overeenkomt met de huidige aanduiding in het Natuurnetwerk.

Een herbegrenzing van het provinciaal NNB zorgt hier voor aansluiting met de feitelijke situatie ter plaatse van de bedrijfsgebouwen en het omringend bos. Daarnaast sluit het aan bij de huidige bestemming uit het bestemmingsplan van de gemeente Landerd.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.12 (nr. 52) Gemeente Landerd. Palmstraat, Schaijk.

 

Wij constateren dat het NNB op het perceel aan de Palmstraat direct ten zuiden van de rotonde in de provinciale weg N324 in Schaijk niet conform het bestemmingsplan is begrensd. De huidige begrenzing is te ruim. Wij passen deze begrenzing daarom aan het bestemmingsplan aan. Tevens is overeengekomen dat wij een geluidswal aanleggen aan de noord- en westrand van het eigendom. Dit deel verwijderen wij uit het NNB om de afspraak over de geluidswal vanuit de NNB begrenzing mogelijk te maken.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.13 (nr. 53) Gemeente Landerd. Camping Hartje Groen, NNB wijziging.

 

Op verzoek van de gemeente Landerd passen wij de begrenzing van het NNB in Landerd aan. De NNB die over de bestaande camping ligt is niet conform het vigerende bestemmingsplan. De eigenaar van de camping heeft ongeveer 10 jaar geleden natuurcompensatie gerealiseerd. Deze compensatie staat eveneens niet juist aangegeven in het NNB.

Wij verwijderen daarom het NNB van de bestemming recreatie en voegen het natuurcompensatiegebied als zodanig toe aan het NNB. Dit perceel krijgt de aanduiding N16.03 Droog bos met productie en wordt opgenomen als bestaande natuur-natuurcompensatie en als provinciale NNB. Het perceel staat niet open voor beheervergoeding.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label natuurcompensatie toegevoegd. Tevens hebben wij de kaartlaag natuurcompensatie aangepast.

 

4.14 (nr. 54) Gemeente Oisterwijk. Bedrijf aan de Floraweg.

 

Wij stellen vast dat een bouwblok van een kalkoenenbedrijf aan de Floraweg in Moergestel is aangeduid als NNB. Geconstateerd is eveneens dat deze situatie niet aansluit bij het vigerend bestemmingsplan van de gemeente Oisterwijk. Ter plaatse van de stallen kan er geen sprake zijn van een natuurdoelstelling. Op grond hiervan wordt de NNB ter plaatste van de bedrijfslocatie aangepast. Hierdoor neemt de omvang van de Rijks NNB met 3,16 ha. af.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.15 (nr. 55) Gemeente Sint Michielsgestel. Aanpassen begrenzing bij Maximakanaal.

 

We merken op dat het NNB voor een gedeelte van het Maximakanaal ten oosten van Den Bosch bij de kruising met de Aa nog niet is aangepast. De NNB gedeeltes die over het nieuwe kanaal vallen, inclusief de stroken op de oevers, in eigendom van het Rijk worden verwijderd. De loop van de Aa is eveneens verlegd en iets meer zuidelijk komen te liggen. Wij passen dit aan door de nieuwe loop als NNB te begrenzen en de begrenzing van de voormalige loop te verwijderen. Een strook aan de oostzijde is ingericht met N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, wat nu op de beheertypenkaart wordt aangegeven.

Door de verwijdering van NNB vanwege het Maximakanaal is ongeveer 2 ha nieuwe natuur verdwenen.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.16 (nr. 56) Gemeente Son en Breugel. Kadastraal leggen.

 

In het besluit Natuurbeheerplan 2019, deelbesluit 84, hebben wij een aantal percelen in de oksel van het Wilhelminakanaal en de kern Son aangegeven als ingericht. Wij constateren dat enkele percelen een begrenzing in het Natuurbeheerplan hebben, die niet voldoende overeenstemt met de kadastrale begrenzing. Dit is een kaartfout, die wij in dit besluit herstellen. Alle begrenzingen leggen wij op de kadastrale grens.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.17 (nr. 57) Gemeente Tilburg. Kaartfout begrenzing fietspaden.

 

Wij merken in de gemeente Tilburg op dat enkele fietspaden nog als NNB zijn begrensd. Dit betreft kaartfouten die wij bij deze herstellen.

De stroken liggen op de kruising Midden Brabantweg en burgemeester Letschertweg.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

4.18 (nr. 58) Gemeente Zundert. Bouwblokken Rijsbergen.

 

Wij stellen vast dat enkele bouwblokken aan de Zandstraat in Rijsbergen volledig als natuur zijn begrensd (Droog bos met productie). Dit komt niet overeen met het vigerend bestemmingsplan Zundert en met de feitelijke situatie ten aanzien van de woningen, tuinen en erven ter plaatse. Wij verwijderen deze gedeeltes.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

Artikel V Periodieke aanpassing Natuurbeheerplan aan het ruimtelijke spoor. (Verordening ruimte).

 

Het Natuurbeheerplan 2019, beheertypen- en ambitiekaart, als vastgesteld bij besluit van 25 september 2018, volgend op de ontwerp wijziging van de Verordening ruimte, kaartaanpassingen 2019, wordt als volgt gewijzigd, overeenkomstig de bijbehorende stukken opgenomen als kaartbijlage:

 

5.1 (nr. 59) Gemeente Bergen op Zoom. Poortgebied Bergse Heide.

De gemeente Bergen op Zoom heeft in overleg met de provincie een klein gedeelte NNB verwijderd. De natuurcompensatie vindt plaats in aanvulling op de EVZ bij de Kraggenloop in het noorden van de gemeente. Deze compensatie leidt niet tot toevoegen van NNB op de ambitie- of beheertypenkaart. Wij hebben het gedeelte NNB verwijderd.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

5.2 (nr. 60) Gemeente Bladel. Windpark de Pals. Bestemmingsplan en extra NNB.

 

De gemeente Bladel bereidt het bestemmingsplan windpark de Pals voor. Ten behoeve van dit bestemmingsplan passen wij het NNB aan.

Het betreft het plaatsen van 4 windturbines langs de A67 tussen de rijksgrens en het Kempisch bedrijvenpark. Met de plaatsing wordt het NNB gedeeltelijk aangetast en is daarmee natuurcompensatie nodig. De 4 turbines zijn geheel of gedeeltelijk gepland in het NNB. Tevens moet gecompenseerd worden voor de overslag van de wieken op het NNB. We hebben 4 percelen (gedeeltelijk) verwijderd uit het NNB. Het betreft grotendeels bestaande natuur.

Het voorstel voor natuurcompensatie is het resultaat van overleg tussen gemeente en provincie. Daarbij hebben wij benoemd dat we onder voorwaarden kunnen instemmen. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat aan de voorwaarden voldaan zal worden. Het betreft het verlagen van de huidige provinciale ambitie in de benoemde locaties voor natuurcompensatie en het aanvullend inrichten van een gebied van 12 ha in eigendom van de gemeente met het hoge natuurbeheertype N11.01 Droog schraalland.

De natuurcompensatie zal worden gerealiseerd in het open agrarische gebied liggend tussen omringende bosgebieden aan de westzijde van de gemeente grenzend aan de gemeente Reusel-de Mierden.

Meer concreet betekent dit het volgende:

 • Perceel K247 ligt in het noorden van het genoemde open agrarische gebied. Aansluitend aan de Kroonvennen realiseert de gemeente een gebied met N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Afgraven van de fosfaatrijke bovenlaag is hier geen optie vanwege het badkuipeffect dat dan zou optreden. Wij verlagen de ambitie. Het betreft 2,0 ha van het perceel voor natuurcompensatie en aanvullend 3,45 ha dat de gemeente aanvullend realiseert. Bij elkaar 5,45 ha.

 • Perceel K411 ligt in het oosten van het genoemde open gebied en wordt eveneens N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Er is hier geen draagvlak voor het bereiken van de oorspronkelijke ambitie N11.01 Droog schraalland. Wij verlagen de ambitie. Door een voorgenomen inrichting met landschapselementen wordt de ecologische en landschappelijke waarde verhoogd. Het betreft 4,0 ha.

 • Perceel K240 ligt eveneens in dit gebied. De zuidelijke strook is bestaand bos. Dit bos kan in stand blijven en mogelijk ten behoeve van de gladde slang worden versterkt met een open corridor in het bos. Het overige deel wordt N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland met dezelfde argumentatie als bij perceel K411. Wij verlagen de ambitie. Door een voorgenomen inrichting met landschapselementen wordt de ecologische en landschappelijke waarde verhoogd. Het betreft 2,0 ha.

 • Op perceel K651 wordt een windturbine geplaatst. Het overige perceeldeel heeft N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland als huidige ambitie. Hier verhogen wij de ambitie naar N11.01 Droog schraalland. Het perceel zal hiervoor worden afgegraven. Het betreft 0,9 ha.

Netto betekent bovenstaande een verlaging van de provinciale ambitie.

Er wordt 8,9 ha natuurcompensatie gerealiseerd in nieuwe natuur. Dit krijgt de aanduiding bestaande natuur-natuurcompensatie, waarmee de omvang van nieuwe natuur met 8,9 ha afneemt.

Wij stemmen in met de ambitieverlaging omdat de gemeente op de eerste plaats voornemens is het gehele genoemde open gebied te willen extensiveren als gebiedsimpuls richting verhoging biodiversiteit. Men start met 3,45 ha. realisatie op perceel K247.

Op de tweede plaats geeft de gemeente aan een perceel ten zuiden van het ecoduct ter grootte van 12,4 ha. dat al is ingericht aanvullend te gaan ontwikkelen als N11.01 Droog schraalland. Het perceel is in gemeentelijk eigendom. Enkele gebiedsdelen zullen geschikt blijven voor migratie en leefgebied voor de gladde slang, waarvoor de gemeente Bladel op andere plaatsen binnen de bosgebieden al de nodige soortversterkende maatregelen heeft uitgevoerd met bosgroep Zuid-Nederland.

We voegen dit perceel toe aan het NNB met zowel op de ambitiekaart als de beheertypenkaart het natuurbeheertype N11.01 Droog schraalland. Het perceel is al ingericht voor N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland. Het betreft een toevoeging van nieuwe natuur, provinciale NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd voor 5 percelen en voor 4 percelen de aanduiding bestaande natuur-natuurcompensatie toegevoegd. De percelen staan niet open voor beheervergoeding.

 

5.3 (nr. 61) Gemeente Cranendonck. Koelvijvers.

 

In ons besluit 1e partiele wijziging Natuurbeheerplan 2019 (dec. 2018) hebben wij in deelbesluit 25 het Natuurbeheerplan nogmaals aangepast voor het bestemmingsplan voor het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC). De aanleiding hiervoor is het nog onvolledig doorvoeren van de vastgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan voor het NNB. Ten behoeve van de realisatie van bedrijvigheid is een aanzienlijk deel van het NNB verwijderd. De verwijdering van het NNB naar aanleiding van dit bestemmingsplan is in augustus 2017 in de Verordening ruimte doorgevoerd en in december 2017 in het Natuurbeheerplan.

Gezien de procedure Verordening ruimte die slechts éénmaal per jaar openstaat voor besluitvorming nemen wij de wijziging in het besluit 1e partiele wijziging Natuurbeheerplan 2018 nu op in de Verordening ruimte. Zie voor de verdere onderbouwing dit genoemde besluit.

 

Naast bovengenoemde aanpassing hebben wij enkele kleine kaarttechnische aanpassingen doorgevoerd in het NNB en de Verordening ruimte.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd voor de kaarttechnische aanpassingen.

 

5.4 (nr. 62) Gemeente Deurne. Liessel. Berktsedijk .

 

Ten behoeve van het bestemmingsplan Berktsedijk in Liessel passen wij het NNB aan. Een bouwblok van een agrarisch bedrijf is omgezet naar een burgerwoning. Een klein gedeelte bos behoorde bij het voormalige erf. Dit bosgedeelte was dermate klein dat het niet NNB waardig was en geen onderdeel had moeten uitmaken van het NNB. Daarmee beschouwen wij dit gedeelte NNB als een kaartfout en verwijderen wij de aanduiding. Door de constatering van een kaartfout is natuurcompensatie niet aan de orde.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

5.5 (nr. 63) Gemeenten Dongen en Oosterhout. N629. Provinciaal Inpassings Plan.

 

Wij hebben een Provinciaal Inpassings Plan (PIP) over de aanpassing van de N629 Oosterhout-Dongen vastgesteld. Als gevolg hiervan verdwijnen enkele percelen uit het NNB. De benodigde natuurcompensatie zal nog nader worden begrensd als EVZ.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

5.6 (nr. 64) Gemeente Oss. Mortuarium Oss, kaartfout.

 

Wij merken op dat in de gemeente Oss het mortuarium als NNB is begrensd. Dit is niet conform het bestemmingsplan. Wij verwijderen daarom de aanduiding NNB.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

5.7 (nr. 65) Gemeente Tilburg. Vr. Charlotteoord.

 

De gemeente Tilburg heeft de NNB structuur op bedrijventerrein Kraaiberg in het noordwesten van Tilburg gewijzigd. Het betreft het bestemmingsplan Bedrijvenpark Charlotte. Twee percelen bestaand bos met een omvang van ongeveer 6 ha verdwijnen uit het NNB, ten behoeve van de ontwikkeling van bedrijventerrein. Een klein deel betreft een correctie van de Verordening ruimte zonder compensatieverplichting omdat de bestemming van dit deel al bedrijventerrein betreft. Het gedeelte verwijdering dat wél verplichte natuurcompensatie veroorzaakt, betreft de overige toevoeging van NNB en is neergelegd op hetzelfde bedrijventerrein aan de Wolterbeekstraat en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Langs deze weg wordt de bestaande NNB structuur die een verbinding vormt tussen het natuurgebied Drijflanen en Huis ter Heide met natuurcompensatie versterkt.

Als natuurbeheertype is N16.03 Droog bos met productie op de ambitiekaart en beheertypenkaart opgenomen. De aan te leggen natuur staat niet open voor beheervergoeding omdat het gemeentelijke eigendom betreft.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd en het label bestaande natuur-natuurcompensatie toegevoegd.

 

5.8 (nr. 66) Gemeente Tilburg. Reeshofweide.

 

Als onderdeel van het B5 bod van de gemeente Tilburg wordt het NNB in het noordwesten van Tilburg versterkt. Het betreft gronden ten zuiden van het Wilhelminakanaal en westelijk van de burgemeester Letschertweg, de westelijke ringweg rond de Reeshof. De extra NNB is deels vanuit NNB in het B5 bod gesitueerd, deels een vervanging van de EVZ direct ten zuiden van het kanaal, die hier wordt opgeheven en vervangen door NNB, deels vanuit natuurcompensatieverplichting “Recreatiepark Beekse Bergen” en deels vanuit natuurcompensatieverplichting “Wilhelminakanaal opwaardering fase 1”. De locatie van de beide compensatieverplichtingen is gesitueerd ten westen van de burgemeester Letschertweg. De genoemde 4 onderdelen van de extra NNB zijn opgenomen in het bestemmingsplan “Reeshofweide 2018”. Ze leiden bij deze tot opname in het Natuurbeheerplan.

Daarnaast constateren wij een kleine kaartfout. De zwaaikom aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal zou een omissie blijven in de te begrenzen NNB volgens bovenstaand voorstel. Wij heffen deze kaartfout op, zodat een aaneengesloten NNB gebied ontstaat.

De gemeente en het waterschap zullen zorgdragen voor realisatie van de extra NNB.

Wij wijzigen zowel de ambitiekaart als de beheertypenkaart naar de benoemde natuurbeheertypes N03.01 Beek en bron, N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland en N14.01 Beekbegeleidend bos. (de poel L01.01 wordt niet als apart type opgenomen)

Omdat het NNB op gronden van overheden betreft wordt het NNB na inrichting niet voor beheervergoeding opengesteld. Alle toegevoegde NNB (buiten de natuurcompensatie) is nieuwe natuur, provinciaal NNB in het kader van het B5 bod. Het betreft een oppervlak van 20,4 ha. Het perceel ten westen van de burgemeester Letschertweg is bestaande natuur-natuurcompensatie.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

 

5.8 (nr. 67) Gemeente Tilburg. Fietspad Midden Brabantweg.

 

We constateren dat enkele aangelegde fietspaden nog samenvallen met NNB. Wij verwijderen het NNB conform het bestemmingsplan.

 

Wij hebben de ambitiekaart en de beheertypenkaart gewijzigd.

Artikel VI Wijziging van de Verordening water Noord-Brabant.

 

De kaartbeelden behorend bij de Verordening water worden als volgt gewijzigd:

 

6.1 (nr. 68) Algemeen. Doorwerking grenswijzigingen Natuurbeheerplan op de Verordening water.

 

Verordening water

De deelbesluiten in het Natuurbeheerplan leiden ook tot aanpassing van de begrenzingen van de natte natuurparels (nnp), beschermde gebieden waterhuishouding en attentiegebieden die zijn opgenomen in de kaarten bij de Verordening Water Noord-Brabant (hierna: Verordening water of Vw). Voor een eenduidig provinciaal beleid wordt de Verordening water gelijktijdig aangepast in dit Besluit Natuurbeheerplan. De kaartwijzigingen die het gevolg zijn van voorliggend besluit zijn daarmee direct overgenomen in het kaartbestand van de Verordening water.

 

Welke wijzigingen in de Verordening water zijn aan de orde:

Ad. 1. Alle percelen NNB die zijn toegevoegd in het Natuurbeheerplan verkrijgen in de Verordening water de aanduiding “beschermd gebied waterhuishouding”, ongeacht welke status de percelen tot nu toe hadden in de Verordening water. Dit geldt voor alle onderstaande deelbesluiten.

 • °

  Ad 1a. Als de uitbreiding in (lichtblauw) attentiegebied is: het attentiegebied wijzigt in beschermd gebied waterhuishouding (paars)

 • °

  Ad 1b. Als de uitbreiding in overig gebied is: het perceel zonder status wijzigt in beschermd gebied waterhuishouding.

Ad. 2. Toegevoegde percelen aan het NNB worden soms natte natuurparel. Hier wijzigt in de Verordening water de arcering van de percelen.

Ad. 3. Van percelen die uit het NNB worden verwijderd verdwijnt de status ‘beschermd gebied waterhuishouding’ als de percelen aan de rand van het NNB liggen. Bij percelen midden in het NNB waar de status NNB van af gaat, blijft de status in principe ‘beschermd gebied waterhuishouding’, zodat een vlakdekkende hydrologische bescherming van het NNB blijft gewaarborgd.

Ad 4.Verwijderde percelen uit het NNB behoorden soms tot een natte natuurparel. Hier wijzigt in de Verordening water het beschermd gebied waterhuishouding (paarse kleur) in attentiegebied (lichtblauw). Dit geldt voor alle onderstaande deelbesluiten.

Ad. 5. Natte natuurparels zijn altijd rijks NNB, uitgezonderd de natte natuurparels in het beheergebied van waterschap Aa en Maas, niet zijnde Natura 2000 gebied. De wijziging naar rijks NNB wordt toegevoegd.

 

De vermelding onder Ad.1, Ad. 3 en Ad. 4 zijn generiek voor alle onderstaande deelbesluiten.

De vermelding onder Ad. 2 en Ad. 5 zijn per deelbesluit beoordeeld. Hierbij is de motivatie de volgende:

 • °

  Er wordt zo min mogelijk aan de bestaande bescherming gewijzigd. Dit betekent geen uitbreiding of inkrimping van de buitengrens van de attentiegebieden + beschermd gebied waterhuishouding.

 • °

  Herstel van natte natuurparels is opgegeven als opgave voor de Kaderrichtlijn Water (met uitzondering van natte natuurparels in het beheergebied van waterschap Aa en Maas). De opgave is geformuleerd in hectares verdrogingsbestrijding. Het oppervlak van het totaal aan natte natuurparels dient ongeveer gelijk te blijven, om aan de opgave te blijven voldoen.

 • °

  Natte natuurparels die zijn opgegeven voor de Kaderrichtlijn Water zijn gelegen in het rijksdeel van het NNB. Het areaal rijks NNB dient ongeveer gelijk te blijven vanuit de taakstelling die vanuit het rijk is bepaald.

 

Onderstaand is per deelbesluit in het Natuurbeheerplan gemotiveerd wat de gevolgen zijn voor de Verordening water. Natte natuurparel is afgekort tot nnp.

 

 • a.

  Nnp Vennen Budel, ten zuiden van Budel dorpsplein, kaartblad 31 in de Vw. Aan de oostkant van de nnp worden percelen buiten de nnp uit het NNB verwijderd. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Daarnaast komt er ten oosten en noorden van de nnp NNB bij buiten de nnp. Hier verandert het attentiegebied in beschermd gebied waterhuishouding. Het beschermingsniveau van de nnp blijft hiermee gelijk.

 • b.

  Nnp Dommeldal bij Waalre, ten westen van Waalre, kaartblad 24 in de Vw. Aan de oostkant van de nnp wordt een perceel uit het NNB verwijderd en daarmee ook uit de nnp. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Toegevoegd NNB wordt begrensd als nnp en als beschermd gebied waterhuishouding. De toevoeging ligt in het beekdal van de Dommel en vormt daarmee een hydrologische eenheid. Het beschermingsniveau van de nnp blijft hiermee gelijk.

 • c.

  Nnp Urkhovensche Zegge, bij Eindhoven, kaartblad 24 in de Vw. Hier is NNB toegevoegd aan de westkant van de nnp. De toevoeging ligt in het beekdal van de Dommel en vormt daarmee een hydrologische eenheid. Met deze aanpassing blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • d.

  Nnp Moerputten, Vlijmens ven ten zuiden van Vlijmen, kaartblad 9 in de Vw. Aan de Ruidigerdreef zijn kleine stukjes NNB verwijderd en toegevoegd (grenscorrecties). Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. De toegevoegde NNB aan de Ruidigerdreef vormt een eenheid met de reeds bestaande nnp en wordt daarom als nnp aangeduid.

 • e.

  Nnp Vlijmensch Ven, ten zuiden van het Vlijmens ven, kaartblad 9 in de Vw. Er wordt een stuk NNB toegevoegd als verbinding met het zuidelijker gelegen deel van het NNB. Deze toevoeging maakt geen onderdeel uit van de nnp, maar wordt wel beschermd gebied waterhuishouding. Met deze aanpassing blijft het beschermingsniveau van de Nnp gelijk.

 • f.

  Nnp Hooibroeken, ten noorden van Drunen, kaartblad 9 in de Vw. Hier wordt een stuk NNB toegevoegd. Het toegevoegde perceel aan het NNB wordt beschermd gebied waterhuishouding maar geen nnp, omdat het geen toegevoegde waarde heeft voor de nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • g.

  Nnp De Brand, ten noorden van Udenhout, kaartblad 9 in de Vw. Het toegevoegde perceel aan het NNB wordt beschermd gebied waterhuishouding maar geen nnp, omdat het geen toegevoegde waarde heeft voor de nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • h.

  Nnp de Geelders/Dommeldal, ten oosten van Boxtel, kaartblad 10 in de Vw. Hier is NNB verwijderd buiten de nnp. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • i.

  Nnp Dommeldal (Boxtel – St Oedenrode) ten oosten van Boxtel, kaartblad 17 in de Vw. Hier is een perceel NNB toegevoegd. De toevoeging ligt in het beekdal van de Dommel en vormt daarmee een hydrologische eenheid. Het perceel wordt beschermd gebied waterhuishouding en ook nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • j.

  Nnp De Mortelen/Veldersbosch, ten zuiden van Boxtel, kaartblad 16 in de Vw. Hier is een perceel NNB toegevoegd. De toevoeging vormt een hydrologische eenheid met de rest van de nnp. Het perceel wordt beschermd gebied waterhuishouding en ook nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • k.

  Nnp Kampina en omgeving, ten westen van Lennisheuvel, kaartblad 16 in de Vw. Aan de oostkant van de Kampina worden diverse percelen uit het NNB verwijderd. De percelen aan de rand van de nnp worden attentiegebied. De verwijderde percelen binnen het NNB blijven beschermd gebied waterhuishouding, zodat de bescherming vlakdekkend geborgd is voor het gehele NNB (en nnp). Daarnaast is ter hoogte van Smalbroeken een perceel NNB toegevoegd. De toevoeging vormt een hydrologische eenheid met de rest van de nnp. Het perceel wordt beschermd gebied waterhuishouding en ook nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • l.

  Nnp Kampina en omgeving, ten oosten van Oisterwijk, kaartblad 16 in de Vw. Hier is aan de noordwestzijde van de nnp een perceel NNB toegevoegd. De toevoeging vormt een hydrologische eenheid met de rest van de nnp. Het perceel wordt beschermd gebied waterhuishouding en ook nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • m.

  Nnp Moergestels broek/de Gement, ten zuidoosten van Moergestel, kaartblad 16 in de Vw. Aan de oostkant van de nnp worden 2 percelen uit het NNB en de nnp verwijderd. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • n.

  Nnp Molenbroek/Spekdonken, ten noorden van Vessem, kaartblad 23 in de Vw. Hier worden diverse percelen aan het NNB toegevoegd die allemaal beschermd gebied waterhuishouding worden. De percelen die een hydrologische eenheid met de bestaande nnp in het beekdal van de Kleine Beerze vormen, krijgen bovendien de status nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • o.

  Nnp de Utrecht, ten zuiden van Esbeek, deelgebied Hoogeindse beek, kaartblad 23 in de Vw. Hier worden twee percelen toegevoegd aan het NNB buiten de nnp. Deze toevoeging maakt geen onderdeel uit van de nnp, maar wordt wel beschermd gebied waterhuishouding. Met deze aanpassing blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • p.

  Nnp Het Oudland, ten zuiden van Steenbergen, kaartblad 13 in de Vw. Aan de noordkant van de nnp wordt een perceel uit het NNB en de nnp verwijderd. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • q.

  Nnp Kreken Biesbosch (Oostwaard), gebied Bakkerskil ten noordwesten van Hank, kaartblad 2 in de Vw. Aan de zuidkant van de nnp wordt een perceel uit het NNB net buiten de nnp verwijderd. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk

 • r.

  Nnp St Annabosch/Chaamse bossen, ten zuidoosten van Breda, kaartblad 15 in de Vw. Aan de westkant van de nnp wordt een perceel uit het NNB en de nnp verwijderd. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • s.

  Nnp Cartierheide/Witrijt/Goorloop, ten zuiden van Bladel, kaartblad 28 in de Vw. Ter hoogte van de doorsnijding van de A67 wordt een aantal percelen NNB verwijderd buiten de nnp. Hier verandert de status van beschermd gebied waterhuishouding in attentiegebied. Daarnaast wordt een perceel toegevoegd. Hiervan wordt de status beschermd gebied waterhuishouding, maar geen nnp, omdat het perceel niet aansluit aan de nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 • t.

  Nnp Strijper Aa/Het Goor, ten zuiden van Leender Strijp, kaartblad 29 in de Vw. Aan de noordkant van de nnp wordt een perceel uit het NNB en de nnp verwijderd. Het verwijderde gebied wordt attentiegebied. Daarnaast is een perceel NNB toegevoegd. De toevoeging vormt een hydrologische eenheid met de rest van de nnp. Het perceel wordt beschermd gebied waterhuishouding en ook nnp. Met deze aanpassingen blijft het beschermingsniveau van de nnp gelijk.

 

Wij hebben de kaartbladen in de Verordening water gewijzigd.

Artikel VII Citeertitel.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Ontwerp Natuurbeheerplan 2020

Artikel VIII Inspraak

Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2020 ligt met ingang van 6 mei 2019 gedurende 6 weken ter visie t/m 17 juni 2019. Het is op internet te raadplegen via www.brabant.nl/natuurbeheerplan of www.brabant.nl/dossiers.

De corresponderende besluiten in het kader van de Verordening ruimte zijn te vinden onder www.brabant.nl/Verordeningruimtekaartaanpassingen2019

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of via de mail een zienswijze voor het Natuurbeheerplan 2020 indienen bij ons College.

’s-Hertogenbosch, 23 april 2019

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting algemeen

 

1. Beleidskader Natuurbeheerplan.

 

Wij toetsen wijzigingsverzoeken aan de meerwaarde voor de kwaliteit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB, voorheen EHS).

Een eventueel nieuw verzoek tot uitbreiding van het NNB zal in principe vergezeld moeten gaan van een evenredig verzoek tot vermindering elders. Daarbij valt het toevoegen van NNB in principe in de categorie provinciale NNB. Uitbreiding van het rijksdeel van het NNB is maar beperkt mogelijk.

Verder toetsen wij wijzigingsverzoeken op de hoogte van de (toekomstige) beheerkosten. Deze zullen realistisch dienen te zijn. De beschikbare middelen voor beheer dienen efficiënt door ons ingezet te worden.

 

Het Natuurbeheerplan omschrijft de actuele waarde en het kwaliteitsstreefbeeld voor de bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden binnen de provincie

Noord-Brabant. Dit plan vormt de basis voor verwerving en inrichting van het NNB en het gesubsidieerde Natuurbeheer in de provincie.

Ook geeft het Natuurbeheerplan inzicht in de mogelijkheden voor het gesubsidieerde agrarisch natuur- en landschapsbeheer in onze provincie.

Door middel van regelmatige wijzigingen, zoals via dit besluit, passen wij met name de bijbehorende kaarten van het Natuurbeheerplan aan.

 

Het provinciale beleid voor subsidies voor behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen is te vinden in de “Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016” (SNL 2016 van 11 november 2017).

Het algemene beleid voor het natuurbeheer en het agrarische natuurbeheer is te vinden in “Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016”.

Onderdelen van dit “Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016” zijn de volgende:

De beheertypenkaart bevat de actueel voorkomende natuur in Brabant en vormt de grondslag voor de beheersubsidie in het kader van de subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Aangezien veranderingen optreden door beheer en ontwikkeling moet de beheertypenkaart periodiek worden geactualiseerd. Het verkrijgen van beheervergoeding is mogelijk via collectieven of een individuele aanvraag van minimaal 200 ha.

De ambitiekaart geeft het gewenste eindbeeld (ambitie) van het NNB in Brabant

weer. Ook in deze kaart kunnen wijzigingen optreden.

Zoekgebieden zijn een onderdeel van de ambitiekaart. In dergelijke zoekgebieden bestaat de keuze uit (meestal) 3 mogelijke ambitietypen.

Voor agrarisch natuurbeheer bestaan 2 kaartlagen die aangeven welke subsidiemogelijkheden in welk gebied beschikbaar kunnen zijn. Deze mogelijkheden verlopen alle via een Agrarisch natuurcollectief.

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) verleent functieveranderings- en inrichtingssubsidie ten behoeve van de realisatie van het NNB. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de bevoegdheid binnen een vastgesteld kader (zie de site van het GOB) functieveranderings- en inrichtingssubsidie te mogen verlenen voor een perceel met gewijzigde ambitie ten opzicht van het geldende Natuurbeheerplan. Tevens is het Groen Ontwikkelfonds Brabant bevoegd dergelijke subsidie te verlenen voor percelen tot 5 ha. aansluitend aan het rijksdeel van het NNB en voor percelen tot 25 ha. aansluitend aan het provinciale deel van het NNB.

Wij voeren de wijzigingen volgend op de subsidieverlening door het Groen Ontwikkelfonds Brabant door in het Natuurbeheerplan (en in de Verordening ruimte), zie hiervoor artikel 2.

 

2. Indienen wijzigingsverzoek en subsidie voor beheer.

 

De kaarten van het Natuurbeheerplan worden 3 keer per jaar aangepast. Het is voor eenieder mogelijk wijzigingsverzoeken in te dienen. De wijzigingsverzoeken zullen een ecologische of hydrologische onderbouwing moeten hebben.

De perioden van indienen zijn als volgt:

 • Indienen tot 1 januari van grenswijzigingen. Ontwerp besluit GS in april en definitief besluit GS in september. Beide besluiten zijn in samenhang met de Verordening ruimte.

 • Indienen tot 1 januari van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in april.

 • Indienen tot 1 mei van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in september.

 • Indienen tot 1 september van wijziging natuurbeheertypen op de ambitiekaart en/of de beheertypenkaart. Besluit GS in december.

 

Het GS besluit van september van ieder jaar is de basis voor het verlenen van beheersubsidie voor natuurbeheer in het daaropvolgende kalenderjaar. Het is mogelijk door GS nog een latere wijziging te laten vaststellen in december (met gevolg voor de te verlenen subsidie), maar de samenloop met de aanvraagperiode voor beheersubsidie van ½ november tot eind december maakt het in dit geval nodig in vooroverleg met de provincie te treden.

Het verlenen van subsidie is afhankelijk van o.a. cumulatie van beheervergoeding, continuatie van beheervergoeding en het op subsidiabel staan van het perceel in het Natuurbeheerplan ( een zogenaamd label ). De regelgeving voor continuatie en cumulatie is te vinden in het genoemde SNL 2016 van de provincie.

 

3. Samenhang met de procedure Verordening ruimte.

 

Artikel 4.5 van de Verordening ruimte biedt ons de mogelijkheid de begrenzing

van het NNB aan te passen ten einde de ecologische samenhang te verbeteren,

("wijziging op basis van ecologische gronden"). De ecologische beoordeling van verzoeken van derden die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een wijziging (lees: uitbreiding of verkleining) van de begrenzing van het NNB vindt plaats in het Natuurbeheerplan. Daar waar aanleiding bestaat aan de verzoeken tegemoet te komen, wordt gelijktijdig besloten tot aanpassing van de grenzen van de NNB begrenzing in de Verordening ruimte. Deze grenzen zijn te vinden op de themakaart “natuur en landschap” in deze Verordening en in de viewer van het Natuurbeheerplan in de map Overige kaarten en daarbinnen de kaartlaag Natuur Netwerk Brabant. Omdat aan het besluit tot wijziging van de Verordening ruimte vanuit wetgeving andere eisen worden gesteld is dit een apart besluit met een eigen procedure. De besluiten zijn inhoudelijk geheel op elkaar afgestemd. De wijzigingen in de NNB-begrenzing in de Verordening ruimte zijn dan ook direct overgenomen c.q. gehanteerd in het Natuurbeheerplan 2020.

Voor alle duidelijkheid is in dit besluit ook steeds vermeld of er sprake is van

een wijziging in de Verordening ruimte. Dit biedt meer duidelijkheid aan belanghebbenden doordat er een op elkaar afgestemd standpunt in het kader van beide besluiten is. Het besluit tot wijziging van de NNB grens heeft daardoor zowel ruimtelijke betekenis als een bindende werking voor subsidie aanvragen. Het besluit leidt tot een grenswijziging op de themakaart “natuur en landschap”, behorende bij de Verordening ruimte en op de ambitiekaart in het Natuurbeheerplan.

 

4. Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB).

 

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft de bevoegdheid om voor percelen functieveranderingssubsidie en inrichtingssubsidie te verlenen binnen het door de provincie vastgestelde kader voor Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB). Een belangrijk onderdeel van dit kader is dat de functie van de grond in het NNB agrarisch blijft, met de toevoeging “natuur en landschapswaarden” en dus niet wordt omgezet naar de functie natuur. Een ander belangrijk aspect is dat de ONNB status bij het kadaster in een Kwalitatieve Verplichting op het perceel wordt vastgelegd. Na het inrichten van het perceel bestaat geen mogelijkheid voor beheersubsidie. Doel van het ONNB dat er voor 50% natuurwaarden ontstaan en voor 50% landbouwkundige of andere economische productie plaatsvindt. De natuurwaarden geven wij aan in het passende natuurbeheertype op de ambitiekaart en de beheertypenkaart. Op de beheertypenkaart wordt een B nummer opgenomen in plaats van een N nummer. Door een B nummer te gebruiken blijft recht bestaan relevante agrarische subsidies.

De overeenkomsten die het Groen Ontwikkelfonds Brabant onder de aanduiding ONNB voor percelen afsluit registreren wij in een aparte aanduiding in het Natuurbeheerplan, zie hiervoor de legenda. Daarmee zijn de percelen ingericht voor het NNB en is realisatie een feit.

 

Deel besluit nr.

naam

Realisatie van ONNB

Is extra begrenzing aan het NNB

Nr. 37

Cuijk, Beverskolk

1

ja

Nr. 38

Eersel, Knegsel, Poelenloop

24

ja

Nr. 40

Sint Anthonis, enclave in bosgebied

20

ja

 

 

 

 

saldo

 

45 ha

 

 

De oppervlakte Ondernemend Natuur Netwerk Brabant (ONNB) die door het Groen Ontwikkelfonds Brabant is beschikt en is opgenomen in het Natuurbeheerplan bedraagt voor bovengenoemde 3 toekenningen (inclusief eerdere toekenningen) in totaal 112 ha.

Vrijwel alle toekenningen van Ondernemend Natuurnetwerk werden gerealiseerd buiten de bestaande NNB begrenzing.

 

5. Oppervlakte nieuwe natuur.

Deel besluit nr.

naam

Toevoe-ging van nieuwe natuur

Verwijde-ring van nieuwe natuur

Saldo nieuwe natuur

Extra NNB op verzoek van B5

Extra NNB op verzoek van GOB

1

Algemeen, Staatsbosbeheer

16

 

 

 

 

2

Algemeen, Natuurmonumenten

 

1

 

 

 

3

Alphen-Chaam, Broekloop bij Ulvenhoutsebos

 

1

 

 

 

4

Boxmeer, Oeffeltermeent, Staatsbosbeheer

6

 

 

 

 

6

Boxtel, Groote Beerze bij Kampina

 

1

 

 

 

9

Eersel en Oirschot-de Beerzen

87

 

 

 

 

10

Heeze-Leende, Leenderstrijp

 

1

 

 

 

11

Heeze-Leende, Buulder Aa

 

1

 

 

 

12

Hilvarenbeek, Hoogeindsebeek

4

 

 

 

 

13

Mill en Sint Hubert, Lage Raam

12

5

 

 

 

15

Oirschot-de Beerzen, Bidbook Scheeken-de Mortelen

5

 

 

 

 

20

Steenbergen, Oudland

 

1

 

 

 

21

Uden en Bernheze, Maashorst

3

 

 

 

 

24

Waalre, Heuvelse putten

1

 

 

 

 

26

Bladel, Hoogeloon

2

 

 

 

2

27

Boxtel, project Kasterense beemd

1

 

 

 

 

28

Breda en Etten-Leur, Vuchtschoterweg

3

 

 

3

3

29

Breda, Batenburglaan

2

 

 

2

2

30

Haaren, project Neske Swartkotte, Oude Bosschebaan

5

 

 

 

5

31

Meierijstad, Veghel, Aa broeken

2

 

 

 

2

32

Meierijstad, Schijndel, Vlagheide

4

 

 

 

4

34

Sint Michielsgestel, de Geelders

 

1

 

 

 

35

Veldhoven, Toterfout

1

 

 

 

1

37

Cuijk, Beverskolk

1

 

 

 

 

38

Eersel, Knegsel, Poelenloop

24

 

 

 

24

40

Sint Anthonis, enclave in bosgebied

20

 

 

 

20

43

Bernheze, landgoed Zwanenburg

 

1

 

 

 

46

Cranendonck, 2 percelen

 

2

 

 

 

48

Den Bosch, monding Maximakanaal

 

3

 

 

 

49

Eindhoven, Loovelden

6

8

 

6

 

54

Oisterwijk, Floraweg

 

3

 

 

 

55

Sint Michielsgestel, Maximakanaal

 

2

 

 

 

60

Bladel, windpark de Pals

12

9

 

 

 

66

Tilburg, Reeshofweide

20

 

 

20

 

 

 

 

 

Nieuwe natuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237

40

197

31

65

 

 

 

 

 

 

 

 

saldo

Plus ha

Min ha

Plus ha

B5 bod

GOB

 

Dit besluit heeft voor de oppervlakte “nieuwe natuur” netto tot gevolg dat er een toename van het NNB “nieuwe natuur” plaatsvindt. De oppervlakte neemt netto toe met 197 ha tot 270 + 197 ha = 467 ha.

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant verzoekt alleen om uitbreiding van het NNB. Het bereiken van krimp in het NNB is een provinciale opgave.

Het B5 bod is een geleidelijke aanvulling van extra NNB door de 5 grote gemeenten in de provincie.

Naar boven