Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3198Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting AFA 2/3 (OMA), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: het uitbreiden van de koelwaterconditionering bij de AFA 2

Locatie: CSP/OCI Nitrogen B.V., deelinrichting AFA 2/3 (OMA), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 24 april 2019

Zaaknummer: 2019-202461

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12