Kennisgeving coördinatiebesluit Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar

Coördinatiebesluit

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat Provinciale Staten op 18 april 2019 hebben besloten om ten behoeve van de uitbreiding van VDL Nedcar te Sittard-Geleen en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de omliggende provinciale wegenstructuur toepassing te geven aan de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a. en b., van de Wet ruimtelijke ordening.

Het coördinatiebesluit maakt het mogelijk de voorbereiding en bekendmaking van het provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de realisatie en ingebruikname van de uitbreiding van en wijzigingen aan het bestaande fabrieksterrein van VDL Nedcar te Sittard-Geleen en ten behoeve van de daarmee samenhangende realisatie en ingebruikname van wijzigingen van (provinciale) wegen en bijbehorende infrastructurele voorzieningen te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van (een deel van) de voor de verwezenlijking van het project Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar benodigde uitvoeringsbesluiten, waaronder omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, en artikel 2.2, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet natuurbeschermingsvergunningen, ontheffingen en –vrijstellingen, Waterwetvergunningen en ontgrondingenvergunningen.

Het coördinatiebesluit maakt tevens de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking mogelijk van de hiervoor bedoelde uitvoeringsbesluiten in één of meerdere clusters.

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg verzorgt de coördinatie van de te nemen besluiten. Het doorlopen van de procedure van gezamenlijke voorbereiding en bekendmaking heeft tot gevolg dat tevens bundeling van rechtsbescherming plaatsvindt. Tegen in coördinatie genomen besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage 

Het coördinatiebesluit is te raadplegen via www.limburg.nl/bekendmakingen.

Een analoog exemplaar ligt ter inzage in:

- het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30-18.30 uur.

Rechtsbescherming 

Het is niet mogelijk tegen dit coördinatiebesluit bezwaar of beroep in te stellen.

Nadere informatie 

Voor nadere informatie over het coördinatiebesluit kunt u contact opnemen met de heer

H.P.D. Lahaije, tel. 06-4697 43 10 of de heer L.H.M. Vorstermans, tel. 06-5273 59 12.

 

Naar boven