Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 3095Overige overheidsinformatieKennisgeving Besluit vaststelling Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben ingevolge artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur enLandschapsbeheer provincie Utrecht op 23 april 2019 het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020vastgesteld. Daartoe is de in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven proceduregevolgd.

Op 20 april 2009 is de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrechtvastgesteld door Provinciale Staten. Onderdeel van deze subsidieverordening is een Natuurbeheerplan,dat Gedeputeerde Staten vaststellen. In het Natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebiedenwaar op vrijwillige basis subsidiëring kan plaatsvinden. Het gaat om subsidie voor beheer, inrichtingen kwaliteitsverbetering van natuur, agrarische natuur en landschapselementen.

Mogelijkheden de stukken in te zienHet Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 ligt vanaf 29 april 2018 gedurende zes weken ter inzage.U kunt de stukken inzien op het provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht; op werkdagen van9.00-16.00 uur en buiten deze uren na telefonische afspraak, (030) 258 3142. Het Natuurbeheerplan 2019is ook te vinden op de website: www.provincie-utrecht.nl/snl

Beroep aantekenenDe totstandkoming van het Natuurbeheerplan 2020 heeft plaatsgevonden met toepassing van Afdeling3.4 (uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Omdie reden kan tegen het besluit tot vaststelling van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 geenbezwaarschrift bij ons college worden ingediend, maar dient rechtstreeks beroep bij de bestuursrechterte worden ingesteld (artikel 7:1, eerste lid, onderdeel d van de Awb).

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de Rechtspraak, Rechtbank Midden-Nederland,Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Determijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de dagwaarop ons besluit bekend is gemaakt op de website van de provincie Utrecht. Belanghebbenden dieberoep hebben ingesteld, hebben de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzittervan de arrondissementsrechtbank, indien gelet op de belangen, onverwijlde spoed is vereist. In ditgeval is opnieuw griffierecht verschuldigd.

InformatieVoor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Utrecht, afdelingLFO Leefomgeving, tel. (030) 258 3142 of mailen via natuurbeheerplan@provincie-utrecht.nl