Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 3045Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking subsidieplafond voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben op 16 april 2019 voor aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân het volgende vastgesteld:

 

• Het subsidieplafond voor de in artikel 2 van de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân bedoelde activiteit is vastgesteld op € 100.000,-.

• Het hiervoor vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die zijn ontvangen vanaf

17 juni 2019 tot en met 27 september 2019.

• De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van

16 april 2019.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM