Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 3017Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, ontwerp omgevingsvergunning CSP/ARLANXEO Netherlands B.V., deelinrichting EPT 1/2/3 (rubberfabrieken), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning 

Voor: revisievergunning

Locatie: CSP/ARLANXEO Netherlands B.V., deelinrichting EPT 1/2/3 (rubberfabrieken), Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 18 april 2019

Zaaknummer: 2018-203111

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 april 2019 t/m 5 juni 2019:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het zaaknummer. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12