Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 296Overige overheidsinformatieStart m.e.r.-procedure Omgevingsvisie provincie Utrecht, Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat gestart wordt met de m.e.r.-procedure voor de Omgevingsvisie provincie Utrecht. Hiervoor is een ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Aanleiding

De provincie Utrecht werkt aan het opstellen van een Omgevingsvisie en -verordening. Dit betreft één integrale visie en verordening voor de fysieke leefomgeving van de provincie Utrecht met als horizon 2050. De Omgevingsvisie en de -verordening moeten bij de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn. De beoogde datum hiervan is 1 januari 2021.

Procedure

Als eerste inhoudelijke stap om te komen tot een Omgevingsvisie en -verordening is door Provinciale Staten op 10 december 2018 het Koersdocument “Koersen met kwaliteit” vastgesteld. Dit is een richtinggevend document en bevat op hoofdlijnen de inhoudelijk koers en aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en -verordening. Gelijktijdig met het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie en -verordening wordt het milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Het MER heeft als doel om (milieu)effecten integraal mee te wegen in de besluitvorming voor de Omgevingsvisie. 

De ontwerp-NRD is de eerste stap om te komen tot een MER. De ontwerp-NRD beschrijft welke omgevingsaspecten en effecten in de m.e.r. onderzocht gaan worden (‘reikwijdte’). Daarnaast geeft de NRD informatie over de manier waarop de effecten van de Omgevingsvisie onderzocht zullen worden en met welke diepgang (‘detailniveau’).

Inspraak NRD

Van 17 januari 2019 tot  28 februari 2019 ligt de  ontwerp-NRD ter inzage. De NRD is te downloaden als interactieve PDF en is te vinden op https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de ter inzagetermijn te reageren op de ontwerp-NRD.

Schriftelijke zienswijzen kunt u, onder vermelding van uw naam en adresgegevens, indienen bij de provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht t.a.v. mevr. Buurman of per e-mail aan trix.buurman@provincie-utrecht.nl.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het domein Leefomgeving van de provincie Utrecht, tel. +31302589011.

Met vragen over de NRD kunt u contact opnemen met de heer R. van Elswijk, tel. +31302582529..

Daarnaast ligt de PDF van de NRD ter inzage bij:

Provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, bij het Servicecentrum, elke werkdag van 09.00 tot 16.00.

Vervolg

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van Beantwoording en zullen betrokken worden bij het op te stellen planMER. Op het moment dat het MER gereed is is er ook gelegenheid om op het MER te reageren.

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 14 januari 2019.

 

n]