Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 2812Overige overheidsinformatieKennisgeving Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem ter inzage

 

Het definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem ligt ter inzage van 19 april 2019 tot en met 30 mei 2019.

Definitief beheerplan

In de gemeente Vijfheerenlanden ligt het Natura 2000-gebied Zouweboezem. Voor dit gebied heeft de provincie Zuid-Holland in samenwerking met diverse partijen een beheerplan opgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben dit beheerplan definitief vastgesteld. Als gevolg van een provinciale herindeling is de provincie Utrecht vanaf 1 januari 2019 bevoegd gezag voor dit beheerplan.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuurwaarden van Zouweboezem te beschermen. Ook staat er in welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem heeft een looptijd van zes jaar.

Beroep aantekenen tegen het beheerplan

Belanghebbenden kunnen tijdens de ter inzage periode beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht. Voor het in behandeling nemen van het beroep is een griffierecht verschuldigd.

Indien beroep is ingesteld, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn is van van 19 april 2019 tot en met 30 mei 2019.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

– uw naam en adres;

– de datum;

– een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

– een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;

– de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen;

– uw handtekening.

U kunt tijdens deze periode het Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem vinden op www.provincie-utrecht.nl/terinzage en op www.zuid-holland.nl/terinzage. Tijdens kantooruren kunt u het plan ook inzien op de volgende locaties:

- het inzagepunt van het Huis voor de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht;  

- “het loket” van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag;

- het gemeentehuis Vijfheerenlanden locatie Zederik, Prinses Marijkeweg 1, Zederik;

- het gemeentehuis Vijfheerenlanden locatie Vianen, Voorstraat 30 in Vianen;

- het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

Wanneer u beroep instelt wordt u verzocht uw beroep ook ter kennis te brengen aan:

Provincie Utrecht

T.a.v. Team Natuur en Landbouw / dhr. J. Kievit

Postbus 80300

3508 TH Utrecht.